Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19116
Title: ความคิดเห็นของนักการศึกษา ครูพลศึกษาและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับคุณธรรมที่เกิดจากการกีฬา
Other Titles: Opinions of educators, physical education teachers and people in general on the virtues fostered by sports
Authors: สุเทพ ชูสิมา
Advisors: ชัชชัย โกมารทัต
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Chuchchai.G@chula.ac.th
Subjects: ความดี
กีฬา
Issue Date: 2527
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนั้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและปรียบเทียบความคิดเห็นของนักการศึกษา ครูพลศึกษาและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับคุณธรรมที่เกิดจากการกีฬา และศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้การกีฬาเป็นสื่อ กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา 234 คน ครูพลศึกษา 164 คน และบุคคลทั่วไป 207 คน รวมทั้งสิน 605 คน เครื่องมื่อที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเป็น .92 นำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ คือ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1. นักการศึกษา ครูพลศึกษาและบุคคลทั่วไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมที่เกิดจากการกีฬาในระดับเห็นด้วย ดังนี้ ก. คุณธรรมที่เกิดจากการกีฬาประเภทสร้างความเจิญให้แก่ตนเอง ได้แก่ การกีฬาส่งเสริมให้บุคคลรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความมั่นใจในตนเอง มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน มีจิตใจเข้มแข็ง มีการตัดสินใจฉับไว มีความมานะพยายาม มีเชาว์ไหวพริบ แก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกล้าหาญ มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความสุขุมรอบคอบ เป็นผู้นำที่ดี รู้จักพึ่งตนเอง เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ รักเกียรติศักดิ์ศรี มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ตามที่ดี รู้จักยอมรับผิดเมื่อรู้ว่าตนเองผิด มีความโอบอ้อมอารี รู้จัดประมาณตน และมีความสุภาพนอบน้อม ข. คุณธรรมที่เกิดจากการกีฬา ประเภทส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ได้แก่ การกีฬาส่งเสริมให้บุคคลมีความร่วมมือในหมู่คณะ รักชื่อเสียงของหมู่คณะ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้อื่น รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ในความพลาดหลั้งที่เกิดขึ้น มีไมตรีต่อผู้อื่น เป็นผู้เล่นที่ดี เป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รู้จักให้เกียรติผู้อื่น เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นผู้ประนีประนอม ประสานประโยชน์ มีความเคารพในสิทธิของผู้อื่น เป็นผู้ดูที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีความจริงใจต่อผู้อื่น ค. คุณธรรมที่เกิดจากการกีฬาประเภทส่งเสริมชาติบ้านเมือง ได้แก่ การกีฬาก่อให้เกิดพลังความสามัคคีของชนในชาติ มีความเสียสละเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติ มีความรักชาติ รู้คุณค่าในศิลปะ และสืบทอดศิลปะประจำชาติ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของชนในชาติ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความเข้าใจอันดีของชนในชาติ ส่งเสริมให้บุคคลมีจิตใจสูง เสริมสร้างศีลธรรมของชนในชาติ ส่งเสริมให้บุคคลเคารพกฎหมายบ้านเมือง ส่งเสริมให้บุคคลรักความสงบของสังคม และการกีฬาส่งเสริมให้บุคคลมีความรักธรรมชาติ 2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมที่เกิดจากการกีฬา ของครูพลศึกษา แตกต่างจากนักการศึกษาและบุคคลทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 3. นักการศึกษา ครูพลศึกษาและบุคคลทั่วไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อ ในระดับเห็นด้วยคือ ควรใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการปลูปฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงขั้นอุดมศึกษาฝึกให้มีน้ำใจนักกีฬาในการร่วมกิจกรรมกีฬาทุกครั้ง คำนึงถึงความเหมาะสมของเพศวัย และระดับสติปัญญาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา การฝึกตนเองให้รู้จักยกย่องชมเชยนักกีฬาผู้แพ้และผู้ชนะ การให้ความรัก ความอบอุ่นและเอาใจใส่ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา การได้เห็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีมารยาทของนักกีฬาในสนามแข่งขัน การไม่เน้นถึงผล “การแพ้” “การชนะ” ในการกีฬา การได้ฝึกกิจกรรมกีฬาในสภาพการณ์จริง การเน้นทักษะทางด้านกีฬาทางด้านคุณธรรมความประพฤติควบคู่กันในการเรียนการสอนกิจกรรมกีฬา การได้เรียนรู้กฎกติกาของกีฬาแต่ละประเภท การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการกีฬาของสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ โดยจัดตั้งชุมชนหรือชมรวมกีฬา ตลอดจนการสนับสนุนของครอบครัว การใช้วิธีการหลาย ๆ อย่างการสอนกิจกรรมกีฬา การใช้ผู้ที่มีความสามารถในการพูด และมีทักษะทางด้านกีฬาเป็นผู้สอนกิจกรรมกีฬา การให้บุคคลเลือกเลินกีฬาที่ตนสนใจโดยอิสระ การให้บุคคลได้ประเมินผลด้วยตนเองด้านคุณธรรมความประพฤติในการเรียนการสอนกิจกรรมกีฬา การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกีฬาของสื่อมวลชน การฝึกเป็นผู้ตัดสินหรือผู้จัดการแข่งขันกีฬา การเล่นกีฬาหลายๆ ประเภท และเล่นเป็นประจำ การฝึกเป็นหัวหน้าชุดในกิจกรรมกีฬา การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเภททีมมากกว่าประเภทบุคคลการสร้างสถานการณ์ต่างๆ เพื่อทดสอบคุณธรรมของบุคคลเป็นครั้งคราว การเปิดเพลงกราวกีฬาประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมกีฬาทุกครั้ง เป็นแนวทางในการปลูกฝังคุณธรรม 4. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวทของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้การกีฬาเป็นสื่อ ของครูพลศึกษา แตกต่างจากนักการศึกษาและบุคคลทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
