Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 35 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545โขนสดคณะสังวาลย์เจริญยิ่งเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์
2556แบบแผน ลีลาและกระบวนท่ารำลงสรงทรงเครื่องตัวนางละครในเรื่อง อิเหนาสุนันทา เกตุเหล็ก
2558แนวคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ที่สะท้อนถึงบริบทของสังคมไทยผ่านการแสดง ชุด "Contemporary visuality of Thai philosophy of life"มนูศักดิ์ เรืองเดช
2558แนวความคิดในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องพระลอของ นราพงษ์ จรัสศรีรุ่งนภา ฉิมพุฒ
2556แนวความคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในสังคมไทยของนราพงษ์ จรัสศรีธรชญา ภูมิจิโรจ
2556เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรีจุลชาติ อรัณยะนาค
2555เอกลักษณ์ไทยในการแสดงวิจิตรนาฏกรรมเทิดพระเกียรติพระมหาชนกอักษราวดี เสียงดัง
2556อรรถรสในนาฏศิลป์ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่ เรื่อง นารายณ์อวตารสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
2556รูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ของนราพงษ์ จรัสศรีจุติกา โกศลเหมมณี
2559บทอัศจรรย์: นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยจากแนวคิดในวรรณคดีไทยณรงค์ คุ้มมณี