Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 40375 to 40394 of 57701 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ถนนคนเดินสำหรับพาณิชยกรรมชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างถนนราชดำเนินและถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่วัฒนา บุญเลี้ยง
2547ถนนพม่ากับความเปลี่ยนแปลงของดินแดนตอนใน ค.ศ. 1937-1949 : ศึกษากรณีเมืองบามอนิตยาภรณ์ พรมปัญญา, 2520-
2543ถังกรองชีวภาพแบบไหลลงที่ใช้เปลือกหอยเป็นตัวกลางกรองวชิรา สันพนวัฒน์
2523ถังเก็บน้ำร้อนราคาถูกวิญญู จินตนาวัฒน์
2555“ถึง” : การศึกษาเชิงประวัติกรองกานต์ รอดพันธ์
2554ถุงหลายชั้นที่ใช้พอลิโพรพิลีนเป็นฟิล์มปิดผนึกสำหรับบรรจุน้ำมะม่วงเข้มข้นชวัลวิทย์ รัศมีพจน์
2538ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดพงศธร โค้วคชาภรณ์
2532ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาขอนแก่นประไพ เลิศธีระวิวัฒน์
2521ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาไทยจิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร
2559ถ้อยคำนัยผกผันในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พานิชอรกัญญา อนันต์ทรัพย์สุข
2543ถ้อยคำสำนวนใหม่ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2541น้ำเพชร สายบุญเรือน
2558ถ้อยคำแสดงการเป็นผู้ฟังของผู้ร่วมสนทนาที่มีสถานภาพเท่ากันในบทสนทนาภาษาไทยนริศรา หาสนาม
2548"ถ้าคุณพลอยยังอยู่" : ความยอกย้อนของมโนทัศน์สัมพันธบทสายวรุณ น้อยนิมิตร
2551ทดสอบผลกระทบของ ระยะเวลาในปฏิกิริยา และความเข้มข้นของสารเคมี ที่มีผลต่อปฏิกิริยาการเคลือบผิวกระจกเงาวุฒินันท์ ผลภาษี
2547ทดสอบฤทธิ์ของโมโนโคลนอลแอนติบอดีในการทำลายเซลล์มะเร็งตับ โดยการตรวจด้วยวิธี MTT Colorimetric Assay : รายงานผลการวิจัยทรงจันทร์ ภู่ทอง
2527ทรรศนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานครต่อนิตยสารการ์ตูนเรืองสิริ นิชรัตน์
2526ทรรศนะของนักเรียนสังคมวิทยาไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534ยุพดี กะจะวงษ์
2532ทรรศนะของนักเรียนโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษาต่อนิตยสารวัยรุ่นพัชรินทร์ แก้วเกียรติยศ
2526ทรรศนะของนักเศรษฐศาสตร์ไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534หรรษา ประนอมสกุล
2526ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534สิริถนอม รัตนะรัต