Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 22 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556เศรษฐศาสตร์การเมืองในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาสมุห์ศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณ มรดา
2552เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องคาร์บอนเครดิตกิตติวัฒน์ เมณฑกา
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโรงเรียนกวดวิชาสกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม
2552เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ศึกษากรณีแผนจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขวัญรวี ศรีสงวน
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศไทย กรณีศึกษา : บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยธุรกิจรถตู้ในกรุงเทพมหานครใสศรี บุญรอดพานิช
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม : กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทยสุจิรา อรุณพิพัฒน์
2545เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ในประเทศไทยกุลวดี หวังดีศิริสกุล, 2521-
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2504-2549วนิดา สัจพันโรจน์
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2542-2547เสมอกัน เที่ยงธรรม