Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 34964 to 34983 of 57905 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ขีดจำกัดเชิงสมรรถนะและการประยุกต์ที่เป็นไปได้ของสายอากาศจานสะท้อนชนิดผิวสะท้อนปรับรูปลักษณ์ได้ที่ประกอบจากแผ่นย่อยกุลธวัช ภูมิวงศ์พิทักษ์
2530ขุนนางกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองในสมัยอยุธยามานพ ถาวรวัฒน์สกุล
2546ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของเกาสิงเจี้ยน : ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและทฤษฎีวรรณคดีของผู้ประพันธ์นิพนธ์ ศศิภานุเดช, 2522-
2531ข่ายงานฐานข้อมูลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
2528ข่ายงานห้องสมุดระดับภูมิภาคและระดับชาติอุทัย ทุติยะโพธิ
2532ข่ายงานห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจีระ อินทโกสุม
2527ข่ายวงจรท้องถิ่นสำหรับการสื่อสารสัญญาณเสียงและข้อมูลสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
2526ข่าวการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียกุลธิดา บุญอิต
2554ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชน ปี 2554 การรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารในวิกฤตการณ์น้ำท่วมกุลนิษฐ์ นาคเลขา
2539ข่าวและภาพเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน : วิเคราะห์เปรียบเทียบข่าวสดกับมติชนพิมพ์พร ยิ่งยง
2545ข้อกำหนดภาษา Z สำหรับการแปลงเอกสารเอชทีเอ็มแอลเป็นเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลประยุทธ ลิมปกานนท์
2554ข้อกำหนดรูปนัยเพื่อทวนสอบแผนภาพกิจกรรมของกระแสกระบวนการเจริญศักดิ์ นาคงาม
2538ข้อกำหนดเพื่อความมั่นคงและสิทธิพิเศษในสัญญา ระหว่างรัฐกับเอกชนต่างประเทศรัชดา จุฬารี
2540ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบตราส่งแบบมาตรฐานของ "BIMCO" ภายใต้ พรบ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534ศิรินทรรัตน์ กังสวิวัฒน์
2556ข้อขัดข้องในการเลือกผู้ทำแผนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทำแผนธีระวัฒน์ เรืองอยู่
2537ข้อขัดข้องในทางวิธีพิจารณาความของผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมบุญชนะ ยี่สารพัฒน์
2544ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตบัณฑิต จุลาสัย; อลงกรณ์ จารุสมบัติ
2550ข้อขัดแย้งในเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง : ประสบการณ์จากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย (พ.ศ.2540)อภิชญา บุญกระพือ
2543ข้อควรคำนึงในการฝึกอบรมบุคลากรห้องสมุดศิริเวช รัตนสุวรรณ์
2553ข้อควรพิจารณาในการออกแบบวางผังธุรกิจรีไซเคิลเอกชนในประเทศไทยกรองทิพย์ โสมาลา