Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25416
Title: น้ำในโครงการบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Other Titles: Water feature in housing estate of Bangkok and vicinity
Authors: เยี่ยมพันธ์ โชติปัญญา
Advisors: จามรี อาระยานิมิตสกุล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Issue Date: 2546
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: จากปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง หลายโครงการได้นำแนวคิดด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีมาใช้ในการดึงดูดใจลูกค้า โดยเฉพาะการนำ “น้ำ” เข้ามาเป็นจุดขายของโครงการซึ่งถือว่า เป็นแนวโน้มที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ประโยชน์ และสภาพปัจจุบันของการใช้พื้นที่รับน้ำในรูปแบบต่างๆ ของหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อสรุปแนวทางการใช้น้ำในการวางผังบริเวณ และการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีการสำรวจ สังเกตการณ์ ร่วมกับการวิเคราะห์ผังโครงการ ใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้การสำรวจสภาพปัจจุบันทั้งหมด 20 โครงการ กระจายไปตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่ามีการใช้น้ำเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือน้ำแบบบึงเส้นยาว 15 โครงการ และ น้ำแบบบึงเป็นจุด 5 โครงการ ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดในการนำน้ำมาเป็นองค์ประกอบของการวางผังหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากน้ำช่วยให้โครงการบ้านจัดสรรมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสวยงาม ลดต้นทุนการถมที่ดิน ลดต้นทุนในการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดี สำหรับประโยชน์ของการใช้น้ำต่อผู้อยู่อาศัยมีหลายด้าน ได้แก่ สุนทรียภาพ นิเวศสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม นันทนาการ เศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรม ส่วนประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ดูแลโครงการ ได้แก่ ช่วยแก้ปัญหาที่ลุ่มต่ำ/ป้องกันน้ำท่วม เป็นกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นจุดขายของโครงการ ลดต้นทุนของโครงการ อีกทั้งค่าดูแลรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์ที่สร้างความพึงพอใจอื่นๆ ช่วยประหยัดค่าน้ำประปาภายในโครงการ และลดภาระการจัดการค่าใช้จ่ายส่วนกลางเกี่ยวกับพื้นที่น้ำ ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ผู้ออกแบบที่ใช้น้ำในการวางผังโครงการ ควรคำนึงถึงข้อดีและข้อจำกัดของน้ำทั้ง 2 ลักษณะว่าส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการอย่างไร ควรมองเห็นน้ำได้จากถนนหลักของโครงการ ชายฝั่งควรมีลักษณะโค้งอิสระ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ และมีน้ำเลื้อยลัดเลาะไปตามแปลงที่อยู่อาศัย อีกทั้งควรมีการกำหนดบริเวณสำหรับการประกอบกิจกรรมนันทนาการทางน้ำที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย ส่วนผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลโครงการ ควรคำนึงถึงประโยชน์ของน้ำจากความต้องการของผู้อยู่อาศัย ไม่ควรห้ามผู้อยู่อาศัยประกอบกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ แต่ควรจัดให้อยู่ในบริเวณที่ควบคุม ตลอดจนคำนึงถึงการป้องกันอันตรายจากการประกอบกิจกรรมทางน้ำด้วย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า น้ำในรูปแบบบึงเส้นยาวหรือบึงเป็นจุดเป็นแรงดึงดูดใจที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อแปลงที่ดินในโครงการบ้านจัดสรร
Other Abstract: Due to the economics circumstance that has influenced to the real estate business continuously. Many housing projects have brought the new life styles for the better living. Water is the most favorite magnet to create the good natural environment. Therefore, this research aims to study the concept, utility and the form of water feature in housing projects in Bangkok and vicinity. The water for landscape design and the master layout plan is concluded in research as well. The survey, observation, site analysis, questionnaire and the depth interview are all the methods to study. By surveying results in present state of 20 projects, distribution in Bangkok and vicinity, found that there are 2 types commonly use in the housing. Fifteen projects are the linear ponds and five for the enclosure ponds. The concept to bring the water feature or pond to be the element for the master layout plan in the housing projects helps these projects have good and graceful environments. Water reduces cost for land development, water also makes residence for recreation, beautiful surrounding and better lives. Finally, the designers should concern about advantage and limitation of both, the linear and enclosure ponds that effect to resident life in project. The pond should be seen from the main road of project, edge of pond should have curve in other to look as natural and should have water along the way of residence plan. Otherwise should specifically locate area for water entertainment activities according to resident needs. Project owner should recognise the benefit of water and never prevent the resident who are playing water activities but should allocate in the control area. And realize to protection dangerous from water activities. The study result conclusion indicate the linear or spot is attractive and can make the highly decision making to purchase for the buyers.
Description: วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Degree Name: ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ภูมิสถาปัตยกรรม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25416
ISBN: 9741758766
Type: Thesis
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yiampan_ch_front.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open
Yiampan_ch_ch1.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open
Yiampan_ch_ch2.pdf11.89 MBAdobe PDFView/Open
Yiampan_ch_ch3.pdf4.69 MBAdobe PDFView/Open
Yiampan_ch_ch4.pdf21.99 MBAdobe PDFView/Open
Yiampan_ch_ch5.pdf4.1 MBAdobe PDFView/Open
Yiampan_ch_back.pdf7.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.