Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 40769 to 40788 of 57999 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2516ทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนในชนบทต่อการย้ายถิ่นของเด็กหนุ่มสาว เข้าสู่เขตเมืองดำรงค์ ฐานดี
2550ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อโครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตทิพย์วารี วงษ์เจริญธรรม
2549ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อโครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตทิพย์วารี วงษ์เจริญธรรม
2534ทัศนคติของอาจารย์และผู้ช่วยวิชาการที่มีต่อบริการวัสดุย่อส่วน ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุมนา วัสสระ
2541ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในภาคเหนือของประเทศ ต่อระบบสาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตความรับผิดชอบอุษณีย์ พึ่งปาน; วิภา ด่านธำรงกูล
2521ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อพ่อค้าคนกลางและสหกรณ์การเกษตรในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดราชบุรีวรรณา อังศุนาค
2521ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อพ่อค้าคนกลางและสหกรณ์การเกษตรในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดราชบุรีวรรณา อังศุนาค
2529ทัศนคติของเด็กวัย 9 ถึง 14 ปี ต่อหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็กฉบับชนะการประกวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2527เพ็ญประภา กฤตยานวัช
2539ทัศนคติของเด็กเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพจากการวาดภาพอาภาภิรมย์ ไทยแหลมทอง; ศศิธร ไข่มุกด์
2522ทัศนคติคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเวียดนาม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู่เฉลิมชัย ผิวเรืองนนท์
2550ทัศนคติคนไทยภาคเหนือต่อคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรัฐพล ภุมรินทร์พงศ์
2522ทัศนคติต่อการก่อการร้ายคอมมูนิสต์ : การศึกษาเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นิคม ปัญจวัฒน์
2557ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ
2539ทัศนคติต่อการทำแท้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแพทย์ และนักกฎหมายเกสริน ศักดิ์กำจร
2544ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอยปลายในส่วนถูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตดุษณี วินิจฉัย
2544ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตธนิดา บุตรคล้าย
2515ทัศนคติต่อการยอมรับของใหม่และลักษณะการยอมรับของชาวนา ในจังหวัดขอนแก่นสุวรรณ บัวทวน
2539ทัศนคติต่อการยอมรับดนตรีไทยของนิสิตมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 : ศึกษากรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุรพล สุวรรณ
2529ทัศนคติต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ในคลีนิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กุณฑลี กรภิญโญภาพ
2552ทัศนคติต่อการอยู่เป็นโสดของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครกุญช์วรรณ นิดรกูล