Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23275
Title: ผลกระทบของเทคนิคการพัฒนาองค์การต่อพฤติกรรมองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด และการเคหะแห่งชาติ
Other Titles: The impact of organization development technics on organization behavior : a dcase study of Thai Airways Intternational Ltd. and National Housing Authority
Authors: วิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์
Advisors: พนม ทินกร ณ อยุธยา
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Issue Date: 2528
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วิทยานิพนธ์มีจุดประสงค์ที่จะรวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร เช่น หลักการและวิธีการของการพัฒนาองค์การ ตลอดจนเทคนิคการพัฒนาองค์การแบบต่างๆที่ใช้ในองค์การของไทยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการศึกษา และเพื่อเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการที่ได้ใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การในประเทศไทย ว่ามีผลกระทบต่อพฤติกรรมองค์การ ซึ่งศึกษาในแง่ศักยภาพในการพัฒนาตนเองเป็นหลักพิจารณาความเหมาะสมกับองค์การของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยานิพนธ์มีจุดประสงค์สำคัญในการรวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับหลักการพัฒนาองค์การ ยุทธวิธี และเทคนิคของการพัฒนาองค์การประเภทต่างๆที่สำคัญ และใช้อยู่ในองค์การของไทย อาทิเช่น การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ (MBO) ตาข่ายการจัดการ (grid OD) การให้ข้อปรึกษาหารือเข้ากระบวนการ (process consultation) การสร้างทีม (team building) การฝึกอบรมแบบเกสตัลท์ (gestalt therapy approach) เป็นต้น เข้าไว้ด้วยกัน ในการศึกษาวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยและประเมินผลการใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การ โดย ๒ วิธีคือ ทั้งการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ซึ่งได้ทำการวิจัยเป็นการเฉพาะกรณี บริษัทการบินไทยจำกัด และการเคหะแห่งชาติ การวิจัยสนามนั้นได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลโดยพิจารณาจากผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่ใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การ ในช่วงปี ๒๕๒๒-๒๕๒๔ และเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างานที่มีศักยภาพจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารต่อไป จำนวนทั้งหมด ๔๘ คน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ร้อยละเป็นหลัก ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การที่มีต่อพฤติกรรมองค์การ ส่วนมากเป็นไปในทิศทางบวกแทบทั้งสิ้น มีผลในทิศทางลบน้อยมาก จึงน่าจะกล่าวได้ว่า การพัฒนาองค์การในองค์การทั้งสองมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาองค์การอยู่ในเกณฑ์สูงมาก ซึ่งทั้งนี้โดยได้พิจารณาจากตัวชี้ต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ ๑. พฤติกรรมและทัศนคติการให้การสนับสนุนต่อโครงการฝึกอบรมและโครงการพัฒนาองค์การที่ใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การ ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ และการมีบุคลิกภาพส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์สูงมาก ๒. พฤติกรรมและทัศนคติในเรื่องการทำงานเป็นทีม การเปิดเผยเชื่อมั่นและจริงใจต่อกัน (openness and trust) อันถือว่าเป็นมาตราวัดความสำเร็จของการพัฒนาองค์การที่สำคัญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๓. พฤติกรรมองค์การอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมที่ใช้แบบวินิจฉัยองค์การ เช่น การมีลักษณะของผู้นำ ลักษณะการตัดสินใจ ลักษณะการมีเป้าหมาย ลักษณะการควบคุม ลักษณะการติดต่อสื่อสาร ลักษณะการมีขวัญและแรงจูงใจ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มของพฤติกรรมไปในทิศทางบวกแทบทั้งสิ้น ๔. พฤติกรรมองค์การที่สำคัญคือ การมีบุคลิกภาพเข้าใจตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การเข้าใจบุคคลอื่น และองค์การโดยส่วนรวมทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนาองค์การทั้งองค์การให้ดีขึ้นนั้น อยู่ในเกณฑ์สูงมาก ๕. ผลกระทบจากค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของคนไทย มีผลกระทบต่อผลสำเร็จของโครงการฝึกอบรมน้อยมาก จึงสรุปได้ว่า ผลกระทบของเทคนิคการพัฒนาองค์การต่อพฤติกรรมองค์การในองค์การของไทยโดยภาพรวมแล้วก่อให้เกิดผลในทิศทางบวก อันจะนำไปสู่ผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การในที่สุด การศึกษาได้เสนอข้อแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาบางประการไว้ด้วยแล้ว
Other Abstract: This thesis intends to collect information for further studies on organization development (OD) such as principle, concept, methodology, strategy and especially technics which were used in Thai organization. It also constitutes a research aimed at evaluating the impact of organization development technics (OD technics) on organization behaviors to find out whether they are suitable or useful in the Thai case. On part of information collection, it comprises principle and concept of organization development considered important and being used in Thai organization for many years, such as management by objective (MBO), grid OD, process consultation, team building, gestalt therapy approach etc. On research part, it is carried out through documentary research and field survey research. The research units are Thai Airways International Ltd. And National Housing Authority the field survey research is by questionnaires whereby data analysis is presented in percentage while the test result are reported by using tables with description. The sample are of 98 officers at top management level or high potential supervisors only, who have been through organization development program using OD technics during the years 1979-1982. The study find out the following: The impact of OD technics on organization behaviors mostly leads to positive result with only a few negative effects. It is possible to say that OD program in both Thai organizations are highly successful, judging by the following indications: 1. Behaviors and attitude of top manager group of both organizations are very responsive to support and persue the OD technics program which use and apply behavioral science technics knowledge. This group is favourable to stimulating attitudinal change among high executive. 2. There are evidences of behaviors and attitude of team working, openness and trust that an very important measures to evaluate OD program success. 3. Others organization behaviors, especially behaviors diagnosising organization pattern such as leadership, decision-making, objective, controlling, communication and morale or incentive have a very high position results. 4. There is a high level of self-understanding to develop one’s self which will lead to understanding others the most importance behaviors significant to understanding organization behaviors at all level. 5. There are only little effects from Thai behaviors against OD technics program. It can be conclude that, as a whole of OD technics on organization behaviors in Thai organization are very conducive to organization behaviors leading to organization development.
Description: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
Degree Name: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การปกครอง
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23275
ISBN: 9745642177
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Visessak_pr_front.pdf8.99 MBAdobe PDFView/Open
Visessak_pr_ch1.pdf8.42 MBAdobe PDFView/Open
Visessak_pr_ch2.pdf18.18 MBAdobe PDFView/Open
Visessak_pr_ch3.pdf88.44 MBAdobe PDFView/Open
Visessak_pr_ch4.pdf33.88 MBAdobe PDFView/Open
Visessak_pr_ch5.pdf7.9 MBAdobe PDFView/Open
Visessak_pr_back.pdf12.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.