Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 39130 to 39149 of 59452 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความทันสมัยของผู้นำท้องถิ่นบุษบา สุธีธร
2534ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับทัศนคติต่อการพึ่งตนเอง ของชาวไทยมุสลิม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามงคล พูนเพิ่มสุขสมบัติ
2553ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารทางเพศและความพึงพอใจทางเพศในชีวิตสมรสของพยาบาลทีสมรสแล้ว : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอนุวัตร ส่งเมา
2534ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านวารสารกับระดับภูมิความรู้ทั่วไป ของเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครกิตติ สมานไทย
2537ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน กับการนำเอาเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ์มาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาบุญส่ง แก้วรากมุข
2539ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับระยะเวลาในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทยโสภาพร สุทธิศักดิ์
2529ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสาร ความทันสมัยกับความรู้หลักการปฏิบัติทางสุขภาพอนามัย และทัศนคติต่อบุคลากรสังคม : ศึกษาเฉพาะเกษตรกร ในโครงการทดลองฟื้นฟูสภาพป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมาสมศรี วงศ์สิโรจน์กุล
2537ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนกับความทันสมัย ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราสุกัญญา นาคสุข
2538ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อบุคคล กับการยอมรับค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่นกรองทิพย์ จั่นแย้ม
2531ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมการสอน พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 8เฉลียว บุษเนียร
2533ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน เจตคติต่อครู และผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานครกัลยา สกุลแก้ว
2532ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้ความรู้ความคิด ในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์กับภูมิหลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานครกนกศรี ทองฤทธิ์
2537ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม พฤติกรรมการเจรรจาต่อรอง การได้รับการอบรมทางการบริหาร ประสบการณ์ในการบริหาร และความพึงพอใจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเยาวลักษณ์ โพธิดารา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการเเข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2556ศิริพร สันติวัฒนา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขัน ของนักกีฬาเทควันโดหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42ดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตันนารีทัต โกมารทัต
2559ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนรักกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ โดยมีความขัดแย้งจากการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวแปรส่งผ่านและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรกำกับธนวรรณ กิตติไพศาลศิลป์; ธัญพร ธิติเลิศ; ปุณยนุช พัชรภิญโญพงศ์
2519ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำและความสามารถ ในการบริหารงานวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการในวิทยาลัยครูพีรศักดิ์ ทองมาก
2532ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านจิตพิสัย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สมศรี เจ็งไพจิตร
2523ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก และการอบรมเลี้ยงดูตามการรายงานของตนเองสุกัญญา กุลอึ้ง