Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18665
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorเขียน ธีระวิทย์-
dc.contributor.authorภูวดล ทรงประเสริฐ-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย-
dc.coverage.spatialไทย-
dc.date.accessioned2012-03-25T04:29:03Z-
dc.date.available2012-03-25T04:29:03Z-
dc.date.issued2519-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18665-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519en
dc.description.abstractงานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษานโยบายในรูปต่างๆ ของรัฐบาลไทยที่มีต่อชาวจีนในประเทศ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2475 – 2500 ตลอดจนการศึกษาประเด็นปัญหาในแง่ที่มาของนโยบาย โดยการพิจารณาบทบาทในด้านต่างๆ ของชาวจีน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดการกำหนดนโยบายและมาตรการทั้งทางตรงและทางอ้อมของรัฐบาลไทย ควบคู่กับการพิจารณาท่าทีและบรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทยในแต่ละสมัย นอกจากนี้จะพิจารณาถึงตัวนโยบายและมาตรการ ประสิทธิผล และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาท่าทีและการแสดงออกของชาวจีนทั้งในแง่การสนองตอบและการแสดงปฏิกิริยาคัดค้านในรูปต่างๆ ของชาวจีนในประเทศไทย วิทยานิพนธ์นี้แบ่งออกได้เป็น 5 บท โดยมีบทสรุปหรือบทส่งท้าย และบทนำอยู่ต่างหาก ในบทนำกล่าวถึงความเป็นมาของตัวปัญหาในการวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตและประโยชน์ ตลอดจนวิธีดำเนินการวิจัย ในบทที่หนึ่งกล่าวโดยย่อถึง เหตุการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของปัญหาชาวจีนในประเทศไทย ตลอดจนการพิจารณานโยบายและมาตรการของรัฐบาลไทยในอดีตอย่างกว้างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางพื้นฐานของประเด็นต่างๆ ในการวิจัยเรื่องนี้ ต่อมาก็พิจารณานโยบายและมาตรการของรัฐบาลไทยที่มีต่อปัญหาชาวจีน ซึ่งจะส่งผลต่อมาจนถึงสมัยหลังที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 บทที่สอง กล่าวถึงปัญหาทั่วไปของประเทศไทยภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองตลอดจนปัญหาบทบาทของชาวจีนในประเทศไทย ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไทยตั้งแต่สมัยนั้น จนถึงปี พ.ศ. 2481 อันเป็นปีที่สิ้นสุดของรัฐบาลไทยที่มี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี บทที่สาม กล่าวถึงนโยบายอันแข็งกร้าวและค่อนข้างชาตินิยมของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของ นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2481 ถึงปี พ.ศ. 2487 ซึ่งได้ส่งผลสำคัญต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับปัญหาชาวจีนในประเทศไทย ทั้งทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และการควบคุมทางการศึกษาของชาวจีน ทั้งนี้ โดยการพิจารณาถึงท่าทีและเหตุผลหลายอย่างประกอบกัน ทั้งทางด้านรัฐบาลและแนวโน้มของสังคมไทยในขณะนั้น และพฤติกรรมการแสดงออกของชาวจีนในขณะที่ต้องเผชิญนโยบายและมาตรการอันแข็งกร้าวของรัฐบาลไทยในขณะนั้น บทที่สี่ ในตอนต้นเป็นตอนที่กล่าวถึงพฤติกรรมและผลที่สืบเนื่องมาจากบทที่ผ่านมา ต่อจากนั้นก็กล่าวถึงภาวะความยุ่งยากต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยกระโจนตัวเองเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง โดยการเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็พิจารณาพฤติกรรมของชาวจีนในประเทศไทย ในช่วงตอนปลายของสงคราม และภายหลังที่สงครามเพิ่งสงบลง ตลอดจนภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของการเมืองระหว่างประเทศซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยน และยกเลิกนโยบายและมาตรการบางอย่างที่เคยใช้กับชาวจีนในประเทศไทย ในตอนท้ายก็พิจารณาท่าทีและพฤติกรรมการแสดงออกของชาวจีนที่มีต่อประเทศไทยในช่วงนี้ บทที่ห้า พิจารณานโยบายของรัฐบาลที่มีต่อชาวจีน ภายหลังที่ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม กลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ก็พิจารณาท่าทีและแนวโน้มทางด้านบทบาทต่างๆ ตลอดจนท่าทีของรัฐบาลไทยขณะนั้น อันนำไปสู่การกำหนดนโยบายอันแข็งกร้าวต่อชาวจีนอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นจะพิจารณาถึงวิธีการของชาวจีนเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าว จนกระทั้งปี พ.ศ. 2500 อันเป็นสิ้นสุดอำนาจของรัฐบาลชุด จอมพลแปลก พิบูลสงคราม บทส่งท้าย จะเป็นบทสรุปและประเมินผลสาเหตุที่มาของนโยบาย ข้อบกพร่องและอุปสรรค ตลอดจนสัมฤทธิผลบางอย่างของนโยบายและมาตรการที่รัฐบาลไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 -2500 ได้นำไปใช้เกี่ยวกับปัญหาชาวจีนในประเทศ นอกจากนี้ก็จะแสดงทัศนะความคิดเห็นต่อพฤติกรรมและบทบาทต่างๆ ของชาวจีนในปัจจุบัน นอกจากนั้นก็ปรารถนาจะให้ข้อคิดสำหรับรัฐบาลไทย ในการกำหนดนโยบายที่มีต่อปัญหาชาวจีนให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยอาศัยบทเรียนจากการวิจัยเรื่องนี้ ตลอดจนการสังเกตปัญหาและพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นเครื่องมือประกอบการเสนอข้อคิดและทัศนะต่างๆ-
