Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18975
Title: ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมองจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท
Other Titles: Neuroprotective effect of grape seed extract on oxidative stress and brain damage induced by high-fat diet in rats
Authors: อุษา ชัยมาด
Advisors: สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
สมลักษณ์ พวงชมภู
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: supatrasri@hotmail.com
ไม่มีข้อมูล
Subjects: หลอดเลือดสมอง--โรค
องุ่น
แอนติออกซิแดนท์
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape seed extract, GSE) เป็นสารประกอบ phenolic compounds ที่สกัดจากส่วนของเมล็ดองุ่น (Vitis vernifera Linn.) สารประกอบที่พบมากในเมล็ดองุ่นคือ proanthocyanidins ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า GSE มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากการทำลายด้วยอนุมูลอิสระ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของ GSE ต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมองจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท การศึกษานี้ใช้หนูแรทเพศผู้พันธุ์วิสตาร์จำนวน 40 ตัว แบ่งหนูแรทแบบสุ่มออกเป็น 5 กลุ่มกลุ่มละ 8 ตัว กลุ่ม 1 ได้รับอาหารพื้นฐาน, กลุ่ม 2 ได้รับอาหารไขมันสูง, กลุ่ม 3 ได้รับอาหารไขมันสูงรวมกับยาลดไขมัน fenofibrate 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน โดยการป้อนทางปากและเริ่มให้ในสัปดาห์ที่ 4 ของการทดลองจัดเป็นกลุ่มอ้างอิง กลุ่ม 4 และ 5 ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับ GSE ความเข้มข้น 0.5% และ 1.0% ตามลำดับโดยให้ GSE ผสมในอาหารไขมันสูงติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ทำให้หนูแรทหมดความรู้สึกโดยการสลบด้วย pentobarbital 60 มิลลิลิตร/กิโลกรัม เจาะเก็บเลือดจากช่องหัวใจล่างซ้ายเก็บสมอง แยกส่วนของสมองออกเป็น 2 ส่วน ด้านซ้ายแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ cerebal cortex, cerebellum และ hippocampus เพื่อศึกษาการตายของเซลล์ประสาทโดยการนับจำนวน dark neuron และสมองซีกขวานำมาเตรียม brain homogenate เพื่อตรวจวัดปริมาณ malondialdehyde (MDA) ซึ่งเป็น marker ของการเกิด lipid peroxidation และตรวจหาปริมาณสารสื่อประสาทไนตริกออกไซด์ (NO) ที่สร้างขึ้น ผลการทดลองพบว่า GSE มีผลทำให้ปริมาณ MDA ในเลือกและในสมองลดลง และยังลดปริมาณการสร้าง NO ในสมองที่เพิ่มสูงขึ้นจากการได้รับอาหารไขมันสูง และระดับ NO ที่สร้างขึ้นในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูง ผลการศึกษาทางพยาธิวิทยาแสดงให้เห็นการตายของเซลล์ประสาทมีมากขึ้นเมื่อได้รับอาหารไขมันสูง GSE ที่ขนาด 0.5% และ 1.0% สามารถปกป้องการตายของเซลล์ประสาทได้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูง ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า GSE มีประโยชน์ในการปกป้องเซลล์ประสาทถูกทำลายจากอนุมูลอิสระที่เหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงโดยมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
Other Abstract: Grape Seed Extracts (GSE) contain a number of polyphenols including proanthocyanidins and procyanidins, powerful free radical scavengers, are intended for use in food as functional ingredients exhibiting antioxidant activity. It is extracted from grape seed waste product obtained from grape fruit (Vitis vernifera, Linn). GSE have been reported to possess a broad spectrum of pharmacological and therapeutic effects including neuroprotective effect. The purpose of the present study was to investigate neuroprotective effect of grape seed extract on oxidative stress and brain damage induced by high-fat diet in rats. Forty rats were randomly divided into 5 groups. Each group comprised of 8 rats. These extracts were incorporated into chow and fed to rats for 8 weeks (60 days). Group I were fed normal diets (normal group), group II were fed high-fat diets (high-fat diet group), group III were fed high-fat diets and were orally administered with fenofibrate 100 mg/kg/day at 4th weeks (reference group). Groups IV and V were fed high-fat diets containing GSE at the concentrations of 0.5% and 1.0%, respectively. At the end of the experiment, all rats were anesthesized with pentobarbital (60 mg/kg). Blood was collected from left ventricle and their brain were immediately removed dissected for cerebral cortex, cerebellum and hippocampus for pathological investigation of neuronal death (dark neuron counting). Brain homogenates was prepared for investigation of nitric oxide (NO) production and lipid peroxidation. Lipid peroxidation (malondialdehyde, MDA) in brain tissue and blood were examied. The results showed that GSE decreased MDA and NO production levels in brain tissue. Increasing of NO production and decreasing of MDA level in blood were found compairing with high-fat diet group. Furthermore, histopathologically examination showed that GSE prevented the high-fat diets induced cellular injury in brain tissue. These findings demonstrated that GSE potentially possess a benefit on neuroprotective effect from high-fat diets induced neuronal death via its lipid lowering effect and antioxidant activity
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เภสัชวิทยา (สหสาขาวิชา)
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18975
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
usa_ch.pdf14.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.