Other Abstract: The purposes of this research were to study and compare the opinions of educators physical education teachers and people in general on the virtues fostered by sports and to study the ways of cultivating virtues by means of sports. The population samples were 234 educators 164 physical education teachers and 207 people in general. The total number was 605. The tools specially designed and employed in this research were means of questionnaires and being made up in the form of rating scales. The reliability of the tools was .92 . In analyzing the data this paper employed mean standard deviation and one-way analysis of variance. The results were as follows 1. The general consensus of educators physical education teachers and people in general on the virtues fostered by sports were 1.1 The virtues fostered by the sports which made progress to the peoples were the sports that made people knew how to spent their time to be self-confident cheerful strong hearted quick at decision making endeavor intelligent good in problem solving brave having self-discipline carefulness to be a good leader independent high in spirit honorable responsible initiative a good follower admitting what doing wrong generous modest and polite. 1.2 The virtues fostered by the sports which made good relationships among people were the create group cooperation keeping pride of one’s own group to be able to adjust oneself broad-mined merciful friendly a good player a good giver and taker generous respectfulness compromise recognize others’ rights a good on –lockers sympathetic and sincere. 1.3 The virtues fostesed which made the national development were the sports that unite the people throughout the country encourages people to devote themselves for the nation to love their nation to appreciate and preserve their national art to improve their national culture to enhance democracy good understandings among the people throughout the country the people’s morality and the people to be high in spirit encouraging ones to adhere low and justice to love their communal peace and the nature. 2. On the virtues fostered by sports the results of one-way analysis of variance of the opinions of physical education teachers differ among educators and people in general at .01 level of significance. 3. The general consensus of educators physical education teachers and people in general on cultivating virtues by sports should be started from the kindergarten level to the advanced education level. To this it would train the students to be sportsmen. Sex age and intellectual levels were to be considered. This was to train themselves to appreciate both the winners and the lossers to love and take care of the trainees. Watching good manners of the players while playing. Sportsmen should not emphasis on the triumph or the lost in the games to take the sport activities practically. To stress both on the sporting skill and appropriate behavior while training to study the rules of each game. The implement in holding a sport club at school or in an organization. A family should take part in sports. To use several technics in teaching sports. The selection of a good speaker and skilled-teacher to teach sport activities. To let people to choose their favorite sports by themselves. Evaluate their own behavior in teaching and studying sport activities. To publicise proper knowledge about sports through mass medias. Training to be a good referee of to be a sport organizer. To take several kinds of sports. To be a sport leader. To take a team more than an individual sport which would hence cultivate virtues. Making a virtual situation to test a player now and then. To have an athletic song the Ground Keela before a sport match. And also bring this song to jointly sing in sport training. 4. On cultivating virtues by sports the results of one-way analysis of variance of the opinions of physical education teachers differ among educators and people in general at .01 level of significance.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: พลศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19116
ISBN: 9745635733
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suthep_Ch_front.pdf685.36 kBAdobe PDFView/Open
Suthep_Ch_ch1.pdf883.75 kBAdobe PDFView/Open
Suthep_Ch_ch2.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
Suthep_Ch_ch3.pdf423.77 kBAdobe PDFView/Open
Suthep_Ch_ch4.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open
Suthep_Ch_ch5.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open
Suthep_Ch_back.pdf932.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.