Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18538
Title: การตลาดของสถานบริหารร่างกายในเขตกรุงเทพมหานคร
Other Titles: Marketing of physical fitness center in Bangkok Metropolitan area
Authors: ทิพภากร รังคสิริ
Advisors: นงนิตย์ ศิริโภคากิจ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Subjects: การออกกำลังกาย
สมรรถภาพทางกาย
สถานกายบริหาร
การตลาด
Issue Date: 2528
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ธุรกิจสถานบริหารร่างกายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และได้รับความนิยมกว้างขวางเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยนี้ จะทำโดยเก็บข้อมูลจากบุคคล ๓ กลุ่ม คือ ผู้บริหารของธุรกิจสถานบริหารร่างกาย ลูกค้าหรือสมาชิกของสถานบริหารร่างกายในปัจจุบัน และผู้บริโภคทั่วไป โดยทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่มุ่งศึกษาคือ สภาวะตลาดและการแข่งขันส่วนผสมทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค จากการศึกษาพบว่า ในช่วงระยะเวลา ๑-๒ ปีที่ผ่านมา ได้มีจำนวนสถานบริหารร่างกายเปิดบริการเพิ่มขึ้นมาก และยังคงเพิ่มขึ้นอีกใน ๑-๒ ปีข้างหน้าด้วย การดึงดูดลูกค้า จะเป็นลักษณะของการแยกลูกค้าตามพื้นที่มากขึ้น ทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ กลยุทธ์ทางการตลาดที่มักนำมาใช้ ได้แก่ การส่งเสริมการขาย การสร้างความหลากหลายของบริการ การพัฒนาบริการ การแบ่งส่วนตลาด และการสร้างความแตกต่าง หรือคุณค่าทางใจในบริการ โดยทั้งนี้ การกำหนดราคามักมิได้ใช้ต้นทุนเป็นหลัก แต่จะพิจารณาถึงราคาตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และตำแหน่งทางการแข่งขันที่ตั้งไว้มากกว่า วิธีการในการหาลูกค้าอาจทำโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สาธิต เพื่อให้ผู้บริโภคที่สนใจเข้ามาติดต่อยังสถานบริหารร่างกายเอง การส่งฝ่ายขายออกไปติดต่อหรือการให้พนักงาน ตลอดจนลูกค้าหรือสมาชิกทุกคนทำหน้าที่ในการช่วยหาลูกค้า และได้รับผลตอบแทน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของค่านายหน้า รางวัลหรือ บริการให้เปล่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า ธุรกิจประเภทนี้มีลักษณะของความไม่สม่ำเสมอของอุปสงค์ หรือจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เป็นลักษณะฤดูกาลอีกด้วยเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการเข้าใช้บริการของลูกค้าหรือสมาชิก ของสถานบริหารร่างกายในปัจจุบัน คือ เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และรองลงมาคือ เพื่อลดน้ำหนักตัว ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือสมาชิกส่วนใหญ่จะตอบว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจหลังการใช้บริการในสถานบริหารร่างกาย ส่วนปัจจัยหรือมูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกสถานบริหารร่างกายที่สำคัญที่สุดคือ การตั้งอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน สำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่มิได้เป็นลูกค้าหรือสมาชิกของสถานบริหารร่างกายในปัจจุบัน ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบทั้งหมด มีความสนใจในบริการของสถานบริหารร่างกาย โดยมิได้จำกัดเฉพาะผู้ที่มีส่วนสัด และ/หรือน้ำหนักตัวต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีผู้ตอบจำนวนน้อยเท่านั้นที่คิดว่า จะสมัครเข้าใช้บริการ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญคือ การไม่มีเวลาว่างเพียงพอ ส่วนผู้บริโภคที่ตอบว่า ไม่สนใจในบริการสถานหริการร่างกายนั้น เหตุผลที่สำคัญคือ เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการออกกำลังกายที่สิ้นเปลืองเกินไป ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อธุรกิจสถานบริหารร่างกาย ได้แก่ การขาดความสนใจในการออกกำลังกายของคนไทย ภาษีอุปกรณ์เครื่องมือในอัตราสูง ความไม่สม่ำเสมอของอุปสงค์ ภาวะเศรษฐกิจ และการมีเวลาว่างน้อยลงของผู้บริโภค เนื้อที่ในการให้บริการที่มีจำกัด อันทำให้เกิดความหนาแน่นเกินไปของผู้เข้าใช้บริการในบางช่วงเวลา ตลอดจนปัญหาด้านบุคลากร เป็นต้น ข้อเสนอแนะของผู้ทำการวิจัยต่อธุรกิจสถานบริหารร่างกาย ได้แก่ การสร้างความเข้าใจและทำให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าของการบริหารร่างกายเพิ่มขึ้น โดยทั้งนี้การเผยแพร่ความรู้และสร้างความสนใจดังกล่าว อาจจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างสถานบริหารร่างกายด้วยกันหรือกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือบริหารร่างกาย ผู้ผลิต/จำหน่ายชุดบริหารร่างกาย เป็นต้น พัฒนาคุณภาพของการบริการให้เกิความประทับใจ รวมทั้งด้านความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ มุ่งความพยายามทางการตลาดแก่ผู้บริโภคในท้องที่ซึ่งสถานบริหารร่างกายตั้งอยู่เพิ่มขึ้น การเพิ่มยอดขายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่ยอดขายและจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการน้อย โดยการออกจำหน่ายบัตรเข้ารับบริการ ในลักษณะบัตรของขวัญ นอกจากควรมีการลดราคาค่าบริการในช่วงเวลาที่มีเข้าใช้บริการน้อย และกำหนดระยะเวลาหมดอายุ หรือช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการแก่บัตรสมาชิก ซึ่งจำหน่ายในราคาลดพิเศษ ช่วงส่งเสริมการขาย เป็นต้น
