Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 51467 to 51486 of 57870 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527รูปแบบของกิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษา ที่จัดกิจกรรมดีเด่นสุรพล จิตต์อำไพ
2543รูปแบบของช่องเปิดด้านข้างเพื่อการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารสำนักงานพิรุฬห์รัตน์ บุริประเสริฐ
2561รูปแบบของผลการตรวจ Fasting Plasma Glucose ที่บ่งชี้จังหวะเวลาในการตรวจ Hemoglobin A1c ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อให้ได้ความคุ้มค่าที่สุดวิชาภรณ์ อินทรชูติ
2545รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากการไฮโดรไลซิสสารประกอบอะลูมิเนียมอัลคอกไซด์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไตรเอทิลอะลูมินัมกับเอทิลไดเอทานอลเอมีนในน้ำมันแร่ขาวพัชรา ภูผา, 2518-
2556รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ
2535รูปแบบขององค์กรและกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอนันต์ จรุงวิทยานนท์
2529รูปแบบของอีสตราดิออล โปรเจสเตอโรน และลูทีนนไนนซิงฮอร์โมน ในเลือดของลิงหางยาวเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ที่มีความสามารถในการสืบพันธุ์ต่ำและการรักษาด้วยคลอมิฟีน ซิเตรทศิริมา สระวาสี
2515รูปแบบของอุปกรณ์การสอนที่นักเรียนระดับอนุบาลไทยชอบวชิราพร อัจฉริยโกศล
2539รูปแบบของอุปกรณ์บังแดดที่เหมาะสมสำหรับห้องเรียน : การให้แสงสว่างธรรมชาติ และลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารกนกวรรณ อุสันโน
2533รูปแบบของฮอร์โมนทางการสืบพันธุ์ในลิงหางยาวสูงอายุที่ตัดรังไข่ชุติพร ยิ้มเมือง
2548รูปแบบของแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีหทัยรัตน์ ไชยบูรณ์
2531รูปแบบของโปรตีนใน Plasmodium falciparum โดยอิเล็คโตรฟอรีซิสสองมิติ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธาดา สืบหลินวงศ์; จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์
2525รูปแบบของโปรตีนในเยื่อโพรงมดลูกแฮมสเตอร์ ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ปรกติภาวะท้องเทียม และในภาวะที่กระตุ้นให้เกิดเดซิดูอะไลเซชั่นรดาวรรณ ศิลปโภชากุล
2546รูปแบบความผูกพันกับการอนุมานสาเหตุการกระทำ ของตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์ทางลบอรพรรณ ภารพบ
2550รูปแบบความผูกพันของวัยรุ่นที่มีต่อพ่อแม่ คนรัก และเพื่อนพงศ์มนัส บุศยประทีป
2549รูปแบบความผูกพันและการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักศึกษาอาชีวศึกษาวรัญญา วชิโรดม
2554รูปแบบความผูกพันในวัยผู้ใหญ่สัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจีราวรรณ สันติดำรงพันธ์; ชมพูนุท อบน้ำ; ธัญญสินี ศิลปโสภณ
2553รูปแบบความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างเจ้าของสินค้าโดยไม่ผ่านตัวกลานำพล ลาวัลยะวัฒน์
2553รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสมรรถนะของการดำเนินงานธัชชัย อำนวยผลวิวัฒน์
2545รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรมสุดารัตน์ ชาญเลขา