Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 49703 to 49722 of 58022 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541พัฒนาการของความคิดบางเรื่องในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศวิรวรรณ เหรียญนาค
2526พัฒนาการของความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองหลังจากมาร์กซ์ : บทสำรวจแนวคิดและงานเขียนกนกศักดิ์ แก้วเทพ
2518พัฒนาการของความจำระยะสั้นและโดยบังเอิญของเด็กในเขตชนบทสุทธิมา ลีฬหะพันธุ์
2517พัฒนาการของความจำระยะสั้นและโดยบังเอิญของเด็กในเขตเทศบาลนครวัลยา ยานุเมศ
2552พัฒนาการของความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์และการผสานกันทางไวยากรณ์ในเรื่องเล่าของเด็กไทยสุธาสินี ปิยพสุนทรา
2557พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรูปกาลและความหมายทางกาลและการณ์ลักษณะในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยในการถ่ายทอดเหตุการณ์ในอดีตสุริยะ ศรีพรหม
2527พัฒนาการของความสามารถของเด็กอายุ 5-10 ปี ในการเปรียบเทียบเชิงอนุมาน ด้านความยาวและด้านน้ำหนักรอยพิมพ์ สายพันธ์
2517พัฒนาการของความสามารถในการคิดแบบกระจายทางสัญญลักษณ์ ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครกอบกุล ดิษฐแย้ม
2528พัฒนาการของความสามารถในการสื่อสารเชิงอ้างอิงของเด็กในช่วงอายุ 5-8 ปีวิรัติ เนตรสว่าง
2544พัฒนาการของความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อ และความปรารถนาในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนตฏิลา จำปาวัลย์, 2519-
2549พัฒนาการของความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมยในเด็กไทยมัลลิกา ภู่พัฒน์
2518พัฒนาการของความเข้าใจคำราชาศัพท์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครอังคณา ศุภการ
2537พัฒนาการของความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ในเด็กวัยก่อนเรียนปภัสสรา รัตตะรังสี
2533พัฒนาการของคำขวัญในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัยอวยพร พานิช
2557พัฒนาการของคำบอกปฏิเสธ "บ่" "มิ" "ไป่" "ไม่" ในภาษาไทยนิดา จำปาทิพย์
2560พัฒนาการของคำระบุเฉพาะในภาษาไทยวาสิฏฐี สุวรรณพาณิชย์
2555พัฒนาการของคำว่า "เป็น" ในภาษาไทยสุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ
2559พัฒนาการของคำศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูงในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย:การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูลธารทอง แจ่มไพบูลย์
2553พัฒนาการของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพัชรี ทองอำไพ
2537พัฒนาการของช่วงความจำตัวเลขและระยะเวลาในการระบุตัวเลข ของเด็กในช่วงอายุ 5-11 ปีสุภาพร วรรณสันทัด