Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 51507 to 51526 of 57869 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547รูปแบบที่อยู่อาศัยและการเงินเคหการระดับครัวเรือนของผู้อยู่อาศัย ในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพิสิฐ สีหราช, 2509-
2540รูปแบบที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้มีอาชีพ รับจ้างขนสินค้าย่านปากคลองตลาดธีรวัฒน์ โป่งรักษ์
2545รูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนพุฒิพงค์ หุ่นโตภาพ
2540รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยชัช โชชัย
2550รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบินพลเรือนในประเทศไทยปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์
2538รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ศิริชัย กาญจนวาสี
2528รูปแบบที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจันทร์ ติยะวงศ์
2558รูปแบบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)วรพงศ์ งามสิริมงคลชัย
2553รูปแบบธุรกิจสำหรับศูนย์รีไซเคิลชุมชนขนาดเล็กกรองกาญจน์ รัตนวงษ์กิจ
2538รูปแบบนำเสนอการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกู้เกียรติ แซ่ตั้ง
2551รูปแบบนำเสนอสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์บ้านพักอาศัย กรณีศึกษาบ้านสู้โลกร้อนหวานทิพย์ พงษ์ประพันธ์
2542รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตศุนิสา ทดลา
2550รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจสถาปัตยกรรมระหว่างบริษัทสถาปนิกสำหรับโครงการออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทยเกศศจี ศุภพัฒนวรกุล
2557รูปแบบพื้นที่และการใช้พื้นที่ของย่านพาหุรัด กรุงเทพมหานครพัลยมล หางนาค
2558รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจนเนอเรชันวายญาดา สามารถ
2543รูปแบบภูมิต้านทานชนิดไอจีจีและไอจีเอ ต่อเชื้อ เอชไอวี-1 ในปัสสาวะและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิต้านทานชนิดไอจีจีต่อส่วนต่างๆของเชื้อเอชไอวี-1 ในปัสสาวะกับจำนวนซีดี 4 เซลล์ในเลือดสุวันดี บัญชรเทวกุล
2550รูปแบบมาตรฐานฉลากยาของประเทศไทยธัชพร วงษ์เหรียญทอง
2543รูปแบบมาตรฐานพื้นผิวหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุมน คูสุวรรณ
2544รูปแบบมาตรฐานเรขศิลป์สำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนาตยา มณีพฤกษ์
2553รูปแบบระดับเสียงซึ่งได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติน้ำเสียงของพยัญชนะและสระในภาษาญัฮกุร (ชาวบน)ฉัตรียา ชูรัตน์