Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11607
Title: โครงการปรับปรุงกระบวนงานของสถาบันวิทยบริการ
Authors: ชชล สมบัติชัยศักดิ์
ชลดา กลิ่นหอมยืน
นิกษา อภิบุณยภัค
Advisors: วรโชค ไชยวงศ์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Worachok.C@Chula.ac.th
Subjects: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
การวิเคราะห์งาน
ผังงาน
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Description: โครงการเสนอ ส่วนประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระบวนงานที่วิเคราะห์ : งานนโยบายและแผน : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามรายไตรมาส ; แผนปฏิบัติราชการประจำปีและข้อตกลงภาระงานล่วงหน้่า SDA -- งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ : การอนุมัติการขอใช้รถของสถาบันของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ -- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ -- ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง : งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับฐานข้อมูลหลัก ; งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับฐานข้อมูล Theses and Journal Index ; งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับฐานข้อมูล Chulalongkorn University Intellectual Repository -- งานบริหารและธุรการ : การจัดการประชาสัมพันธ์ -- งานการเจ้าหน้าที่ : งานคัดเลือกบุคลากร ; ลากิจ/ลาป่วย/ลาพักผ่อน/ลาประชุม/สัมมนา/เสนอ -- ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง : การผลิตสื่อการศึกษา -- งานการเงิน -- งานพัสดุ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11607
Type: Senior Project
Appears in Collections:Eng IE - Senior Project

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chachol.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.