Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21468
Title: งานบริการของห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ และห้องสมุดสาขา
Other Titles: The services of the A.U.A. Language Center Library and its branches
Authors: มาลี พานิชกูล
Advisors: ศจี จันทรวิมล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Subjects: ห้องสมุดสำนักงานสารนิเทศระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา
ห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ.
ห้องสมุด
บริการสารสนเทศ
A.U.A. Language Center Library
Libraries
Information services
Issue Date: 2523
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินงานบริการของห้องสมุด สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และห้องสมุดสาขา เพื่อศึกษางานบริการประเภทต่างๆ ได้แก่ บริการยืมหนังสือ บริการวารสาร บริการอ้างอิง บริการโสตทัศนูปกรณ์ และบริการพิเศษอื่นๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้บริการ (สมาชิกห้องสมุด) กับจำนวนสิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ รวมทั้งศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงดำเนินงาน และ เพื่อหาวิธีดำเนินงานงานที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงบริการของห้องสมุด ประชาชนในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ได้รับตอบคืนมา ชุดที่ 1 สมาชิกทั่วไป ห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร้อยละ 70.78 ห้องสมุดสำนักงานสารนิเทศ ระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา ขอนแก่น ร้อยละ 73.33 ห้องสมุดสำนักงานสารนิเทศระหว่างชาติ แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร้อยละ 78.49 ห้องสมุดสารนิเทศระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา สงขลา ร้อยละ 72.91 ชุดที่ 2 สมาชิกบริการข่าวสารทันสมัย ได้แบบสอบถามคืน สำหรับห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร้อยละ 83.86 ห้องสมุดสำนักงานสารนิเทศ ระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา ขอนแก่น ร้อยละ 74.00 ห้องสมุดสำนักงานสารนิเทศระหว่างชาติ แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร้อยละ 83.63 และห้องสมุดสำนักงานสารนิเทศระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา สงขลา ร้อยละ 71.42 ชุดที่ 3 ผู้ใช้บริการสารบัญเรื่องจากวารสารได้แบบ สอบถามคืนจากห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร้อยละ 72.73 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอในรูปร้อยละ และค่าคะแนนเฉลี่ย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ สภาพอาคารห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เหมาะสมเป็นห้องสมุดมาก ส่วนอาคารห้องสมุดสาขาทั้งสามแห่งเหมาะสมเป็นห้องสมุดปานกลาง ผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้ห้องสมุด ทั้งสี่ เพราะมีหนังสือและวัสดุการอ่านที่ต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามพอใจเวลาเปิด-ปิดห้องสมุด ปานกลาง และผู้ตอบแบบสอบถามห้องสมุดสาขาสงขลา ต้องการให้ห้องสมุดเปิดบริการวันเสาร์ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็วและเป็นกันเอง ผู้ใช้ห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และห้องสมุดสาขาที่มากที่สุดใน 11 อาชีพคือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอาชีพต่างๆ ของห้องทั้งหมดทั้ง 4 แห่ง มีจุดประสงค์ ในการอ่านส่วนใหญ่เพื่อศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ยกเว้นกลุ่มนักธุรกิจและนักวิชาชีพของ ห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ. ยู.เอ. มีจุดประสงค์ในการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อ เหตุการณ์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำ เหตุผลในการมาใช้ห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนักเขียนศิลปิน ของห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และห้องสมุดสาขา รับกับจุดประสงค์ในการอ่าน คือ มาใช้ห้องสมุดเพื่อหาความรู้ในวิชาการต่างๆ มากที่สุด โดยกลุ่มนักเขียนศิลปินห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ,กลุ่มทหารตำรวจของขอนแก่นและสงขลา และกลุ่มสื่อมวลชนของเชียงใหม่ มาใช้ห้องสมุดเพื่อหาความรู้ในวิชาการต่างๆ มากที่สุด นอกจากนี้ กลุ่มนักเขียนศิลปินของห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ยังมีเหตุผลเพื่อความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพมากที่สุดซึงรับกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดบริการของห้องสมุดประชาชน ในด้านทัศนะและความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มนักเขียนศิลปินของห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. กลุ่มครูอาจารย์และทหารตำรวจของห้องสมุดสาขาเชียงใหม่ และกลุ่มทหารตำรวจของห้องสมุดสาขาสงขลา เห็นว่าหนังสือวิชาการมีประโยชน์มากที่สุด และกลุ่มผู้ใช้แรงงานของห้องสมุดสาขาขอนแก่นเห็นว่าเทปโทรทัศน์มีประโยชน์มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่ม อาชีพของห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ต้องการใช้หนังสือวิชาการมากที่สุด โดยเฉพาะสาขาสภาวะแวดล้อม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รองลงมา ต้องการหนังสือสารคดีทั่วไป เกี่ยวกับบริการข่าวสารทันสมัย ผู้ตอบแบบสอบถามของห้องสมุดทั้ง 4 แห่งมีจุดประสงค์ ในการใช้บริการนี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมมากที่สุด