Search

Search History 


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 11-20 of 534 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556แบบแผนและกลวิธีในการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากรธีรภัทร์ ทองนิ่ม
2556แบบแผน ลีลาและกระบวนท่ารำลงสรงทรงเครื่องตัวนางละครในเรื่อง อิเหนาสุนันทา เกตุเหล็ก
2544แนวทางและการออกแบบแบนเนอร์ในเว็บเพจสุทธพร อู่อุดมยิ่ง
2560แนวทางการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังส่งออกประเทศญี่ปุ่น : การสร้างสรรค์อัตลักษณ์หัตถกรรมไทยในรูปแบบอาวองท์-การ์ด หลังยุคสมัยใหม่พรนารี ชัยดิเรก
2558แนวคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ที่สะท้อนถึงบริบทของสังคมไทยผ่านการแสดง ชุด "Contemporary visuality of Thai philosophy of life"มนูศักดิ์ เรืองเดช
2549แนวคิดทฤษฎีการฟ้อนล้านนาแบบใหม่อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์
2551แนวคิดการสร้างสรรค์ระบำจากข้อมูลศิลปกรรมขอมโบราณภูริตา เรืองจิรยศ
2549แนวคิด และวิธีแสดงโขนลิงไพโรจน์ ทองคำสุก
2558แนวความคิดในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องพระลอของ นราพงษ์ จรัสศรีรุ่งนภา ฉิมพุฒ
2556แนวความคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในสังคมไทยของนราพงษ์ จรัสศรีธรชญา ภูมิจิโรจ