Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27609
Title: การศึกษาการฝึกอบรมบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Other Titles: A study on personnel training in the state railway of Thailand
Authors: สมชาย มิตรประเสริฐสุข
Advisors: ปรีชา สวัสดิ์บุรี
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย
Subjects: การรถไฟแห่งประเทศไทย
การฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
Issue Date: 2527
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การรถไฟแห่งประเทศ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค ดำเนินกิจการในการให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่ง และการโดยสารตามเส้นทางรถไฟที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชน ทั้งนี้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ ซึ่งการฝึกอบรมจะเป็นมาตรการสำคัญอันหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์จากผลการปฏิบัติงานนั้นด้วย วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งที่จะศึกษาถึง การดำเนินงานฝึกอบรมของการรถไฟแห่งประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการจัดฝึกอบรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ในการนี้ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่า การฝึกอบรมไม่ได้ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยยังขาดโครงสร้าางและการจัดสายงานที่เหมาะสม สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่การบริหารงานบุคคล จึงได้ทำการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยการออกแบบสอบถามบุคลากรผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจากสำนักงานศูนย์การฝึกที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวอย่าง และได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือหัวหน้าสำนักงานกับให้ตอบแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นด้วย นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากรายงานเอกสาร วารสาร ระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากการศึกษา จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานฝึกอบรมของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงาน 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานศูนย์ฝึกซึ่งดำเนินงานฝึกอบรมพนักงานภายใน โดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสำนักงานต่างๆ โดยตรง และฝ่ายบริหารงานบุคคล ซึ่งดำเนินงานจัดส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมภายนอก โดยที่ฝ่ายหรือสำนักงานต่างๆ เสนอมาตามระเบียบข้อบังคับเพื่ออนุมัติต่อไป สำหรับสำนักงานศูนย์การฝึกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยด้านการพัฒนาและวางแผน ส่วนฝ่ายบริหารงานบุคคลอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยด้านบริหาร ซึ่งอยู่คนละสายงานกันตามแผนผังขององค์การ และมีส่วนเกี่ยวข้องในหน้าที่การงานเพียงเล็กน้อย โดยที่ฝ่ายยริหารงานบุคคลมีหน้าที่งานไม่ครบถ้วนในกระบวนการที่ควรจะเป็น รวมทั้งมีการทำหน้าที่อื่นๆ ที่มิใช่งานทางด้านนี้ด้วย และงานทางด้านบุคคลส่วนใหญ่นั้น เป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายหรือสำนักงานดำเนินกันเอง โดยต้องไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับที่กำหนดเอาไว้ ทั้งนี้เพราะว่าฝ่ายบริหารงานบุคคลมิได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางทางด้านนี้อย่างแท้จริง จึงเกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้านบุคคลของฝ่ายหรือสำนักงานต่างๆ ในการดำเนินงานของสำนักงานศูนย์การฝึก นโยบายการฝึกอบรมและการศึกษาอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ที่จะกำหนดว่าต้องให้การฝึกอบรมพนักงานในด้านในด ระดับใด และให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการส่งพนักงานมาเข้ารับการอบรม ส่วนงานในทางปฏิบัติการตามขั้นตอนของการฝึกอบรมนั้น สำนักงานศูนย์การฝึก มีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน รวมทั้งส่วนของงานที่เกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีพ การรถไฟในรูปของสถานบันที่เรียกว่า โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สำหรับนักศึกษาที่จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานชั้นผู้น้อย ส่วนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล ในการจัดส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรม ณ สถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ฝ่ายหรือสำนักงานต่างๆ เป็นผู้พิจารณาส่งเรื่องผ่านฝ่ายบริหารงานบุคคล เพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป การจัดส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรม เป็นเรื่องที่ฝ่ายหรือสำนักงานต่างๆ ดำเนินการ จึงไม่ค่อยคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มาจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างทำให้คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมไม่เหมาะสมกับหลักสูตรเสมอ อาจเป็นการส่งไปเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือ หรือเห็นว่าพนักงานไม่มีงานทำ เป็นต้น รวมทั้งในด้านการหาความจำเป็นที่ใช้กันอยู่ อาจทำให้ไม่ทราบความจำเป็นในการฝึกอบรมที่แท้จริง ซึ่งการฝึกอบรมอาจะได้ผลบ้างแต่ไม่เต็มที่ เป็นการไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในการฝึกอบรม ด้วยเหตุที่ว่า ฝ่ายหรือสำนักงานต่างๆ มีการดำเนินงานด้านบุคคลกันเองโดยไม่มีหลักเกณฑ์ได้มาตรฐานและเหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เสมอภาคกันได้ไม่ว่าจะเป็นเป็นในด้านการวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากฝ่ายบริหารงานบุคคลมิได้กระทำหน้าที่เหล่านี้ รวมทั้งงานฝึกอบรมของ 2 หน่วยงานที่มีลักษระที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จึงขาดความต่อเนื่องในการวางแผนฝึกอบรม และพัฒนาบุคคล ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงไม่ค่อยเห็นความสำคัญในประโยชน์ของการฝึกอบรม เนื่องจากการขาดความสนัสนุนจากผู้บังคับบัญชาด้วย ในการดำเนินงานฝึกอบรมนอกจากจะมีปัญหา เพราะสายงานที่ไม่สัมพันธ์กัน และหน้าที่ไม่ครบถ้วนทางด้านการบริหารงานบุคคลแล้ว ทางด้านส่วนประกอบต่างๆ ในการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน เนื้อหาของหลักสูตร เวลา วิธีการในการฝึกอบรม, วิทยากร, เอกสารประกอบการฝึกอบรม, อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม, ลักษณะของห้องประชุม และบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ยังมีข้อบกพร่องหลายประการเนื่องจากขาดความสมบูรณ์ในหลายด้าน นอกจากนี้ยังขาดการประเมินผล และติดตามผลอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ ทำให้ไม่ทราบจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อจะได้ดำเนินงานการฝึกอบรมให้ดีขึ้น ข้อเสนอแนะก็คือ สำนักงานศูนย์การฝึก ควรที่จะดำเนินการปรับปรุงในส่วนที่เป็นปัญหาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วของการจัดฝึกอบรมตามแนวความคิดของการบริหารงานฝึกอบรมอย่างมีหลักเกณฑ์และจริงจัง