เช่นเดียวกับจุดประสงค์ในการใช้บริการสารบัญเรื่องจากวารสารของผู้ตอบแบบสอบถามของห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ผู้ตอบแบบสอบถาม ของห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และห้องสมุดสาขาเชียงใหม่ สนใจวิชาการสาขาสภาวะ แวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุด ส่วน ผู้ตอบแบบสอบถานห้องสมุดสาขาขอนแก่นและสาขลา สนวิชาการสาขาการศึกษาการเรียนการสอนภาษา และบรรณารักษศาสตร์มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าบริการข่าวสารทันสมัยและบริการสารบัญเรื่องจากวารสาร โดยทั่วไปเป็นบริการที่มีประโยคประโยชน์มาก ปัญหาในการจัดบริการ ได้แก่การที่ห้องสมุดไม่เก็บเงินค่าปรับ ทำให้ผู้ใช้ไม่คืนหนังสือ ตามกำหนด บัตรสมาชิกไม่ติดภาพเจ้าของบัตร ทำให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกนำไปใช้ได้ อาคารห้องสมุดสาขาทุกแห่งอยู่ชั้นล่างขอสำนักงานสารนิเทสระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสานิเทศระหว่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา เดินเข้าออกผ่านห้องสมุดเป็นประจำ เป็นการรบกวนสมาธิผู้อ่าน และห้องสมุดสาขาทุกแห่งเจ้าหน้าที่เพียงแห่งละ 1 คน และเจ้าหน้า ไม่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ ทำให้การบริการไม่ได้ผลเท่าที่ควร ห้องสมุดสาขาขอนแก่นเป็นเป็นห้องสมุดที่จัดบริการได้ดีมากแห่งหนึ่ง แต่ได้ปิดบริการไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2523 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและผู้ให้บริการห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และ ห้องสมุดสาขา คือ ห้องสมุดสาขาควรมีอาคารห้องสมุดเป็นเอกเทศและจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพิ่ม ห้องสมุด เอ.ยู.เอ. ควรจัดบริการแยกเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องหนังสือทั่วไป ห้องอ้างอิง ห้องหนังสือสำหรับเด็ก และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดทุกแห่ง ห้องสมุดทุกแห่งควร เก็บเงินค่าปรับผู้ที่คืนหนังสือเกินกำหนด และควรจัดทำบัตรสมาชิกโดยติดรูปสมาชิกด้วย ข้อเสนอแนะต่อผู้ใช้บริการห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง คือ ควรศึกษาระเบียบการใช้ห้องสมุดควรมาใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น และแจ้งปัญหาข้อข้องใจแก่เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและผู้ให้บริการของห้องสมุดประชาชนของประเทศไทย คือ ควรจัดหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มีความรู้ ความ สามารถในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ห้องสมุดประชาชนควรเปิดให้ยืมหนังสือและวัสดุการอ่าน ครบทุกแห่ง ควรจัดหาหนังสือภาษาไทยและหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศไทยไว้บริการ ตอบสนองความต้องการของประชาขนให้เพียงพอ จัดบริการโสตทัศนวัสดุ เช่น เทปโทรทัศน์ เทปบันทึกเสียง เพราะสามารถดึงดูดผู้ใช้ห้องสมุดให้มาใช้บริการได้มากขึ้น ควรจัดบริการข่าวสารทันสมัย บริการสารบัญเรื่องจากวารสารเพราะช่วยส่งเสริมในด้านการศึกษาได้มาก ในการดำเนินงานควรจัดหางบประมาณที่เพียงพอ
Other Abstract: The purposes of this research were; to study the conditions and to study the problems of the library services of the A.U.A, Language Center Library, to study various aspects of services such as circulation, references, audio-visual services, and other special services, to find out the adequacy of resources through the comparison of the number of library users with the library materials; to study the users' demand in order to improve the Library services; and resolve to set an operational sample for the solution of library problemร and to improve public library services in Thailand, Research Tools used were 3 sets of questionnaires which the returned first set could be reported as follows :- 70.78 from the general members of the A.U.A. Language Center Library, 73.33 from the general members of The U.S. International Communication Agency Khon Kaen Library, 78.49 from the general members of The U.S International Communication Agency Chieng Mai Library, and 72.91 from the general members of the U.S. International Communication Agency Songkhla Library. The second set of the questionnaires was found that the highest returned number was from the A.U.A. Library Alert Service members and The Chieng Mai Library Alert Service members (83.86 percent and 83.63 percent respectively). The least returned questionnaires (71.42 percent) were from the Songkhla Library Alert Service. The rest were 74.00 percent from The Khon Kaen Library Alert Service. As for the third set of the questionnaires, 72.73 percent were from the A.U.A. Periodical Table of Contents members. Data found ware presented in the forms of percentage and means. It can be concluded that the building of The A.U.A. Language Center Library is very suitable to be a library but those of its branches are rated as medium. The respondents come to the libraries because they have all the reading materials they need. They are moderately satisfied with the library service hours. The respondents of the U.S. International Communication Agency Songkhla Library suggest that the library should be