dc.description.abstractalternativeThis is a study of the Thai Government's policies towards the Chinese in Thailand between 1932 and 1957. It includes the study of the reason behind each policy by examining activities and roles of the Chinese in Thailand. Activities and roles of the Chinese are accepted as one of causes of any policies and measures from Thai Government both directly and indirectly. This study is also done along with the study of the political climate and the attitude in general of the Thai Government of each period during those times. The policies, the measure employed, their success, and obstacles are discussed, including the attitude and response to these policies, either positive or negative, of the Chinese community in Thailand. Excluding the introduction and conclusion, this thesis consists of 5 chapters. The introductory deals mainly with the sources of the problems, the purpose, scope, value, and methodology of this research. The historical perspective of the Chinese problems in Thailand, its policies and measures before 1932 are briefly discussed. Chapter I aims at serving as background for introducing this study. This chapter also discusses the substances and measure of Thai Government before 1932, which more or less affected the "Chinese policy making" even after the 1932 coup. Chapter II examines Thailand's major problems after the 1932 coup and investigates the Chinese roles and activities in political, economic, social and educational aspects upto 1938 during Colonel Phahon's regime, which became one serious problem of Thai Government and led to the Thai Government under Colonel Phahon to formulate "Chinese policy" for solving those problems. Chapter III deals with the general policies of the first Phipul's regime (1938-1944) which were tougher and of more nationalistic nature than the previous Government. As a result, the Government's policies towards the Chinese in administration, economic matters and control of the Chinese education were tightened. This part studies the attitude of Government in particular and the Thai society in general, including the response of the Chinese against those tough policies and measures imposed on them by the Thai Government during that period. Chapter IV, the activities of the Chinese and the results affected from the situation discussed in the above chapter are examined in the early part of this chapter. It is followed by the turmoil as Thailand became an ally of Japan and entered World War II which largely influenced the Chinese problems and the formation of Chinese policies by Thai Government. This chapter also analyzes the roles and behaviors of the Chinese during the last years of the war and the first years of the post war. The changing situation of international policies that led to the renunciation of some policies and measures towards the Chinese in Thailand. Lastly, the attitude and activities of the Chinese in that particular period are also studied. Chapter V examines the Chinese policies of the second Phibul regime, the causes leading to the revival of the tough measures towards the Chinese and the response of the Chinese against each policy. This period ended in 1957 when Phibul was forced out of power. The overall evaluation of the Thai Government's policies towards the Chinese are in concluding chapter. It includes the summary and evaluation of the obstacle and success of the Thai Government's policies towards the Chinese from 1932 to 1957. It also states the impact of these policies on the roles and activities of the Chinese in the present time. As a result of this studies, proposals are presented for the Thai Government in the future for the formation of more effective and constructive policies on the Chinese Minority.-
dc.format.extent431067 bytes-
dc.format.extent360912 bytes-
dc.format.extent640775 bytes-
dc.format.extent1712963 bytes-
dc.format.extent1322882 bytes-
dc.format.extent1147705 bytes-
dc.format.extent1336234 bytes-
dc.format.extent381901 bytes-
dc.format.extent1352079 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isothes
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.subjectชาวจีน -- ไทยen
dc.titleนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อชาวจีนในประเทศไทย (พ.ศ. 2475-2500)en
dc.title.alternativeThe Thai government's policies towards the Chinese in Thailanden
dc.typeThesises
dc.degree.nameอักษรศาสตรมหาบัณฑิตes
dc.degree.levelปริญญาโทes
dc.degree.disciplineประวัติศาสตร์es
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.email.advisorไม่มีข้อมูล-
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phuwadol_So_front.pdf420.96 kBAdobe PDFView/Open
Phuwadol_So_intro.pdf352.45 kBAdobe PDFView/Open
Phuwadol_So_ch1.pdf625.76 kBAdobe PDFView/Open
Phuwadol_So_ch2.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
Phuwadol_So_ch3.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
Phuwadol_So_ch4.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Phuwadol_So_ch5.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
Phuwadol_So_ch6.pdf372.95 kBAdobe PDFView/Open
Phuwadol_So_back.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.