Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15706
Title: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ : พหุกรณีศึกษา
Other Titles: Factors affecting English communicative ability of English program students : a multiple case study
Authors: วุฒิยา พยัคฆ์มาก
Advisors: อวยพร เรืองตระกูล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: Auyporn.R@chula.ac.th
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การทดสอบความสามารถ
ความสามารถในการสื่อสาร
Issue Date: 2551
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการสื่อสาร และ 3) ศึกษาแนวทางพัฒนาความสามารถทางการสื่อสาร คัดเลือกกรณีศึกษาจากโรงเรียนที่จัดการสอนแบบ English program มากกว่า 2 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาคอย่างละ 1 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ครูผู้สอนชาวต่างชาติ ครูร่วมสอนชาวไทยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการวิจัยโดยแบ่งการศึกษาภาคสนามเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนและการดำเนินโครงการ English program 2) ศึกษาบรรยากาศการเรียนการสอนและความสามารถทางการสื่อสารของนักเรียน 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบรรยากาศในชั้นเรียนและด้านโรงเรียน 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสื่อสาร เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสอบถามความสามารถทางการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic analysis) และการเปรียบเทียบข้อมูลข้ามกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถทางการสื่อสารของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี 2) ปัจจัยที่ส่งผลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Classroom based factors) ด้านนักเรียน ได้แก่ ความเอาใจใส่ต่อการเรียนและการฝึกฝนทั้งในและนอกชั้นเรียน ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ และความกล้าแสดงออก ด้านครู ได้แก่ เทคนิคการสอนที่หลากหลาย การกระตุ้นให้นักเรียนปฏิสัมพันธ์และกล้าแสดงออก และการสร้างบรรยากาศที่สนุกและเป็นกันเอง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ความหลากหลายของกิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางการสื่อสาร และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม บรรยากาศชั้นเรียนทางกายภาพ ได้แก่ สภาพชั้นเรียนที่เหมาะสม และทางจิตใจ ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน และบรรยายกาศการเรียนการสอนที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด ด้านโรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการที่ดีและเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่ค้นพบเพิ่มเติม ด้านนักเรียน ได้แก่ ความชอบและถนัดทางภาษาอังกฤษ การสนับสนุนจากครอบครัว พื้นความรู้เดิมและการเรียนเสริมพิเศษ ด้านครู ได้แก่ คุณวุฒิที่ตรงกับวิชาที่สอน ความเชี่ยวชาญรอบรู้ ความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อการสอน ด้านโรงเรียน ได้แก่ การเสริมสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เข้มข้น และการดูแลกระบวนการคัดเลือกและคุณภาพของครู 3) แนวทางพัฒนาความสามารถ ได้แก่ นักเรียนต้องเอาใจใส่ต่อการเรียน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กระตือรือร้นที่จะสื่อสารโต้ตอบ กล้าแสดงออกและฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างจริงจัง ครูต้องสามารถวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมได้หลากหลาย และสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานผ่อนคลาย กิจกรรมการเรียนการสอนต้องหลากหลาย เน้นที่ทักษะการสื่อสาร สร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกของนักเรียน ชั้นเรียนต้องมีสภาพและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่วนโรงเรียนต้องดูแลกระบวนการคัดเลือกครูและคุณภาพของครู และส่งเสริมให้นักเรียนใช้บริการแหล่งเรียนรู้.
Other Abstract: The purposes of this qualitative research were to 1) evaluate English program students' communicative ability 2) study factors affecting their communicative ability and 3) study strategies for improvement. Two case studies were purposefully selected from schools operating English programs for more than two years: one situated in Bangkok, and the other in the central region of Thailand. Key informants consisted of head of the program, foreign teachers, Thai co-teachers and grade 9 students from each school. Field study consisted of 4 stages 1) study school's profile, environment and management of English program 2) observe class and test students' communicative ability 3) study factors affecting their abilities relating to students' factors, teachers' factors, teaching and learning factors and schools' factors 4) study strategies for improvement. Data was collected using a questionnaire, interview forms, an English test, and deduced by analytic analysis and cross-checked comparison. The research results revealed that 1) Studetns' communicative ability was at a reasonably good level. 2) Classroom based factors comprised students attention and practice, cooperation and self-confidence, teachers' various teaching teachniques, the ability to motivate class interaction and create a relaxing and fun atmosphere. Classroom learning and teaching factors were a variety of activities, a promotion of communication in the classroom and an offer of equal opportunity for participation. Factors concerning atmosphere included a suitable classroom condition, good relationship between teachers and students and a relaxing class atmosphere. School's factors were provision of adequate materials and learning resources, good management and recognition of the importance of English language learning and teaching, and suitable school environment. Additional factors found in this research were students' aptitude, family support, background knowledge, out of class tutoring, teachers' qualification and expertise, a strong English curriculum and monitoring of teachers' recruitment and quality. 3) Strategies for improvement, students need to be attentive, cooperative and enthusiastic to communicate, and have a strong commitment of both in and out of class study. Teachers must be able to plan lessons effectively, organize different interesting activities, and create relaxing atmosphere. Class activities must focus on communication skills and building up students' self-confidence. Schools need to monitor teachers' recruitment and quality, and promote the use of learning resources.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิจัยการศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15706
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wuttiya_Pa.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.