Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29603
Title: การนำเสนอโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่อำนวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
Other Titles: A proposed project for the organization of physical environment enriching the non-formal education management : a case study of the Eastern Regional Non-Formal Education Center, The Department of Non-formal Education, The Ministry of Education
Authors: พันทิพา ติงศภัทิย์
Advisors: สุจริต เพียรชอบ
วีระ สัจกุล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Issue Date: 2531
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวคิดในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อนำเสนอโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อำนวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก และตำราทางการศึกษานอกโรงเรียน ใช้แบบสอบถามเชิงสำรวจความคิดเห็นและความต้องการในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์ฯ ภาคตะวันออก และในการจัดประชุมที่ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก จัดขึ้น 2 ครั้ง ประชากรที่ศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 8 จังหวัด ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ภาคตะวันออก ที่เข้าร่วมประชุม รวม 62 คน ได้ทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายของศูนย์ฯ ภาคตะวันออก ได้ทำการสังเกตโดยตรงในการประชุมระดับกรมฯ และทำการสังเกตโดยมีส่วนร่วมในการประชุมของศูนย์ ภาคตะวันออก และดูงานที่ศูนย์ฯ ภาคกลาง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปเสนอในเชิงพรรณนา สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลำดับ เสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายเป็นความเรียง สรุปผลการวิจัย : 1. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์แบบ 2 ทาง กับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยเป็นองค์ประกอบที่อาจเป็นสิ่งสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 2. จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ ภาคตะวันออก พบภารกิจหลัก 2 ประการ คือ 2.1 เป็นศูนย์วิชาการ สำหรับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาบุคลากร 2.2 เป็นศูนย์ชุมชน ที่สาธิตแบบอย่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยบรรยากาศของความเป็นกันเอง สอดคล้องกับธรรมชาติและความเป็นอยู่ตามสภาพท้องถิ่นที่ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ 3. การนำเสนอโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์ฯ จึงเป็นไปเพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอยและความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยสอดคล้องกับนโยบายและปรัชญาการจัดการศึกษานอกโรงเรียน จากข้อมูล ผู้วิจัยได้นำเสนอโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย : หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์ การบริหารและการติดตามผลงาน รวมทั้งพิมพ์เขียวและหุ่นจำลอง และได้นำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน พิจารณา และได้ปรับปรุงแก้ไขเป็นโครงการที่สมบูรณ์
Other Abstract: The purpose of this research was to study the concepts in organizing he physical environment and the non-formal education management and to propose the project of the physical environment organization to enrich the non-formal education management of the Non-Formal Education Eastern Regional Center at Rayong Province. The Non-Formal Education documents were studied. The questionnaires were used to collect data concerning the opinions and needs of 62 officers who attended the center’s meetings, in organizing the center physical environment. The executive officers and the centers officers were interviewed. The departmental meetings and the center’s meetings were observed. The qualitative data were analized, synthesized and presented in descriptive forms. The quantitative data were analized by the SPSS packages to present the percentages, means, standard deviations, ranking, presented in tables and descriptions. The research findings : 1. The physical environment organization was two-way related to the non-formal education management, by being the factors that could support or weaken the effectiveness of the non-formal education management. 2. The Eastern Regional Center had to main functions : 2.1 Being the academic center for research and personel development. 2.2 Being the community center for demonstrating the models of the creative activities that people and officers could apply to their daily routines. The center’s atmosphere should be friendly, naturally, harmonizely with local settings where the center had been located. 3. Proposing the project of the physical environment organization is to serve the functional requirements and the users satisfaction along with the policy and the philosophy of non-formal education management. From the obtained data, the researcher proposed the project consisted of : rationale, objectives, activities, the center physical environment, administration and follow up activities along with blue-prints and models. The proposed project were considered and approved by 7 juries of experts in non-formal education.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
Degree Name: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: หลักสูตรและการสอน
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29603
ISBN: 9745694193
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pantipar_ti_front.pdf5.22 MBAdobe PDFView/Open
Pantipar_ti_ch1.pdf5 MBAdobe PDFView/Open
Pantipar_ti_ch2.pdf19.82 MBAdobe PDFView/Open
Pantipar_ti_ch3.pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open
Pantipar_ti_ch4.pdf19.12 MBAdobe PDFView/Open
Pantipar_ti_ch5.pdf11.21 MBAdobe PDFView/Open
Pantipar_ti_ch6.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open
Pantipar_ti_back.pdf38.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.