Other Abstract: Physical Fitness Center is an interesting business and becoming more popular recently. This research will be conducted by collecting data from 3 catagories of people. There are the physical fitness center entrepreneur, the customer or members of the establishment and the ordinary consumers. The study will be concentrated on market situation and the competition as well as marketing mix, attitude and behavior of consumer. As a result of the research, it appears that 1-2 years ago, the number of physical fitness centers have increased and probablely will continue to increase within 1-2 years to come. Consumer attraction will be done by segmentation of consumer by the area. Location of such business is an important factor to success. The most use marketing strategy are sales promotion, offer variety of services, service development, market segmentation, service differentiation or satisfaction value. However, the fee or service charge was not set by cost-oriented but was done by observation of market price and target group as well as the competitive positioning of the company. Consumer attraction may be done through advertising, public relation or demonstration so that the potential customers would get intouch with the center themselves, this includes sending out sales personels or even give such task to all employees as well as customers and members of the establishment, for a fee in return, which may come in form of commission, prize or free service. Moreover it appears that this kind of business has fluctuating demand or the number of customers have seasonal variation characteristic. The major reason of the customers or members, for using the services offered by such establishment today is to keep fit and healthy, loosing weight would be next. Most customers or members would say that they’re satisfied with the result, the reason for selecting a particular establishment is it’s situated near their homes or places of work. Half of those who are not the customers or members of any physical fitness center have some interest in services offered by such establishment, without being specific on those who have shape and/or weight out of ordinary standard. However, not many interviewees would intend to apply to receive such services mostly due to lack of time. The reason for those who have no interest, is that, it is the expensive way to exercise. Problems and difficulties affecting the business are lack of interest in exercise of Thai people, heavy taxation on equipments, fluctuation of demand, economic situations, fewer leisure time of consumers, limitations of service spaces cause over crowded in some certain period as well as personel problem. This researcher would advise the people who rum such business to concentrate on consumer’s understanding and realizing the benefit of body conditioning by means of cooperation among physical fitness centers or those who sell exercise equipments, manufacturer/dealer of exercise suits. Improving quality of service for good impression, which includes cleanliness of the establishment and equipment. Marketing effort would be more directed toward the consumer in the area where the establishment situated. To increase sales volume during Christmas and New Year season, which is the period where the sales and number of members normally reduces, by selling membership card in form of gift vouchers, more over, service charge should be reduced during the period where there are fewer customers. Expiration date or limitation on period for receiving services should be imposed on membership card which are sold on reduced price during sales promotion.
Description: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
Degree Name: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: บริหารธุรกิจ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18538
ISBN: 9745644358
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tippakorn_Ru_front.pdf370.23 kBAdobe PDFView/Open
Tippakorn_Ru_ch1.pdf295.11 kBAdobe PDFView/Open
Tippakorn_Ru_ch2.pdf664.18 kBAdobe PDFView/Open
Tippakorn_Ru_ch3.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open
Tippakorn_Ru_ch4.pdf859.37 kBAdobe PDFView/Open
Tippakorn_Ru_ch5.pdf626.31 kBAdobe PDFView/Open
Tippakorn_Ru_ch6.pdf315.44 kBAdobe PDFView/Open
Tippakorn_Ru_ch7.pdf357.66 kBAdobe PDFView/Open
Tippakorn_Ru_back.pdf984.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.