Asia - Research Reports : [33] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
Issue DateTitleAuthor(s)
2557บทบาทของกลุ่มธุรกิจกับการปฏิรูปทางการเมืองในพม่า : รายงานวิจัยณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์; ขนิษฐา คันธะวิชัย; ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร; สาทร ศรีเกตุ
2551บทบาทของศาสนาต่อการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ กรณีศึกษาญี่ปุ่นและอินเดีย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทรายแก้ว ทิพากร; กนกพรรณ อยู่ชา
2553โครงการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นเพื่อสังคมสมานฉันท์ : กรณีศึกษาแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือและผู้ลี้ภัย : รายงานเปรมใจ วังศิริไพศาล; กนกพรรณ อยู่ชา; อังคณา กมลเพ็ชร์; วรัญญา จิตผ่อง; จันทร์เพ็ญ หมู่ปัน
2556บทบาทของกองทัพบกไทยกับการจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย-พม่าสุเนตร ชุตินธรานนท์; พรพิมล ตรีโชติ; ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
2554การพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลและไบโอดีเซลร่วมระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชาในฐานะฐานพลังงานทางเลือกของภูมิภาค : รายงานการวิจัยวัชรินทร์ ยงศิริ; ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
2542ความร่วมมือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว : รายงานวิจัยบงกช หงษ์คำมี
2553การแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในอนาคต : รายงานวิจัยดลยา เทียนทอง
2549ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่าพรพิมล ตรีโชติ; สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี; วัชรินทร์ ยงศิริ; ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
2549การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัยพรพิมล ตรีโชติ
2549ประเด็นสำคัญในนโยบายต่างประเทศญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามเย็น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทรายแก้ว ทิพากร
2549ทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยต่ออิหร่านยุคโลกาภิวัตน์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ดลยา เทียนทอง; ศราวุฒิ อารีย์
2000Cross-border migration and HIV/AIDS vulnerability in the Thai-Myanmar border : Sangkhlaburi and RanongSupang Chantavanich; Paul, Shakti; Amornthip Amaraphibal; Praweenja Suwannachot; Premjai Wangsiripaisal; Beesey, Allan
2544การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช; อมรทิพย์ อมราภิบาล; อังคณา กมลเพชร; วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์; สุระ คุณคงคาพันธ์; ปราณี มหาศักดิ์พันธ์; สมาน เหล่าดำรงชัย; สมยศ ลี้ตระกูล; บรรสิทธิ์ ทาทอง
2000Cross-border migration and HIV/AIDS vulnerability at the Thai-Cambodia border Aranyaprathet and Khlong YaiSupang Chantavanich; Beesey, Allan; Amornthip Amaraphibal; Praweenja Suwannachot; Premjai Wangsiripaisal; Paul, Shakti R.
2001Thai migrant workers in East and Southeast Asia : the prospects of Thailand's migration policy in the light of the regional economic recession : final reportSupang Chantavanich
2534ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซันสุภางค์ จันทวานิช; จัง, เอี้ยน ชิว; วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธ์. ม.ล.; ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล; ต้วน, ลี่เซิง; พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล; สวี่, เส้าหลิน; หลอ, เสี่ยวจิง; เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง; หลิน, ฟง
2542โครงการการศึกษากิจการที่ขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย ปี 2542 : รายงานฉบับสมบูรณ์สุภางค์ จันทวานิช
2529การสำรวจทัศนคติเยาวชนไทยต่อประเทศญี่ปุ่นและประเทศในประชาคมอาเซียนสุภางค์ จันทวานิช
2542การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนีสุภางค์ จันทวานิช; ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์; พัทยา เรือนแก้ว; สุธีรา นิตยานันทะ; อัญชลี เข็มครุฑ
2540การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงานสุภางค์ จันทวาณิช; กนกพรรณ อยู่ชา; ทรายแก้ว ทิพากร; บงกช หงษ์คำมี; พรรณสิริ พรหมพันธุม; อังคณา กมลเพ็ชร์; เสติร์น, แอรอน; ริสเสอร์, แกรี; จิรวัฒน์ ศรีคง; พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ; อัญชลี เข็มครุฑ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33