Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 52407 to 52426 of 57886 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2536วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในกระบวนการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัยอำพน เจริญชีวินทร์
2552วินัยตลาดกับพฤติกรรมการติดตามฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของผู้ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ไทยกิตติศักดิ์ ฤทธิดิลก
2541วินิจฉัยความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงชนิดออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในสัตว์น้ำ : รายงานผลโครงการวิจัยสุพัตรา ศรีไชยรัตน์; จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
2549วิบากกับการกระทำตามหน้าที่ในพุทธปรัชญาเถรวาทจักเรศ อิฐรัตน์
2527วิพากษ์ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาไม่มีข้อมูล
2528วิพากษ์วิถีการผลิตแบบเอเชียแอนเดอร์สัน, เปอร์รี่
2552วิลลี บรันท์ นโยบายมุ่งตะวันออกและการสมานไมตรีระหว่างเยอรมนีกับยุโรปตะวันออกภาวรรณ เรืองศิลป์
2543วิลเฟร็ด โอเวน และความรักที่ยิ่งใหญ่กว่า : การศึกษาปฏิเสธขนบอัศวินและความรู้สึกเกลียดชังสตรีรองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์
2528วิวัฒนาการกฎหมายครูในประเทศไทยสมยศ เม่นแย้ม
2533วิวัฒนาการกฎหมายมหาวิทยาลัยสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์
2552วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498-2551นิศาชล พรหมรินทร์
2542วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ : การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้ที่ดินในอนาคต : รายงานผลการวิจัยดุษฎี ทายตะคุ
2536วิวัฒนาการการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาให้แก่เยาวสตรีไทยในระหว่างปีพุทธศักราช 2414 ถึง 2535ศนิชา กาเจริญ
2541วิวัฒนาการการถ่ายทอดการบรรเลงจะเข้ : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เหมราช เหมหงษา
2548วิวัฒนาการการสื่อความหมาย "รูปกาย" ในสังคมไทยศิริพร โชติพินทุ
2550วิวัฒนาการของ "ร่าย" ในวรรณคดีไทยวัชรี รมยะนันทน์
2546วิวัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4พิชัย ลิมป์วรพรรณ
2525วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์; วิษณุ เครืองาม; ไชยยศ เหมะรัชตะ; สุดาศิริ เฮงพูลธนา; กาญจนา นิมมานเหมินทร์; ดำริห์ บูรณะนนท์; มุรธา วัฒนะชีวะกุล; วิมลศิริ ชำนาญเวช; วีระพงษ์ บุญโญภาส; สุผานิต มั่นศุข; สุษม พัฒนะศิริ; ธงทอง จันทรางศุ; ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย; วานิช ชุติวงศ์
2556วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์
2553วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงณัฐพร นครอินทร์