Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32626
Title: พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 2 มิติในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่
Other Titles: 2-D computational fluid dynamics in dual-bed gasifier
Authors: ชนินทร์ มัญชสิงห์
Advisors: พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
Advisor's Email: pornpote@sc.chula.ac.th
benjapon.c@chula.ac.th
Subjects: พลศาสตร์ของไหล
พลังงานชีวมวล
แกสซิฟิเคชันของชีวมวล
เตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่
Fluid dynamics
Biomass energy
Biomass gasification
Issue Date: 2554
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ทรัพยากรหรือเชื้อเพลิงที่น ามาผลิตเป็นพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ การตระหนักถึงความขาดแคลนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท าให้เกิดความสนใจน าชีวมวลซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้มาใช้เป็นพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามชีวมวลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงแข็ง การน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงจะให้ประสิทธิภาพต ่าจึงจ าเป็นต้องมีการแปรรูปชีวมวลก่อน หนึ่งในกระบวนแปรรูปคือ แกซิฟิเคชัน (Gasification) เป็นกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงแข็งให้อยู่ในรูปแก๊สเชื้อเพลิง ที่ให้ร้อยละการเปลี่ยนรวมทั้งประสิทธิภาพเชิงพลังงานโดยรวมของระบบสูง เตาผลิตแก๊สทั่วไปในปัจจุบัน ปฎิกิริยาการเผาไหม้และแกซิฟิเคชันจะเกิดร่วมกันภายในเตาเดียว ท าให้ค่าความร้อนของผลิตภัณฑ์แก๊สลดลงเนื่องมาจากสัดส่วนของแก๊สไนโตรเจนในอากาศที่ใช้ในกระบวนการเผาไหม้มีมาก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบผลิตแก๊สแบบใหม่ที่มีห้องเผาไหม้แยกออกจากส่วนผลิตแก๊สชัดเจน โดยเรียกเตาผลิตแก๊สแบบใหม่นี้ว่า เตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่ ในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานของเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่นั้น ความเข้าใจในกระบวนการพลวัตและตัวแปรต่างๆที่อธิบายถึงอุทกพลศาสตร์และการถ่ายโอนความร้อนเป็นสิ่งจ าเป็น ในงานวิจัยนี้ ได้ท าการพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการค านวณของไหลเชิงพลวัตร่วมกับทฤษฎีจลน์การไหลของของแข็งและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้คือโปรแกรม ANSYS FLUENT V.12.1ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความเหมาะสมในการจ าลองภาวะของระบบการไหลต่างๆ โดยท าการจ าลองเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่ จากนั้นจึงท าการศึกษาผลของตัวแปรที่อธิบายถึงอุทกพลศาสตร์การไหลของของไหลและปฏิกิริยาเคมีในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู
Other Abstract: The current demand for energy tends to rise. The resources used to produce energy or fuels are not sufficient to meet this demand. The awareness of the limited availability of fuels leads to increasing of attention to use biomass as an alternative fuel. Direct combustion of biomass gives a low efficiency. Therefore the converting of biomass to useful product is necessary. Gasification is one of the important technologies for converting biomass to gaseous product which gives high conversion and overall energy efficiency. The gasification of biomass in a fluidized bed offer advantages but the calorific value of gaseous product is relative low because of the dilution by amount of nitrogen from air used in a combustor. Dual-bed gasifier has been developed to overcome this weak point by separating the combustion and gasification zones. In oder to develop and improve the process, the understanding of the hydrodynamics inside dual-bed gasifier is required. In this study, computational fluid dynamics have been performed, Eulerian approach coupled with the kinetic theory of granular flow and chemicals reaction was applied. Commercial computational fluid dynamics software ANSYS FLUENT version 12.1 has been employed to simulate the hydrodynamic and chemicals reaction in dual-bed gasifier.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เคมีเทคนิค
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32626
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.399
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2011.399
Type: Thesis
Appears in Collections:Sci - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chanin_ma.pdf4.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.