Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24906
Title: การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อเทปคาสเซทเพลงไทยสากล
Other Titles: A study on the opinion of college students in Bangkok Metropolitan area towards modern Thai popular music cassette tape
Authors: นุชนาฎ รามสมภพ
Advisors: ภัทรี วีระชาติพลี
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Subjects: เทปบันทึกเสียง -- การตลาด
เพลงไทยสากล
นักศึกษา -- ไทย -- ทัศนคติ
Issue Date: 2529
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ในบรรดาเพลงไทยหลาย ๆ ประเภทนั้น เพลงไทยสากลจัดเป็นแนวเพลงที่น่าสนใจมากที่สุดประเภทหนึ่ง เพราะมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาถึง 3 ยุคสมัย จนกระทั่งปัจจุบันเพลงไทยสากลก็ยิ่งทวีความเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ฟัง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ได้หันเหความนิยมในการฟังเพลงจากเพลงสากลมาสู่เพลงไทยสากลมากขึ้น ประกอบกับมีปัจจัยหลาย ๆ ประการที่ทำให้เพลงไทยสากลแพร่หลายที่สำคัญที่สุดคือ เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดเทปคาสเซทซึ่งมีขนาด[กะทัดรัด] สะดวกในการใช้และการพกพาได้ก้าวเข้ามาสู่วงการเพลง จนกระทั่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เทปคาสเซทเพลงไทยสากลซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไป จนสามารถสร้างผลประโยชน์จำนวนมากให้แก่ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ศิลปิน บริษัทโฆษณา รวมทั้งนักจัดรายการเพลงทางวิทยุและโทรทัศน์ จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะมีผู้ให้ความสนใจและทำการศึกษาหาข้อเท็จจริงในผลิตภัณฑ์นี้อย่างจริงจัง เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษามาก่อน แม้แต่การศึกษาเพื่อหาความต้องการของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากการผลิตซึ่งเป็นไปในลักษณะตามแนวทางของเพลงที่ประสบความสำเร็จหรือตามแนวตลาด หรือเป็นการผลิตขึ้นมาตามความพอใจของศิลปิน โดยการใช้การทุ่มเทค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการจำหน่ายมาเป็นเครื่องมือ ช่วยทำให้เทปชุดนั้นติดหูผู้ฟังจนกลายเป็นความนิยมไปในที่สุดแต่จากสภาพความเป็นจริงพบว่าเพลงไทยสากลที่ทำการผลิตขึ้นมานับร้อยชุดในแต่ละปีนั้นที่จะประสบความสำเร็จจนได้รับผลกำไรนั้นน้อยมาก อย่างไรก็ตามเทปคาสเซทเพลงไทยสากลก็ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการตลาดค่อนข้างสูง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งดำเนินการศึกษาเพื่อหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทำการศึกษาโดยการรวบรวมจากความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหญ่ของผลิตภัณฑ์นี้ ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อเทปคาสเซทเพลงไทยสากลพบว่า เทปคาสเซทเพลงไทยสากลชุดที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ผลิตจะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงานเป็นอันดับแรกสร้างผลงานเพลงที่ให้แนวความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟังเพลงในปัจจุบันให้ความสนใจกับแนวดนตรีและความสามารถของนักดนตรีมากขึ้น จนกระทั่งแนวดนตรีได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่นิสิตนักศึกษาใช้ในการพิจารณาเพื่อเลือกซื้อ ส่วนราคาของเทปคาสเซทเพลงไทยสากลที่วางขายตามร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ นั้นจะมีราคาแตกต่างกันไป ซึ่งนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้มีความคิดเห็นว่าราคาที่ต่างกันนั้นเป็นเพราะมีคุณภาพต่างกัน แต่คิดว่าเป็นเพราะผู้ค้าปลีกต้องการกำไรไม่เท่ากัน จากความคิดเห็นดังกล่าวทำให้ร้านค้าปลีกที่มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ เช่น แผงลอยทั่วไป สามารถตั้งราคาได้ต่ำกว่า อีกทั้งยังมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและสามารถใกล้ชิดผู้บริโภคจึงขายได้ในปริมาณที่มากกว่า ประการสุดท้ายคือ การส่งเสริมการจำหน่ายนั้นยังคงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่งในการจำหน่ายเทปคาสเซทเพลงไทยสากล ซึ่งผู้ผลิตในปัจจุบันก็ให้ความสำคัญกับงานการส่งเสริมการจำหน่ายมากกว่าด้านอื่น โดยมีข้อสังเกตจากการจัดสรรงบประมาณสำหรับการส่งเสริมการจำหน่ายที่สูงกว่าต้นทุนผลิตอื่น ๆ ทั้งหมด ข้อเสนอแนะของผู้ทำวิจัย 1. ทางด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพโดยการสร้างผลงานเพลงที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของเพลงไทยสากล และเป็นการสร้างผลงานเพลงไทยสากลที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ ผู้ผลิตจึงควรจัดให้มีการประกวดผลงานเพลงไทยสากลขึ้น 2. ทางด้านราคา ผู้ผลิตควรเปลี่ยนกลยุทธการตั้งราคาจากการตั้งราคาตามคู่แข่งขันมาเป็นการตั้งราคาโดยคำนึงถึงต้นทุน 3. ทางด้านช่องทางการจำหน่าย ผู้ผลิตควรใช้กลยุทธการจัดวางจำหน่ายให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางจำหน่ายตามร้านค้าปลีกประเภทแผงลอยทั่วไป 4. ทางด้านการส่งเสริมการจำหน่าย ผู้ผลิตควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการส่งเสริมการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพสูง และมีอิทธิพลสามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อได้มากที่สุด เช่น จัดการแสดงในรายการเพลงทางโทรทัศน์ หรือการเปิดเพลงของนักจัดรายการวิจัย (DJ) เพื่อให้ได้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณการใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งด้วย
