Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1569
Title: การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
Other Titles: The female sex workers's view of their clients sexual requirement
Authors: เขมิกา ยามะรัต
จงกล ตั้งอุตสาหะ
เอื้อมพร คชการ
บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
นิกร ดุสิตสิน
Email: khemika.Y@chula.ac.th
Nikorn.D@chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไม่มีข้อมูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา
Subjects: โสเภณี
ธุรกิจบริการทางเพศ
Issue Date: 2543
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาเรื่อง "การใช้บริการทางเพศ ในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ" เป็นการศึกษาชีวิตของหญิงกลุ่มหนึ่งที่จำเป็นต้องมาอยู่ในวงจรของการขายบริการทางเพศ โดยใช้กรณีศึกษาเฉพาะสตรีที่มาใช้บริการตรวจรักษาโรค ณ โรงพยาบาลบางรัก การศึกษานี้เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ตัวอย่าง จำนวน 81 ราย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของชายไทยในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการทางเพศ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการทางเพศของชายไทย ในช่วงที่ HIV ระบาด เพื่อเข้าใจพฤติกรรมทางเพศของชายไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นได้ศึกษาชีวิตทางเพศของสตรีผู้ให้บริการตั้งแต่เริ่มสาว มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก การมีชีวิตครอบครัว จนกระทั่งเข้าสู่อาชีพบริการ และชีวิตทางเพศในปัจจุบัน รวมทั้งพฤติกรรมที่ขายบริการทางเพศ ผลการศึกษาสตรีกลุ่มนี้ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 30.8 ปี มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 17.7 ปี ผู้ที่ร่วมเพศด้วยครั้งแรก 74.1 % คือคู่รักหรือสามี 11.1 % คือลูกค้าผู้ซื้อบริการ ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกของสตรีเหล่านี้ มีจำนวนสูงถึง 20% ที่ไม่เต็มใจในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อยู่ในอาชีพบริการทางเพศมาแล้ว โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี สตรีผู้ให้บริการ 85 % เคยผ่านการสมรสอยู่กินกับชายมาก่อน และประสบความล้มเหลวในชีวิตคู่ มีลูกเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดูซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ กลุ่มสตรีที่ศึกษานี้มีจำนวน 9 คนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายมาก่อนเลย จนเข้าสู่อาชีพขายบริการ ในจำนวนผู้ตอบคำถามทางเพศเกี่ยวกับอาการภายหลังการร่วมเพศครั้งแรก พบว่าเกือบทุกรายมีอากาเจ็บตั้งแต่เล็กน้อย เจ็บมากจนถึงการเจ็บรุนแรง และมีการฉีกขาดของช่องคลอด กลุ่มที่สตรีที่ศึกษานี้เป็นหญิงบริการทางเพศ ที่คิดค่าตอบแทนน้อย ไปจนถึงระดับปานกลาง บริการลูกค้าตั้งแต่ระดับคนงาน กรรมกร ลูกจ้างไปจนถึงระดับพ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการหรือผู้ทำงานที่แต่งตัวผูกไทด์ ลักษณะการให้บริการทางเทศมีลักษณะหลากหลาย จากการร่วมเพศธรรมดาทางช่องคลอด ไปจนถึงการร่วมเพศแบบต่าง ๆ และพิสดารตามความต้องการของลูกค้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางเพศ นอกจากลักษณะการบริการที่ได้รับจากหญิงบริการแล้ว ได้แก่ ความต้องการทางเพศ ความเชื่อ ค่านิยม กลุ่มเพื่อน ปัจจัยทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ปัจจัยจากปัญหาสมรรถภาพทางเพศ ความผิดปกติทางเพศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภรรยารวมทั้งสาเหตุอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาของกรุงเทพมหานคร คือ การจราจรติดขัดหรือบ้านไกล เป็นต้น สตรีกลุ่มนี้มองว่าธรรมชาติของชายเป็นเพศที่มีความต้องการทางเพศสูง รุนแรง เกิดความรู้สึกทางเพศได้ง่ายและเร็ว ความพึงพอใจทางเพศของหญิงและชายแตกต่างกัน สตรีกลุ่มนี้ 16% ไม่เคยมีความสุขทางเพศกับผู้ใดเลยในชีวิต ประมาณครึ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีความสุขทางเพศ และเจ็บขณะให้บริการทางเพศ สตรีส่วนใหญ่จึงต้องเสแสร้งอาการแสดงความพอใจในการมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้า สตรีเกือบทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอาชีพมานาน จึงรู้สึกเบื่อหน่ายในอาชีพ อยากจะออกจากอาชีพ แต่หลายคนก็อยู่ในอาชีพเรื่อยมา จนนับสิบปี ความพึงพอใจในชีวิตจึงไม่สูง คิดว่าชีวิตของตนตกต่ำ ต้องขายบริการจากเรือนร่าง ไม่มีโอกาสได้อยู่กับลูกและพ่อและแม่ของตน ความใฝ่ฝันในชีวิตจึงต้องการเงิน บ้าน และชีวิตครอบครัวที่มีความสุข
Other Abstract: This is a qualitative and quantitative study of the lives of 81 women involved in commercial sex and who attended the Sexually Transmitted Diseases Clinic at Bangkok Hospital in Bangkok. The objectives of this study were: To understand male sexual behaviour from the point of view of female sex workers; To study the factors related to mean buying sex; To study the sexual life history of these girls through puberty. First sexual intercourse, and marriage, before entering the occupation of sex worker including sexual behaviour in their work. The average age of these women is 30.8 years. They had their first sexual intercourse at the age of 17.7 years. Such first intercourse was either with their boyfriend or husband (74%) or with a client (11%). Twenty percent of the women did not find any pleasure in the sexual activity. They had been in this type of work for approximately 5 years. Before engaging in commercial sex, 85% of the women reported having gone through a broken marriage or an unsuccessful relationship with a boyfriend which ended up in having children to take care alone. They had some work but their income was not sufficient. So, finally, they move into the sex trade. Most of the women reported mild, moderate or sereness, some including a torn vagina, as a result of sexual activities. One women who was never able to find satisfaction in her life ever since. The women reported having charged from very low to moderate fees for their services. Their clients included daily labourere, employees, businessmen, civil servants and white collar workers. Sexual services provided covered a variety of activities from regular vaginal intercourse up to unusual sexual practices according to the wishes of the clients. Factors that lead men to seek the services of the sex workers were normal sexual urges, social norms, social values, peer group pressure, psychological stress, sexual disorders, impotence, marital problems, pressures related to urban living such as traffic and travel distances. The women in this study sawmen as individuals with strong and high sexual drives, persons who can be aroused sexually easily and rapidly. Sexual satisfaction was considered to be different for men and women. Sixteen percent of the women had never enjoyed sexual satisfaction in their life. About half of the women did not enjoy sexual intercourse and had experienced some pain in catering to their clients. Most of the women had practiced fake orgasm for the sake of their clients. Almost all of the women said that they were bored with their work and would like to quit such trade. Still, some of them have kept working in this type of work up to ten years. Their level of satisfaction in life is low with a low self-esteem, having to sell their own body for a living, lacking the opportunity to be with their own children and parents. Their dreams in life would be to have enough money, a home of their own and a family life filled with happiness.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1569
ISBN: 9743468323
Type: Technical Report
Appears in Collections:Health - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khemika(Female).pdf7.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.