Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1531
Title: นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ
Other Titles: Fair trunk reservation policy in call admission control using cooperative game theory
Authors: กลิกา สุขสมบูรณ์, 2523-
Advisors: ลัญจกร วุฒสิทธิกุลกิจ
เชาวน์ดิศ อัศวกุล
ศักดิ์ เสกขุนทด
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Advisor's Email: wlunchak@chula.ac.th
Chaodit.A@chula.ac.th
Subjects: ระบบสื่อสารข้อมูล
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีเกม
Issue Date: 2547
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: เสนอวิธีการเลือกค่าพารามิเตอร์การจองทรังค์ที่เหมาะสม โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ระบบที่ใช้วิธีควบคุมการตอบรับการเรียก ตามนโยบายการจองทรังค์คงที่มีสรรถนะในการทำงานสูง และในขณะเดียวกันก็มีความยุติธรรมกับการควบคุมการเข้ามาของทราฟฟิกทุกชนิด ในวิทยานิพนธ์นี้เลือกใช้แนวทางการตัดสินใจจากทฤษฎีเกมความร่วมมือ ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงด้วยความเหมาะสมของพาเรโต และความยุติธรรมจากสัจพจน์ความ ยุติธรรม โดยเลือกพิจารณา 3 แนวทาง ได้แก้ วิธีการตัดสินใจของแนซ วิธีการตัดสินใจของไรฟ์ฟา และการปรับปรุงวิธีการตัดสินใจของทอมสัน นอกจากนี้นวิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอ วิธีการรับประกันค่าการใช้ประโยชน์ที่โหลดปกติอย่างยุติธรรม เพือปกป้องทราฟฟิกชนิดอื่นจากการเข้ามาแย่งใช้แบนด์วิดท์ ของระบบจากทราฟฟิกชนิดที่โอเวอร์โหลด โดยการปรับปรุงจุดเริ่มต้นการต่อรองให้มีค่าเท่ากับ ค่าการใช้ประโยชน์ที่โหลดระดับปกติ และเสนอให้มีการปรับค่าพารามิเตอร์ควบคุมจุดเริ่มต้นการต่อรอง เพื่อปรับระดับการรับประกันค่าการใช้ประโยชน์ที่โหลดระดับปกติ ซึ่งมีผลทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นในการเลือกจุดทำงานมากขึ้น ในส่วนสุดท้ายได้เสนอให้พิจารณาการจัดสรรแบนด์วิดท์อย่างยุติธรรม ตามระดับความสำคัญของทราฟฟิก โดยใช้เทคนิคการต่อรองอย่างไม่สมมาตรของแนช การวิเคราะห์สมรรถนะของวิธีที่เสนอได้เปรียบเทียบกับ วิธีการควบคุมการตอบรับการเรียกด้วยวิธีการจองทรังค์คงที่ ด้วยความน่าจะเป็นของการบล็อกเดียวกัน ผลจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่า ผลจากการใช้การปรับปรุงวิธีการตัดสินใจของดอมสัน ในการเลือกค่าพารามิเตอร์การจองทรังค์ ทำให้ผลรวมของค่าการใช้ประโยชน์ของทราฟฟิกมีค่าสูงสุด ในขณะที่ผลขากวิธีการตัดสินใจของไรฟ์ฟาให้ผลตรงข้าม และผลจากวิธีการตัดสินใจของแนชให้ผลใกล้เคียงกับวิธีที่นำมาเปรียบเทียบ เมื่อพิจารณาวิธีการรับประกันค่าการใช้ประโยชน์ที่โหลดปกติแก่ทราฟฟิก ผลปรากฏว่าวิธีที่เสนอมามารถรับประกันค่าการใช้ประโยชน์ ให้กับทราฟฟิกทุกชนิดได้แม้ในขณะที่มีโหลดในระบบสูง เมื่อพิจารณาผลของการใช้เทคนิคการต่อรองอย่างไม่สมมาตรของแนช ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าทราฟฟิกแต่ละชนิด มีค่าการใช้ประโยชน์เป็นไปตามสัดส่วนของระดับความสำคัญ ในขณะที่ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ ยังคงมีค่าใกล้เคียงกันกับในกรณีที่ไม่พิจารณาระดับความสำคัญของทราฟฟิก แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่ให้ผลแตกต่างกับการไม่พิจารณาระดับความสำคัญของทราฟฟิกในกรณีใช้การปรับปรุงวิธีการตัดสินใจของทอมสัน
Other Abstract: To present a selection of optimal trunk reservation parameters. The aim is to achieve high system performance as well as fair admission control by using fixed trunk reservation policy. Three selected cooperative game theoretical approaches - Nash, Raiffa and Modified Thomson arbitration solution - provide high system performance with Pareto optimality and fair bandwidth allocation with the fairness axioms. In addition, based on setting a starting point to fair nominal utilization, the proposed scheme can provide a non-overload traffic protection against overload traffic. For adjusting the fair guaranteeing nominal utilization, a control starting point parameter is introduced. Finally, a fair bandwidth allocation associated with priority level of traffic type is proposed by using nonsymmetric Nash bargaining technique. The performance of proposed scheme is compared with the conventional fixed trunk reservation policy for blocking equalization. The reported numerical experiments show that the overall utilization of modified Thomson arbitration solution I the highest while that of Raiffa arbitration solution is the lowest. The result of Nash arbitration solution is close to the benchmark scheme. Based on setting the starting point to fair nominal load utilization, all utilizations are not less than the nominal utilization guarantee, especially in heavy load situation. By using nonsymmetric Nash bargaining technique, the results show that the utilization of each traffic type corresponds to their priority-level while the overall utilization is close to the results of non-priority-level case. However, this technique does not appropriate by with the modified Thomson arbitration solution.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมไฟฟ้า
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1531
ISBN: 9741746903
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalika.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.