Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12716
Title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act ด้านการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ดำเนินงานในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา
Other Titles: Factors related to the effects of internal control assessment required by Section 404 of Sarbanes-Oxley Act of subsidiaries operating in Thailand of companies listed in the Stock Exchange of the United States of America
Authors: มยุรี ชินบุตร
Advisors: ประจิต หาวัตร
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Advisor's Email: Prachit.H@Chula.ac.th, fcompha@phoenix.acc.chula.ac.th
Subjects: บริษัท -- การบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกา
การตรวจสอบภายใน
United States. Sarbanes-Oxley Act of 2002
Issue Date: 2549
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act (SOX) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบดังกล่าว งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ SOX Compliance Coordinator หรือตำแหน่งอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของบริษัทย่อย ที่ดำเนินงานในประเทศไทยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา จำนวน 165 บริษัท ซึ่งได้รับการตอบกลับจำนวน 61 ชุด และมีการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บริษัทกลุ่มตัวอย่างที่จ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนด มีจำนวน 21 บริษัท (34.4%) มีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเรื่องดังกล่าวจำนวน 21 บริษัท (34.4%) มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติดังกล่าวโดยเฉลี่ยจำนวน 1.2 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่า บริษัทที่มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลมากขึ้นมีจำนวน 25 บริษัท (40.98%) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 404 ที่กล่าวข้างต้น พบว่าขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระดับความซับซ้อนขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และขนาดของกิจการ ประเภทของกิจการ ระดับความซับซ้อนขององค์กร และการมีแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในช่วงก่อนที่จะมีการใช้ SOX มีความสัมพันธ์กับระดับความมีประสิทธิผลมากขึ้นของระบบการควบคุมภายใน ภายหลังจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 404 คือ การขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่อง SOX และความลำบากในการจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก ส่วนประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดคือ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในดีขึ้น
Other Abstract: To study the effects of complying with Section 404 of Sarbanes-Oxley Act (SOX) and factors related to those effects. This study was survey research which used the questionnaire in collecting data from SOX compliance coordinator or other position that is responsible for compliance with the provision of 165 subsidiaries operating in Thailand of companies listed in the stock exchange of USA. Sixty-one questionnaires were received and analyzed by using descriptive statistic, One-Way ANOVA and Chi-Squares test. The results indicate that twenty-one sample firms (34.4%) hire the external consultant to help in Section 404 implementation. twenty-one firms (34.4%) use the software for the implememtation. The average cost of Section 404 implementation is 1.2 million baht. In addition, twenty-five firms (40.98%) have internal control more effective after Section 404 implementation. The results of testing the relationship between factors and the effects of complying with Section 404 indicate that firm’s size is related to software usage. Level of firm’s complexity is related to hiring external consultants. Firm’s size is related to implementation costs. In addition, firm’s size, business type, firm’s complexity and enterprise risk management usage prior to SOX implementation are related to the level of more effectiveness of the internal control after Section 404 implementation. The results also indicate that most common problems found in Section 404 implementation are shortage of person who has knowledge about SOX and the trouble in collecting too many documents. Most common benefit of Section 404 implementation is the improvement in internal control effectiveness monitoring process.
Description: วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Degree Name: บัญชีมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การบัญชี
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12716
Type: Thesis
Appears in Collections:Acctn - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mayuree.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.