Of many types of Thai music, modern Thai popular music is one of the most interesting musical style, because it has continually evolved through as many as three ages until it has now become increasingly popular among its audiences, particularly the teenage group who have increasingly diverted their preference of music listening from Western music to modern Thai popular music. In addition, there are several elements contributing to the widespread popularity of modern Thai popular music, of which the most significant is the technology which has given birth in to the world of music a cassette tape with a compact size convenient for use and easily portable and subsequently the birth of cassette tapes of modern Thai popular music, the popularity of which is contributing a great deal of benefits to parties concerned, be they producers, artists, advertising companies or even radio and television programmers : So, it is very reasonable for someone to pay attention to and study to find facts about this type of product earnestly, because no one has ever conducted a study before, not even for the purpose of finding out customer needs, as can be seen in production which is done in the manner of following the tracks of successful songs or those of the markets or which is a manner of production which meets the artist’s pleasure by devoting expenses to using the promotions as means of familiarizing the listener’s ear to particular musical tapes until they eventually become popular. But from reality it is found that of hundreds of cassettes of modern Thai popular music produced each year few are so successful as to make a profit. However, modern Thai popular music cassette tape remain to be a type of product to which a fairly high level of market opportunity is open. This thesis therefore focuses on studying in order to find facts, one conducted by gathering facts from the opinion of students, the major target audience of this product. As the result of studying the students’ opinions on modern Thai popular music cassette tape, it has been found that in order for a cassette tapes of Thai music to be successful its producer must attach first-priory importance to the quality of the musical work. He must produce works that provide constructive ideas. Particulary today’s audiences pay attention to musical styles and musicians’ capabilities in such an increasing degree that musical styles have become the most important element in students’ consideration of options to buy. The selling prices of cassette tapes of modern Thai popular music placed in retail stores of various types vary. Most students do not feel that such differing prices account for differing qualities; but they feel that they reflect differing wishes for profits. Based on that opinion, retailers having low operating costs, such as general stalls, can set lower prices and, in addition, their greater convenience in moving and their closer access to consumers enable them to sell greater quantities. Last of all, the promotions remain to be the most important element in sale of cassette tapes of modern Thai popular music, to which producers attach greater importance than to other ahead, as can be observed from the higher level of resources all allotted for the promotions, than for the production costs. Suggestions by the researcher : 1. Regarding the product, a successful producer most attach importance to quality by producing musical works with constructive ideas and novelty, and in order to upgrade the quality of modern Thai popular music and to continually create quality modern Thai popular musical works, producers should hold contests of modern Thai popular musical works. 2. Regarding prices, producers should shift their pricing tactics from pricing after competitors to pricing on the basis of costs. 3. Regarding places, producers should implement the tactic of through placing, [particularly] placing at general stall-type shops. 4. Regarding the promotions, producers should consider to choose using highly effective and influential methods of the promotions that can build the greatest motive to buy, such as arranting television music programs or radio music programs of disc jockeys, so that full benefits will be obtained from expenses paid and, in addition, part of the expense budget will be saved.
Description: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
Degree Name: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: บริหารธุรกิจ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24906
ISBN: 9745672238
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nuchanard_Ra_front.pdf562.82 kBAdobe PDFView/Open
Nuchanard_Ra_ch1.pdf450.27 kBAdobe PDFView/Open
Nuchanard_Ra_ch2.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Nuchanard_Ra_ch3.pdf993.87 kBAdobe PDFView/Open
Nuchanard_Ra_ch4.pdf539.83 kBAdobe PDFView/Open
Nuchanard_Ra_back.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.