Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25595
Title: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทัศนะของครูประจำชั้นและผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร
Other Titles: Teachers' and guardians' opinions concerning desirable characteristics of prathom suksa six students in Bangkok Metropolis
Authors: ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล
Advisors: น้อมศรี เคท
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Issue Date: 2525
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูประจำชั้นและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้านการเรียน ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุปนิสัย บุคลิกภาพ ด้านสมาชิกที่ดีของครอบครัว และด้านพลเมืองดีของชาติ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะของครูประจำชั้นกับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้านการเรียน ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุปนิสัย บุคลิกภาพ ด้านสมาชิกที่ดีของครอบครัว และด้านพลเมืองดีของชาติ วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้ครูประจำชั้นและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 600 คน แยกเป็นครูประจำชั้น 150 คนและผู้ปกครอง 450 คน ได้รับแบบสอบถามคืนรวมทั้งสิ้น 598 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.67 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูประจำชั้นและผู้ปกครองโดยทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากผลต่างของตำแหน่งของคะแนน (ƍ) ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01 ผลการวิจัย ครูประจำชั้นและผู้ปกครองมีความคิดเห็นตรงกันว่า ในด้านการเรียนคุณลักษณะที่สำคัญมากได้แก่ ขยัน ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบในการเล่าเรียน อยากรู้อยากเห็นและกล้าซักถามครูอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจ ในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย คุณลักษณะที่สำคัญมากได้แก่ มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ รู้จักโทษของยาเสพติด รู้จักป้องกันและรักษาสุขภาพส่วนตนและส่วนรวม ในด้านเศรษฐกิจ คุณลักษณะอยู่ในระดับความสำคัญปานกลางทุกเรื่อง โดยอันดับสูงสุดได้แก่รู้จักใช้ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งของและทรัพย์สมบัติของตน ในด้านอุปนิสัยบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่สำคัญมากได้แก่ มีคุณธรรม มีความรักใคร่สามัคคีต่อหมู่คณะ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีความศรัทธายึดมั่นในศาสนาและใช้เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ ในด้านสมาชิกที่ดีของครอบครัว คุณลักษณะที่สำคัญมากได้แก่ รักและใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ปรึกษาหารือพ่อแม่และญาติพี่น้องเมื่อมีปัญหา ในด้านพลเมืองดีของชาติคุณลักษณะที่สำคัญมากได้แก่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ภูมิใจ รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมแล้ว ครูประจำชั้นและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าครูประชั้นและผู้ปกครองมีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คล้ายคลึงกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูประจำชั้นและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้านการเรียน ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุปนิสัย บุคลิกภาพ ด้านสมาชิกที่ดีของครอบครัว และด้านพลเมืองดีของชาติ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะของครูประจำชั้นกับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้านการเรียน ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุปนิสัย บุคลิกภาพ ด้านสมาชิกที่ดีของครอบครัว และด้านพลเมืองดีของชาติ วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้ครูประจำชั้นและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 600 คน แยกเป็นครูประจำชั้น 150 คนและผู้ปกครอง 450 คน ได้รับแบบสอบถามคืนรวมทั้งสิ้น 598 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.67 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูประจำชั้นและผู้ปกครองโดยทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากผลต่างของตำแหน่งของคะแนน (ƍ) ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01 ผลการวิจัย ครูประจำชั้นและผู้ปกครองมีความคิดเห็นตรงกันว่า ในด้านการเรียนคุณลักษณะที่สำคัญมากได้แก่ ขยัน ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบในการเล่าเรียน อยากรู้อยากเห็นและกล้าซักถามครูอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจ ในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย คุณลักษณะที่สำคัญมากได้แก่ มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ รู้จักโทษของยาเสพติด รู้จักป้องกันและรักษาสุขภาพส่วนตนและส่วนรวม ในด้านเศรษฐกิจ คุณลักษณะอยู่ในระดับความสำคัญปานกลางทุกเรื่อง โดยอันดับสูงสุดได้แก่รู้จักใช้ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งของและทรัพย์สมบัติของตน ในด้านอุปนิสัยบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่สำคัญมากได้แก่ มีคุณธรรม มีความรักใคร่สามัคคีต่อหมู่คณะ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีความศรัทธายึดมั่นในศาสนาและใช้เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ ในด้านสมาชิกที่ดีของครอบครัว คุณลักษณะที่สำคัญมากได้แก่ รักและใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ปรึกษาหารือพ่อแม่และญาติพี่น้องเมื่อมีปัญหา ในด้านพลเมืองดีของชาติคุณลักษณะที่สำคัญมากได้แก่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ภูมิใจ รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมแล้ว ครูประจำชั้นและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าครูประชั้นและผู้ปกครองมีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คล้ายคลึงกัน
Other Abstract: Purposes 1. To survey teachers' and guardians' opinions toward desirable [characteristics] of Prathom Suksa Six students in Bangkok Metropolis : behavioral performance on studying, health and security habits, economic efficiency, personality, good member of the family, and civic responsibility. 2. To study how correlated the teachers' and guardians' opinions mentioned above were. Procedures Six hundred questionnaires were sent to one hundred and fifty teachers and four hundred and fifty guardians of Prathom Suksa Six students in Bangkok Metropolis. Five hundred and ninety eight questionnaires were obtained. Percentage, means, standard deviations, and Spearman's rank-difference correlations(ƍ) were used to analyze the data. Findings Teachers and guardians had the most similar points of view concerning desirable characteristics about behavioral performance on studying of Prathom Suksa Six students. The most importance were to be diligent, concentrated, and responsible for their studying; and to be curious and dare to ask teachers. The opinions about health and security habits of students, teachers and guardians emphasised on physical and mental health; knowledge about drugs; and protection of personal and public health. In every instance, the desirable characteristics of students about economic efficiency fell at [intermediate] importance level of both teachers' and guardians' evaluation, while the most important one was to utilize and take care of their own things. Teachers' and guardians' opinions toward the most important desirable characteristics about students' personality were moral and friendly relationship to people; to be responsible; and to apply religions for upgrading their soul. The desirable characteristics about good member of the family, teachers and guardians emphasised on closed relationship with parents and relatives and consulting them when there were problems. About civic responsibility, the most important desirable characteristics were obedient to laws; to be pround of our national sovereignty, religion, and our Royal Highness Institution. The findings indicated that, all of the desirable characteristics of Prathom Suksa Six students which were devided into six parts, the relationships between teachers' and guardians' opinions were positive, and all of the tests were statistically significant at the .01 level.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ประถมศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25595
ISBN: 9745611778
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Darat_Si_front.pdf591.83 kBAdobe PDFView/Open
Darat_Si_ch1.pdf786.09 kBAdobe PDFView/Open
Darat_Si_ch2.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open
Darat_Si_ch3.pdf607.2 kBAdobe PDFView/Open
Darat_Si_ch4.pdf968.41 kBAdobe PDFView/Open
Darat_Si_ch5.pdf973.67 kBAdobe PDFView/Open
Darat_Si_back.pdf742.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.