Social Research - Research Reports : [39] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1 : รายงานฉบับสมบูรณ์ศยามล เจริญรัตน์; ปิง วิชัยดิษฐ; รัศมี เอกศิริ; ประวิทย์ ทองเปราะ
2556โครงการวิจัย เรื่อง ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน ด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่ 2)อเนกพล เกื้อมา; อุ่นเรือน เล็กน้อย; พิชญา สุรพลชัย
2559การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธรศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2559การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 2ศยามล เจริญรัตน์
2558การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ปีที่ 1ศยามล เจริญรัตน์; ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ; รัศมี เอกศิริ
2554ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่ 1) : โครงการวิจัยประโยชน์ เจริญสุข
2554ความเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์บนเส้นทางสู่สังคมความรู้สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล; นฤมล อรุโณทัย; ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
2526บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตรอมรา พงศาพิชญ์; กิตติ ชมเชย; กฤช เอื้อวงศ์; สมศักดิ์ คณาคำ; ประทีป ปานนิล; นิติ ภวัครพันธุ์; จันทร์ชม จินตยานนท์
2550ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการรับ/ต้านวัฒนธรรมตะวันตกในชุมชน : โครงการวิจัยรัตนา จารุเบญจ; สิริภา สงเคราะห์; ยิ่งศักดิ์ มาลีวัตร; รัศมี เอกศิริ
2554-09โครงการวิจัยเรื่องความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่1): รายงานฉบับสมบูรณ์ประโยชน์ เจริญสุข
2549การประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศแก่นักเรียนและเยาวชนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ HIV เพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิต : รายงานฉบับสมบูรณ์รัตนา จารุเบญจ
2549โครงการกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน : รายงานฉบับสมบูรนฤมล บรรจงจิตร์
2549โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP ของการผลิตข้าวเพื่อการรับมือกับการเปิดการค้าเสรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2551รายงานการประเมินและติดตามผลโครงการส่งเสริมการผลิตถ่าน และการจัดการทรัพยากรไม้อย่างมีประสิทธิภาพสุรางค์รัตน์ จำเนียรพล; อเนกพล เกื้อมา; สันต์ชัย รัตนะขวัญ
2548การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวัฒนา ธาดานิติ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ
2549โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : รายงานฉบับสมบูรณ์ประโยชน์ เจริญสุข
2550การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวัฒนา ธาดานิติ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ
2549กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน : รายงานผลการวิจัยพินิจ ลาภธนานนท์
2549ยาเสพติด : ปัญหาชายแดนภาคตะวันออก ตราด เกาะช้าง สระแก้วพินิจ ลาภธนานนท์
2547วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยวพินิจ ลาภธนานนท์; เทรนเมอร์, ไมค์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39