ด้วยความกระตือรือล้น สำหรับผลงานที่จะทำให้ผู้บริหารทุกระดับ ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการฝึกอบรม พร้อมกับควรโอนงานที่เกี่ยวกับการจัดส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมภายนอกของฝ่ายบริหารงานบุคคลมาให้ทางสำนักงานศูนย์การฝึกเพื่อดำเนินการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี มิให้การทำงานซ้ำซ้อน มีความต่อเนื่องในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน นอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยควรปรับปรุงสายงาน โดยรวมสองหน่วยงานใหม่ให้สำนักงานศูนย์การฝึกและฝ่ายบริหารงานบุคคลมาอยู่ในสายงานเดียวกัน และปรับปรุงงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลและการฝึกอบรม นอกจากนั้นสำนักงานศูนย์การฝึกควรแยกงานการศึกษาวิชาชีพรถไฟในรูปของสถาบันที่เรียกว่า โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ให้เป็นเอกเทศ แนวทางทั้งหมดที่ได้เสนอแนะมานี้เพื่อให้การจัดฝึกอบรมของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Other Abstract: The State Railway of Thailand is a state-enterprise which provides public utility. It carries out the business of giving services for the convenience in transportation and travelling by the railway routes in every part of Thailand. It is for the benefit of both the state and the people. All this is due to the fact that personnel of the State Railway of Thailand take significant roles in having the work proceeded efficiently. Consequently, training is one of the important factors to help improving the staff to expand their knowledge and capability in their works. As a result, the state Railway of Thailand will also receive the advantage from it. The objectives of this thesis are to study the process of the State Railway of Thailand’s personnel training program, problems and obstacles occurred, together with presenting ideas for improving the training program in order to achieve a desirable effect. For this matter, a hypothesis is stated that the training program does not reach the goal efficiently. It is because the State Railway of Thailand lacks proper management and appropriate lines of work for the sections holding personnel administration job. The study, therefore. Has been done by the primary data which are questionnaires collected from some of the personnel who have been trained by the Railway Training Center chosen as examples, and also interviews with the administrators at the Division Director or Head of offices level together with their answers of the questionaires made. Moreover the study of the secondary data has been done from reports, documents, periodicals, regulations and the Act of the State Railway of Thailand. It can be seen from the study that the process of the State Railway of Thailand’ training program is under the authority and responsibility of 2 sections. First, the Railway Training Center whose the work is to proceed on the inner training of the personnel by directly joining with other divisions or offices. Second, Personnel Administration Division whose work is the arrangement of sending personnel , proposed by divisions and offices in accordance with rules and regulation for granting, for outside training. The Railway Training Center is under the responsibility of the Deputy Governor for Development and Planning of the State Railway of Thailand as the Personnel Administration Division is under the responsibility of the Deputy Governor for Administration which are on different lines of work according to the plan of the organization. Their lines of work have only a little in connection with each other. Work under responsibility of Personnel Administration Division does not fulfill the procedure as they should be, moreover, other jobs which should not be on this line are also undertaken. Most of personnel work can be done by each division or office itself, however, they must not be against the rules and regulations. All this is due to the fact that Division of Personnel Administration does not undertake its duty as a true center of this work. Consequently, it causes the duties overlap on personnel work of divisions of offices. In proceeding the work of the Railway Training Center, the policy of training and studying is under the control of the Board of TrainingManagement which consists of executive administrators who set the plans for the training of personnel whether what sections and on what levels should be arranged and also render assistance in sending personnel for being trained. In practice in accordance with the procedures of training, the Railway Training Center has its full independence in running the work including the part concerning railway professional education in the form of an institute called “The Railway Engineering School” for students who are trained to fill the post of junior staff. The procession of working belongs to Personnel Administration Division in sending personnel for being trained at institutes both locally and abroad, firstly, Divisions or offices take the case into their consideration and, then, pass them to Personnel Administration Division and finally, to the Governor of the State Railway of Thailand for permission granting. Since the sending of personnel for training is under the authorities of divisions or offices, what knowledge the personnel trained obtain is not much cared whether it would be benefitted on what parts; therefore, it has an effect that the qualification of the personnel being trained is always not fit for the curriculum.
Description: วิทยานิพนธ์ (พณ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
Degree Name: พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: พาณิชยศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27609
ISBN: 9745634808
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Somchai_Mi_front.pdf700.58 kBAdobe PDFView/Open
Somchai_Mi_ch1.pdf374.73 kBAdobe PDFView/Open
Somchai_Mi_ch2.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open
Somchai_Mi_ch3.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Somchai_Mi_ch4.pdf773.4 kBAdobe PDFView/Open
Somchai_Mi_ch5.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Somchai_Mi_ch6.pdf896.39 kBAdobe PDFView/Open
Somchai_Mi_back.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.