Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17681
Title: Hauptschwierigkeiten der Thailanddischen studenten beim erlernen der zielsprache deutsch
Other Titles: ปัญหาด้านภาษาของนักเรียนไทยที่มีต่อการเรียนภาษาเยอรมัน
Authors: Narumon Ngaosuwan
Advisors: Jung, Volkert
Other author: Chulalongkorn University. Graduate School
Advisor's Email: No information provided
Subjects: Comparative linguistics
Issue Date: 1978
Publisher: Chulalongkorn University
Abstract: Obwohl Deutsch seit etwa 60 Jahren als zweite Fremdsprache in den thailändischen Schulen und an den Universitäten unterrichtet wird, ist diese Sprache immer noch nicht populär, da die Zahl der Lernende pro Jahr im Vergleich zu der Zahl der französischen Studenten noch sehr gering ist. Vielleicht liegt es daren, daß die deutsche Sprache in Thailand sehr wenig benutzt wird. Die meisten thailändischen Studenten wählen lieber die französische Sprache, weil ihnen die deutsche Sprache zu schwer scheint. Wer Englischkenntnisse hat, stimmt meistens überein, daß Deutsch viel schwerer ist als Englisch, obgleich die beiden Sprachen zu derselben Sprachfamilie gehören. Aus meiner Erfahrung läßt sich nicht leugnen, daß Deutsch für Thailänder eine sehr schwere Sprache ist. Aus diesem Grund habe ich versucht, die Unterschiede zwischen der thailändischen und der deutschen Sprache im Bereich der Phonologie, Morphologie und der Syntax zu untersuchen, um so vielleicht einige Ursachen für die Schwierigkeiten eines Thailänders beim Erlernen des Deutschen anzuzeigen und Vorschläge für ihre Beseitigung machen zu können. Da ich schon acht Jahre als Deutschlehrerin tätig bin, habe ich Daten zur Untersuchung der Fehleranalyse von den Ubungen und Prüfungen der Schüler und Studenten in bezug auf die Struktur- als auch die Aussprachefehler gesammelt und ausgewertet. Das Resultat der Untersuchung ergibt, daß ein Hauptgrund der Probleme die Sprachinterferenz ist, d.h. die thailändische Muttersprache hat Einfluß auf die Fremdsprache Deutsch. Ferner muß man auch berücksichtigen, daß Englisch, die erste Fremdsprache der Thailänder, teilweise eine Rolle beim Erlernen dieser zweiten Fremdsprache spielt. Daher möchte ich diese Gesichtspunkte analysieren. Diese Untersuchung ist eine kontrastive Analyse, ein Bereich der angewandten Linguistik, der meiner Ansicht nach sinnvoll für den Deutschunterricht ist. Diese Arbeit besteht aus drei Hauptteilen. Der erste Teil behandelt die Herkunft der Probleme, die kontrastive Analyse der Sprache, die Daten, Statistik, Fragebogen, Abgrenzungen der Untersuchung und Definitionen der Fachausdrücke. Im zweiten Teil handelt es sich um: 1. die Phonologie, die Lautlehre 2. die Morphologie, die Lehre von den Morphemen, die kleinste Spracheinheit 3. die Syntax, die Satzlehre Der letzte Teil enthält die Zusammenfassung der Sprachanalyse und die methodischen Vorschläge für Deutschlehrer und ihre Schüler.
Other Abstract: การเรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่สองในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ทั้งที่ได้มีการสอนในระดับโรงเรียนมัธยมและในมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณ 60 ปีมาแล้ว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษาเยอรมันมีใช้น้อยในประเทศไทยและคนไทยส่วนมากยังนิยมเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 อยู่หรืออาจเป็นเพราะภาษาเยอรมันยากกว่าภาษาอังกฤษมากทั้งๆที่อยู่ในตระกูลภาษาเดียวกัน ผู้เขียนเองก็ยอมรับในข้อนี้ จึงได้พยายามศึกษาข้อแตกต่างของภาษาไทยและภาษาเยอรมัน ทางด้านอักขรวิธี วจีวิพากษ์ และวากยสัมพันธ์ และได้พบว่ามีข้อแตกต่างอยู่มากมาย เนื่องจากผู้เขียนมีประสบการณ์ในด้านการสอนภาษาเยอรมันมาเป็นเวลา 8 ปี ข้อมูลในการวิจัยส่วนหนึ่งจึงได้มาจากแบบฝึกหัดและข้อสอบของนักศึกษาที่เรียนภาษาเยอรมันในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนได้นำมาวิเคราะห์ดูว่า ทำไมผู้เรียนจึงแต่งประโยคผิด เหตุใดจึงเขียนคำบอกผิดเป็นต้น จากการเปรียบเทียบระบบการออกเสียงและระบบไวยากรณ์ของภาษาทั้งสองพบว่า การที่นักเรียนไทยส่วนมากออกเสียงผิด และใช้ไวยากรณ์ผิดเนื่องจากการนำเสียงในภาษาไทยบางเสียงและไวยากรณ์ไทยบางอย่างไปใช้แทนเสียงและไวยากรณ์ในภาษาเยอรมันโดยไม่รู้ตัว ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นเรื่องของอิทธิพลของภาษาแม่เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นนักเรียนยังนำเอาการออกเสียงบางเสียงและไวยากรณ์บางอย่างในภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาเยอรมันด้วย ผู้เขียนจึงเกิดความคิดใคร่จะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งการศึกษาเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์แขนงที่เรียกว่า การศึกษาภาษาเปรียบเทียบ (contrastive analysis) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งในภาษาศาสตร์ประยุกต์ (applied linguistics) อันจะมีประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยบทใหญ่ 3 บท บทแรกว่าด้วยความเป็นมาของปัญหา การรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามและขอบเขตของการวิจัย และนิยามของคำต่างๆที่ใช้เป็นภาษาเทคนิค บทที่ 2 เป็นการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาเยอรมันในด้านต่อไปนี้ 2.1 อักขรวิธี (Phonology) เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยและเยอรมันอย่างละเอียด สรุปถึงปัญหาด้านการออกเสียง มีตารางและรูปภาพประกอบ 2.2 วจีวิพากษ์ (Morphology) ศึกษาระบบหน่วยคำ การประกอบรูปคำหรือโครงสร้างของคำ 2.3 วากยสัมพันธ์ (Syntax) เปรียบเทียบโครงสร้างของประโยคที่แตกต่างกัน และบทสุดท้ายจะเป็นข้อสรุปถึงปัญหาดังกล่าวและมีข้อเสนอแนะผู้สอนและผู้เรียนภาษาเยอรมัน
Description: Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1978
Degree Name: Master of Arts
Degree Level: Master's Degree
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17681
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Narumon_Ng_front.pdf351 kBAdobe PDFView/Open
Narumon_Ng_ch1.pdf456.94 kBAdobe PDFView/Open
Narumon_Ng_ch2.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open
Narumon_Ng_ch3.pdf275.85 kBAdobe PDFView/Open
Narumon_Ng_back.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.