Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 34765 to 34784 of 57969 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การให้บริการการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาชุมชนชานเมืองประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์
2535การให้บริการข่าวสารทันสมัยของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : โครงการทดลองพรรณณพ บูรพัฒน์
2538การให้บริการข่าวสารผ่านสื่อมวลชนบนเที่ยวบิน ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคมะลิวรรณ กวีวิทยเวชญ์
2550การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการนภัสสร เดชสุวรรณ
2521การให้บริการงานดรรชนีวารสารเพื่อการค้นคว้าวิจัยในประเทศไทยสุนทรี รสสุธาธรรม
2535การให้บริการชุมชนของห้องสมุดโรงเรียนมัธยม เพื่อพัฒนาชนบทในเขตภาคกลางอัญชลี ดวงทรัพย์
2540การให้บริการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน หลังการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียมทิพวัลย์ นันชัย
2551การให้บริการทางเว็บของธุรกิจสายเรือในประเทศไทยจิตปรีดา ปัญจนนท์
2523การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานสุขภาพอนามัย สังกัดรัฐบาลเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์
2544การให้บริการสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางศาสนาของสถานีวิทยุเอเอ็ม 999 กิโลเฮิรตซ์และเอเอ็ม 1422 กิโลเฮิรตซ์พรรษา รอดอาตม์
2560การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเพื่อการตรวจสอบการทุจริตวโรดม บุญมั่น
2536การให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารของทางราชการในประเทศไทยบัญชา เขียวต่าย
2548การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ชาติวุฒิ จำจด
2547การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยนอกเกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ
2522การให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงินแก่ชาวไร่อ้อยวัลภา พาณิชย์กุล
2520การให้สิ่งจูงใจและปัญหาทางกฎหมายสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย และประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆโกศล ฉันธิกุล
2544การให้สุขศึกษาตามแนวนโยบายสุขบัญญัติแห่งชาติในรายการสุขภาพทางโทรทัศน์ดวงดาว พันธ์พิกุล, 2517-
2538การให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521พันธ์ศักดิ์ ศาสนอนันต์
2541การให้อำนาจพนักงานอัยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายในคดีมลพิษพิพัฒน์ นรัจฉริยางกูร
2553การให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจสอบสวนในความผิดอาญาเกี่ยวกับมลพิษสัมฤทธิ์ พรมเคน