Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 52447 to 52466 of 57911 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2525วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์; วิษณุ เครืองาม; ไชยยศ เหมะรัชตะ; สุดาศิริ เฮงพูลธนา; กาญจนา นิมมานเหมินทร์; ดำริห์ บูรณะนนท์; มุรธา วัฒนะชีวะกุล; วิมลศิริ ชำนาญเวช; วีระพงษ์ บุญโญภาส; สุผานิต มั่นศุข; สุษม พัฒนะศิริ; ธงทอง จันทรางศุ; ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย; วานิช ชุติวงศ์
2556วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์
2553วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงณัฐพร นครอินทร์
2550วิวัฒนาการของกลอนบทละคอนคมคาย นิลประภัสสร
2523วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนในประเทศไทยปราณีต อัมพรสินธุ์
2552วิวัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2518)วีรวัฒน์ อริยะวิริยานันท์
2543วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2547วิวัฒนาการของการยืมคำและการบัญญัติศัพท์ในสังคมไทยอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
2551วิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตที่ปลูกบนแผ่นฐานลายตารางธีรวัฒน์ ลิ่มวงศ์
2522วิวัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนาฏวิภา ชลิตานนท์
2522วิวัฒนาการของการแพทย์ไทย ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยุวดี ตปนียากร
2546วิวัฒนาการของการโฆษณาไทยตั้งแต่อดีตจนถึง พ.ศ. 2453 : งานวิจัยวิไลรักษ์ สันติกุล
2543วิวัฒนาการของความคิดบางประการของกฎหมายวิธีพิจารณา ในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศจันทนา สมพงษ์ชัยกุล
2557วิวัฒนาการของที่ราบแนวสันทรายบริเวณหาดทุ่งทะเล อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ณิชากร อมรปิยะพงศ์
2526วิวัฒนาการของปริศนาคำทายไทย และการนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาวิภา ศิริสวัสดิ์
2528วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2530วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2550วิวัฒนาการของมโนทัศน์การศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยทัศนีย์ จันอินทร์
2534วิวัฒนาการของย่านอุตสาหกรรมพระประแดงและแนวทางพัฒนาดวงกมล ชัยมงคล
2547วิวัฒนาการของหลักการอุดมศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร์สุวิมล ธนะผลเลิศ