Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 15 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552โลกาภิวัฒน์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทยนับเนื่อง บุนนาค
2553เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์กับเศรษฐกิจไทย : การศีกษาเชิงประจักษ์ (1975-2005)พีระ ตั้งธรรมรักษ์
2549พัฒนาการของรูปแบบในการขูดรีดส่วนเกินของรัฐไทยณฐพล พราหมโณมัย
2557ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกต่อการกระจายรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหารพัชรินทร์ รักสัตย์
2555ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์ไทยชเนศ ศรัณย์ชาตินนท์
2548ผลกระทบของการโยกย้ายสินเชื่อระหว่างภาคการผลิตต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจของไทยธานี เรียงวงษ์
2550ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดในประเทศไทยวิลาวัลย์ ดำจุติ
2546การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงพลวัตบัณฑิต ชัยวิชญชาติ
2549การเติบโตของกลุ่มทุนเยาวราชในพัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองไทยวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ
2547การส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศไทย ไปประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียนบพงศ์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์, 2522-