Eng - Research Reports : [294] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 294
Issue DateTitleAuthor(s)
2553โครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เหรียญ บุญดีสกุลโชค; มานพ เรี่ยวเดชะ; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์
2551เครื่องบีบน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือนและการนำน้ำมันปาล์มไปใช้ : รายงานวิจัยจิตรา รู้กิจการพานิช
2557โครงการวิจัยการยืดอายุการเก็บข้าวกล้องโดยการเคลือบด้วยไคโตซานดุลยพงศ์ วงศ์แสวง; ชญานิษฐ์ จำปี; วรีภรณ์ รัตนิสสัย
2557แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับระบบซื้อ-ขายความจุรถบรรทุกมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์
2553เครื่องบีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็กจินตนา นนทะนาคร; จิตรา รู้กิจการพานิช; สมชาติ นนทะนาคร; จักรพันธ์ เมืองวัฒน์
2554ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับที่ถูกปรับปรุงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์บรรเจิด จงสมจิตร
2546โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปี 2546 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สมชาย จิตะพันธ์กุล
2560โครงการ ปฏิกิริยาขจัดน้ำของเอทานอลเป็นเอทิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บรรเจิด จงสมจิตร
2548การพัฒนาอุปกรณ์เชิงหุ่นยนต์ด้านการแสดงผลในสามมิติ : โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนระบบผลิตอัตโนมัติเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง : รายงานฉบับสมบูรณ์วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
2554การพัฒนาเทคนิคการวัดสำหรับการไหลสองเฟสระหว่างของเหลวและก๊าซอลงกรณ์ พิมพ์พิณ; ณัฐเดช เฟื่องวรวงศ์
2555การพัฒนาระบบปรับเทียบก๊าซเรดอนและโทรอนสุพิชชา จันทรโยธา; Shinji Tokonami; ชุติมา กรานรอด; นภากาญจน์ สุวรรณคช; รวิวรรณ กฤษาณุวัตร์; พงษ์ยุทธ ศรีพลอย
2557ประสิทธิภาพในการบำบัดสารอนินทรีย์ไนโตรเจนของตะกอนชีวภาพในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบไบโอฟล็อค : รายงานวิจัยกษิดิศ หนูทอง
2556การออกแบบ และพัฒนาขบวนการผลิตชุดข้อเข่าของขาเทียม และการทดสอบภาคสนาม ปีที่ 1 (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
2553การศึกษาปัญหาความล้าเนื่องจากการบิดในสะพานเหล็ก : รายงานการวิจัยอัครวัชร เล่นวารี
2545โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบระบบป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคฝุ่นโดยใช้ตาข่ายเปียกวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; หทัยชนก ดุริยะบรรเลง; ณัฐพร โทณานนท์
2554การพัฒนาเมมเบรนจากไบโอพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการถนอมอาหาร : รายงานผลการวิจัยเหมือนเดือน พิศาลพงศ์; ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล
2556โครงการเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร : รายงานวิจัยอาทิวรรณ โชติพฤกษ์; ประเสริฐ ภวสันต์
2546การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นเคลือบอนุภาคพอลิเอทเทอร์บนโคมไฟโลหะโดยใช้ไฟฟ้าสถิต : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ; ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
2546การทำเซลล์จุลินทรีย์ประเภทสาหร่ายให้แตกโดยอาศัยฟลูอิไดซ์เบดสามวัฏภาคแบบใช้ใบกวน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์; Tsustumi, Atsushi; พิรดี สุนทรสถิตย์
2546การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; สิทธิเดช สิทธิประณีต
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 294