Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์-
dc.contributor.authorนิรมล กุลศรีสมบัติ-
dc.contributor.authorอังสนา บุณโยภาส-
dc.contributor.authorกนกวลี สุธีธร-
dc.contributor.authorตรีชาติ เลาแก้วหนู-
dc.contributor.authorพงศธร เนตรวิเชียร-
dc.contributor.authorวรนุช จำปานิล-
dc.contributor.authorสุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ-
dc.contributor.authorสุวิชชา หย่องฮวย-
dc.contributor.authorอนุตรา ไชยนันทน์-
dc.contributor.authorวีรกิต วงศ์วิชิต-
dc.contributor.authorศุภลัคน์ ผิวบาง-
dc.contributor.authorพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์-
dc.contributor.authorประทับจิต นีละไพจิตร-
dc.contributor.authorจิรภา พฤกษ์พาดี-
dc.contributor.authorเอกรินทร์ ต่วนศิริ-
dc.contributor.authorโดวัล, เดวิด-
dc.contributor.authorโมซินโก, หลุยส์-
dc.contributor.authorเฟลด์มาน, เบนจามิน-
dc.contributor.authorบูเออร์เมอิสเตอร์, เฟรด-
dc.contributor.authorฮอร์เน, เจเดดีอาห์-
dc.contributor.authorฮวง, วินิตา-
dc.contributor.authorกาฟฟ์นี, แอนเดรีย-
dc.contributor.authorมาราวิลลา, คริสติน-
dc.contributor.authorมองท์โกเมรี, บริททานี-
dc.contributor.authorเบคเลย์, แจคลีน-
dc.contributor.authorควินน์, เจนนีเฟอร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์-
dc.coverage.spatialกระบี่-
dc.date.accessioned2010-12-15T04:15:44Z-
dc.date.available2010-12-15T04:15:44Z-
dc.date.issued2551-
dc.identifier.isbn9789740582854-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14046-
dc.description.abstractหลังจากเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยขึ้นในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างประเมินค่ามิได้ต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงเกิดความร่วมมือทางวิชาการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย โดยใช้จังหวัดกระบี่เป็นกรณีศึกษาในปี พ.ศ. 2548 เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดกระบี่” และ ในพ.ศ. 2549 เรื่อง “แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่” และในพ.ศ. 2550 ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์ และผู้แทนจากมูลนิธินโยบายสาธาณณะไทยเดินทางไปยังเกาะลันตา จังหวัดกระบี่เพื่อพบปะผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมแผนงานและกำหนดกรอบการศึกษาวิจัย หลังจากนั้นคณะวิจัยจึงสำรวจพื้นที่โดยมีประเด็นหลักในการศึกษา 3 เรื่อง คือ 1) สภาพแวดล้อม 2) ท่องเที่ยวและชุมชน และ 3) คมนาคมขนส่ง หลังจากนั้นจึงร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จนได้ข้อเสนอแนะในการแก้ประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกาะลันตาไปสู่การเป็นต้นแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลังจากนั้นจึงนำเสนอข้อเสนอแนะให้กับประชาชนชาวเกาะลันตา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับปรุงในรายงานการศึกษาวิจัยข้อเสนอแนะในการแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญทั้งสามกลุ่ม ถูกนำเสนอในรูปของแผนนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และโครงการ ภายใต้กรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนตามแผนนั่นก็คือ “โหมว” หรือกลุ่มชุมชน (Cluster) โดยแบ่งพื้นที่เกาะลันตาทั้งหมดออกเป็น 7 กลุ่มชุมชนตามพื้นที่ลุ่มน้ำและระบบนิเวศของมนุษย์ หลังจากดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 3 ปี จนสามารถกลั่นกรองแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวลันตา ดังนั้นในขั้นตอนต่อไป คือการนำแผนไปปฏิบัติ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในเกาะลันตาและคณะผู้วิจัยคัดเลือกโครงการขนาดย่อม 3 โครงการมาดำเนินการต่อไปในอนาคต ได้แก่ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดคอกวาง โครงการแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมบ้านศรีรายา และการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลต่อเกาะลันตาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตen
dc.description.abstractalternativeIn the aftermath of a devastating quake disaster hitting 6 coastal provinces on the Andaman Sea on December 26, 2004 and causing extensive damage to life, property and tourism. Chulalongkorn University and University of California at Berkeley, aware of the prime importance of the efforts to rehabilitate tourism in the severely affected areas in order to raise the quality of life along with the conservation of environmental resources and local cultural heritage, have joined hands in technical cooperation under the support of the Thai Public Policy Foundation. To attain this goal, Krabi province was chosen for a case study in 2005, entitled “Implementation Plan for Sustainable Development for Ko Lanta, Krabi Province” , then in 2006, a research project entitled “ A Master Plan for Sustainable Tourism Development in Lanta Yai Island, Krabi Province” and followed by a research project in 2007 entitled “ Implementation Plan for Sustainable Tourism Development , Ko Lanta, Krabi Province” were formulated. In 2007, Chulalongkorn University members and their counterparts from the University of California at Berkeley and the Thai Public Policy Foundation conducted a field trip to Ko Lanta, Krabi province to meet with local leaders and various government authorities to collect preliminary data for the preparation of the implementation plan and the framework of the research. Subsequently, the research team made a fieldtrip focusing on 3 themes : 1) environment 2) tourism and community and 3) transportation. They then analyzed the state of problems and consulted experts in respective fields. This was followed by recommendations on how various problems should be addressed with a view to making Ko Lanta a model for sustainable tourism development. Eventually, they proposed these recommendations to the local residents of Ko Lanta in order to elicit feedback which are incorporated in the preparation of the complete final report. Recommendations on the three themes are presented as policies, measures, laws and projects within the framework of sustainable tourism development using “Mo” (cluster) as an important driving mechanism for the implementation plan. These are altogether seven clusters of villages living along canals (watersheds) in their respective ecological systems. The three-year research has crystallized into sustainable tourism development outlines accepted by local residents of Ko Lanta. In the following phase, this plan shall be implemented with the support of the Thai Public Policy Foundation and the local administrations of Ko Lanta and 3 projects are proposed by the research team for implementation in the future. They are 1) The landscaping design project for Khor Kwang beach , 2) cultural heritage atlas of Ban Sriraya and 3) the monitoring project by the local community for the environment (community watch). These projects are expected to have direct impacts on the future sustainable tourism in Ko Lanta.en
dc.description.sponsorshipสนับสนุนโดย มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย และ บริษัท กรีนสปอต จำกัดen
dc.format.extent10689668 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isothes
dc.publisherคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.subjectแผนพัฒนาการท่องเที่ยว -- ไทย -- เกาะลันตา (กระบี่)en
dc.subjectการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- เกาะลันตา (กระบี่)en
dc.subjectอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย -- เกาะลันตา (กระบี่)en
dc.subjectเกาะลันตา (กระบี่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวen
dc.titleแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการen
dc.title.alternativeImplementation plan for sustainable tourism development, Ko Lanta, Krabi Provinceen
dc.typeTechnical Reportes
dc.email.authorSiriwan.S@Chula.ac.th-
dc.email.authorNiramol.K@Chula.ac.th-
dc.email.authorAngsana.B@Chula.ac.th-
dc.email.authorKanokwalee.S@Chula.ac.th-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorPitch.P@Chula.ac.th-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authordowall@berkeley.edu-
dc.email.authorlmozingo@berkeley.edu-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.email.authorไม่มีข้อมูล-
dc.subject.keywordโหมวen
Appears in Collections:Arch - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
siriwan.pdf10.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.