opened on Saturday. The respondents of all libraries agree that the librarians and the staffs render efficient services and are friendly. The biggest number of all the 11 vocational groups listed who comes to use the A.U.A. Language Center Library and its branches is a student group. Several groups mention that the purpose of their use of the four libraries is reading to keep abreast with the world situation with the exception of a businessmen group who come to A.U.A. Language Center Library whose percentage on the same reason comes out rather low. The reason of the writers and artists group that they frequent the four libraries for academic purpose coincides with their declared reading purpose. Defining separately, the biggest group with academic purpose who attends the A.U.A. Language Center Library is the writers and artists group while at Knon Kaen and Songkhla it is the soldiers and policemen one and at Chieng Mai, the Media group. The writers and artists group has another purpose of professional education in particular which agrees with the main objectives for the public library operation As for users' attitudes and needs., the., writers and artists group over at the A.U.A. Library, the teachers group and soldiers and policemen group at Chieng Mai Branch and that of the letter vocation at Songkhla Branch, stated that academic materials are most advantageous. Laborers group at Khon Kaen picks videotape as their best preference. All respondents need to use academic materials the most, particularly in the fields of environmental science, agriculture, industry, science and technology. The next identified need is on general non-fiction. Library Alert Services are needed to angment knowledge which is the same purpose of routing content pages of periodicals expressed by the A.U.A. Library members. The needed fields of Library Alert Services coincide with those academic materials preferred and are especially asked for by users of the A.U.A. Center and the Chieng Mai Branch. On the other hand, at Khon Kaen Branch and Songkhla Branch, the needs are focused on teaching and learning languages and library science. Such Library Alert Services and routing content pages of periodicals is viewed as very useful. The problems of the library services are: not fining the overdue books cause the users not to return the book on time, the member card without the owner photograph could be used by the other who is not the member of the library, the 3 Branch libraries locate on the first floor of the United States International Communication Agency have to pass through the library to their offices, thus the readers are annoyed, Each Branch library has only one librarian who is non-professional, so they cannot give efficient services. Due to some political reason, The Khon Kaen Branch which provides the best service among three branches is closed on 30 April 1980. The recommendations to the library administrator and the librarians of the A.U.A, Language Center Library and its branches are: The 3 branches should have their own buildings and the number of the staff should be increased. The library services at The A.U.A. Language Center-Library should be divided into sections such as reading room, reference room and children room. All library services should be more publicized. There should be fine for the overdue book. The member card should have the owner photograph on. The recommendations to the library users are: they should study the library rules and inform the librarian about their problems in using the libraries, The recommendations to the administrators and the librarians of public libraries in Thailand are: to procure the efficient and experienced personnel, to hold the professional training for the library staff, every public library should provide the lending service, to provide the books about Thailand as for serving the public needs, to provide the audio-visual service such as video-tape, cassette-tape that could attract the users to come to the libraries, to provide the Library Alert Service" and the Periodical Table of Contents Service in order to promote the education for the public, to increase adequate budget.
Description: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
Degree Name: อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21468
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
malee_pa_front.pdf932.37 kBAdobe PDFView/Open
malee_pa_ch1.pdf796.62 kBAdobe PDFView/Open
malee_pa_ch2.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
malee_pa_ch3.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open
malee_pa_ch4.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open
malee_pa_ch5.pdf909.94 kBAdobe PDFView/Open
malee_pa_back.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.