Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10787
Title: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กับ "แผนยุทธศาสตร์การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
Other Titles: The Royal Thai Army Television Channel 5' s strategic plan in compliance with article 40 of the Thai constitution (1997)
Authors: เหมือนฝัน คงศรี
Advisors: กิตติ กันภัย
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Kitti.G@Chula.ac.th
Subjects: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Issue Date: 2546
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การเตรียมการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายมาตรา 40 และเพื่อหาข้อเสนอแนะให้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 40 งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาแผนยุทธศาสตร์ เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร ททบ.5 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงาน ททบ.5 ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นักกฎหมาย และผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงรวม 13 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์มีการเตรียมการและจัดทำขึ้น โดยคนกลุ่มเดียวจากผู้บริหาร ททบ. 5 ซึ่งแสดงจุดยืนถึงสถานภาพและบทบาทของสถานีว่าควรเป็นโทรทัศน์เพื่อ "กิจการสาธารณะ" โดยไม่ผ่านกระบวนการตามแนวคิด การบริการสาธารณะ และพบว่าแผนยุทธศาสตร์ยังเป็นปัจจัยหนี่งในการสร้างเครื่องมือ "รอ" ต่อรองอำนาจของ กสช.นอกจากนี้ยังสร้างความ ตระหนัก (Realize)ตระหนก (Panic) ให้กับกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Stake - Holders) สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ พบว่าเกิดจากปัจจัยภายนอก คือกฎหมายมาตรา 40 และกฎหมายประกอบ รวมถึงอำนาจ กสช. ส่วนปัจจัยภายในเกิดจาก การหวงแหนทรัพยากร ความต้องการเป็นเจ้าของสื่อเดิม (Ownership) ตลอดจนความอยู่รอดในฐานะเจ้าของสื่อเดิม ในประเด็นข้อบกพร่องของแผนยุทธศาสตร์ พบว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ททบ.5 ในภาวะ "หัวเลี้ยวหัวต่อ" (Structural Transition) ซึ่ง "ทหาร" ในฐานะ "กลุ่มเจ้าของสื่อเดิม" กำหนดฐานะของแผนยุทธศาสตร์ ให้เป็นเครื่องมือใน "การรบ" ในสนามธุรกิจ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ "ความอยู่รอด" ขององค์กรเป็นสำคัญ อีกทั้งไม่เปิดโอกาสให้ "ผู้มีส่วนได้เสีย" ในกลุ่มผู้ผลิตรายการ องค์กรของรัฐและเอกชนอื่นๆ หรือแม้แต่กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (พลเรือน) ได้เสนอข้อคิดเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังพบปรากฏการณ์ภายหลังการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ว่า มีการจัดตั้ง องค์กรจัดตั้ง และจัดทำคัมภีร์ เตรียมการไว้เพื่อต่อรองอำนาจ กสช.
Other Abstract: The objective of this research was to examine the nature of the Royal Thai Army Television Channel 5's strategic plan and analyze the factors that effect the Royal Thai Army channel 5 towards designing a plan in compliance with Section 40 of the Thai Constitution 1997. The scope of this study focuses on the contents of the strategic plan and the minutes of meeting of the Royal Thai Army Television Channel 5 Council. It includes interviews of the members of the council and some of the Channel 5 staff who were involved drawing up the plan. In addition, the interview covered lawyers and scholars from mass media as well as owners of media entertainment companies. A total of thirteen interviewers participated in this research. As far as the nature of the strategic plan concerned, this research found that the plan was prepared and developed by only one group of people from the executives of channel 5. They all stood firm on the point that status and roles of Channel 5 should be public service broadcastings. However, the development of this plan never cleared the public service thought process. It also discovered that the plan itself was one of the factors which had been built as a queuing / delaying tool to negotiate with the power of National Broadcasting and Television Committee. Additionally, it created the contexts of "Realization" and "Panic" in interest groups and stake-holders. Secondly, on the factors impacting the development process of the plan, it was found that the external factors affecting it were not only Section 40 and the provisions therein, but also the power of National Broadcasting and Television Committee. The internal factors were the preservation of their resources, and the need for survival and maintenance of ownership. On the issue of the defects of the strategic plan, it was found that the preparation of the strategic plan was the starting point of the organization structure change of Channel 5 in the condition of Structural Transition where the "military" in the status of former media owner group" determined the condition of strategic plan to be the tool in "the battle" of the business field, with the target at the "survival" of the organization as the main point, and there was not provision of the opportunity that the "interest groups" in the program producer groups, state organizations and other private enterprises or even (civil) operational officer group proposed their opinions for either case. After the strategic plan was put into action, the research discovered the significant fact that the establishment of the organization, and the development of the manual, were a preparation towards negotiation with the power of National Broadcasting and Television Committee.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การสื่อสารมวลชน
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10787
ISBN: 9741748396
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muanfun.pdf956.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.