Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 31-40 of 45 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การสร้างสรรค์หน่วยเคลื่อนที่ของฐานความรู้นิทรรศการศิลปะมนวิไล โรจนตันติ
2560การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด ตาลเมืองเพชรปราชญา สายสุข
2556การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงความเชื่อหลังความตายของครูโนราวรากร เพ็ญศรีนุกูร
2559การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ตามแนวคิดสัมมาทิฏฐิณรัฐวรรณ ถิระวราวิสิฐ
2558การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากภาพท่าเต้นของนราพงษ์ จรัสศรีขวัญแก้ว กิจเจริญ
2554การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากจินตนาการของผู้พิการทางสายตาปรารถนา คงสำราญ
2560การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ชุด เดอะวิทรูเวียนแมนธนกร สรรย์วราภิภู
2556การสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่มาลินี อาชายุทธการ
2560การศึกษาเปรียบเทียบแฟชั่นไลฟ์สไตล์วิถีพุทธเถรวาทกับเซนเตือนตา พรมุตตาวรงค์
2556การศึกษาความสัมพันธ์ของนาฏยศิลป์พิธีกรรมราชสำนักและพื้นบ้านของไทยชวโรฒน์ วัลยเมธี