Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18566
Title: อัตลักษณ์กับบริบททางสังคมในนิยายโรมานซ์แนวข้ามภพชาติของไทย
Other Titles: Identity and social contexts in Thai time travel romance
Authors: อนัญญา วารีสอาด
Advisors: ทอแสง เชาว์ชุติ
สุรเดช โชติอุดมพันธ์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
Advisor's Email: Thosaeng.C@Chula.ac.th
Suradech.C@Chula.ac.th
Subjects: นวนิยายไทย -- ประวัติและวิจารณ์
อัตลักษณ์ในวรรณกรรม
Thai fiction -- History and criticism
Identity ‪(Philosophical concept)‬ in literature
Issue Date: 2553
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: บริบททางสังคมมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการสร้างอัตลักษณ์ เนื่องจากวาทกรรมชุดต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดความคิดและพฤติกรรมของตัวละคร บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปย่อมทำให้อัตลักษณ์ตัวละครเปลี่ยนไปด้วย นอกจากนั้นบริบททางสังคมยังมีบทบาทตัดสินอีกด้วยว่า อัตลักษณ์ที่ผลิตขึ้นมานั้นจะได้รับการยอมรับมากน้อยเพียงใด อัตลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันจึงอาจได้รับการยอมรับต่างกันเมื่ออยู่ในบริบททางสังคมต่างกัน วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของตัวละครกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปดังกล่าว โดยศึกษาจากนิยายโรมานซ์แนวข้ามภพชาติของไทย 6 เรื่อง ได้แก่ แต่ปางก่อน ของ แก้วเก้า เพรงภพ ของ คีตาญชลี กฤตยา ของ ทมยันตี ด้วยแรงอธิษฐาน ของ กิ่งฉัตร รอยไหม ของ พงศกร และ นิมิตรา ของ วรางคณา ผลการศึกษาพบว่า นิยายโรมานซ์แนวข้ามภพชาติของไทยเหล่านี้ได้เผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของตัวละคร และสถานะการเป็นที่ยอมรับของตัวละครที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างแยบคาย ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ความรักของตัวละครเอกผิดหวังหรือสมหวังต่างกัน กล่าวคือในภพอดีต ความเข้มงวดในเรื่องชนชั้น เพศสถานะ และชาติพันธุ์เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ความรักของตัวละครเอกไม่ได้รับการยอมรับและถูกกีดกัน แต่เมื่อถึงภพปัจจุบันอิทธิพลของทุนนิยมและแนวคิดประชาธิปไตย ได้ทำให้ความเข้มงวดดังกล่าวคลายตัวลง ส่งผลให้ความรักของตัวละครเอกที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความแตกต่าง สามารถประสบความสำเร็จได้
Other Abstract: Social context plays an important role in the construction of one's identity because the social discourses that are dominant at a given time help shape one's thoughts and behaviors. Thus, when the context changes, one's identity changes with it. Furthermore, social context determines the acceptability of one's identity. An identity that is similarly constructed may be differently perceived and accepted in different social contexts. This thesis studies the complex relationship between identity and the changing social contexts in six Thai time-travel romance novels: Taepangkon by Kaeokao, Phrengphob by Khitanchali, Krittaya by Thommayanti, Duarangathithan by Kingchat, Roymai by Phongsakorn and Nimitra by Warangkhana. These novels illustrate how the changing social contexts help shape the characters' identities and determine their acceptability, which in turn influences the success of their romances. In the feudal past, class, gender, and race were major obstacles for the protagonists. In the present, however, the rise of capitalism and the democratization of the political system make it possible for characters who come from different backgrounds to fall in love and to succeed in their romances.
Description: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Degree Name: อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วรรณคดีเปรียบเทียบ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18566
Type: Thesis
Appears in Collections:Arts - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ananya_wa.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.