Edu - Theses : [3940] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3940
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ผลของการพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเขตชนบทยากจน จังหวัดอำนาจเจริญเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
2544การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของวิทยากรท้องถิ่น เกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในจังหวัดนครราชสีมาอนนท์ หาญโกรธา
2546การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นธนิตา ทองมี
2546การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสุรสีห์ ส่งทานินทร์
2546ค่านิยมของวัยรุ่นไทยเกี่ยวกับความรัก คู่ครอง และการแต่งงานศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี
2546การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่องรัตติยา หงษ์สกุล
2546ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาราตรี เกตบุตตา
2546กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา หมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงครามนันทนุช สังวาลย์
2546การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น "การแทงหยวก" ในจังหวัดเพชรบุรีสุนทร ดอนอินทร์ทรัพย์
2547ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานครอาทิตย์ รุ่งเสรีชัย
2546การพัฒนารูปแบบสถาบันส่งเสริมและเผยแผ่การพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมานจิต ภิรมย์รื่น
2546การศึกษาการใช้คำศัพท์ของเด็กอนุบาลอายุ 4 ถึง 5 ปี ในกรุงเทพมหานครรจนา สังวรสินธุ์
2547แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเอื้ออาทรในสังคมไทยไกรพ วงศ์อมรอัครพันธ์, 2507-
2547โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสำหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกิตติยา สีอ่อน
2544การศึกษาบทบาทของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะประชาธิปไตย ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเยาวลักษณ์ อักษร
2544การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วันดี โต๊ะดำ
2544ผลของการใช้เทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการสร้างแผนผังมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4รุ่งนภา ทศภานนท์
2547พฤติกรรมการบริโภคของนักกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจารุวรรณ เหล่างาม
2546ความแตกต่างของเชาว์ปัญญาที่มีต่อการฝึกทักษะการเสิร์ฟเทเบิลเทนนิสออมศิลป์ อธิปธรรมวารี
2546การศึกษาวงจรวิชาชีพครูในโรงเรียนที่มีปัจจัยคัดสรรต่างกัน สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครอัญชลี ตาขัน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3940