Med - Theses : [1882] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1882
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลระยอง ปี พ.ศ. 2545ภานุกร นิยมตรง
2547การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับแอนติบอดี ในผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษาโรคพยาธิตัวจี๊ดระหว่างยาอัลเบนดาโซลและยาไอเวอร์เมกตินมัทนียา ภัทรธีรฉัตร
2547ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความเครียดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย ปี 2547มนตรี ลิจุติภูมิ, 2517-
2547ประสิทธิผลของการฝึกออกกำลังกายในน้ำต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อหน้าท้อง ในผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่างปวีณา อินตารักษา, 2522-
2547ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยรุ่นตอนต้น ในเขตการศึกษาที่ 2 ของกรุงเทพมหานครภวดี ลิขิตวงษ์, 2520-
2547ความคิดเห็นของประชาชนต่อการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษ์ชนก บุญเหมือน
2547การลอกด้วยกรดแลกติกในการรักษาฝ้านลินทร สุขวิริยะเสถียร, 2521-
2547ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มยุรี ก้วยเจริญพานิชก์, 2524-
2546ความเครียดจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานสำนักงานของบริษัทสรีวัลย์ สนธิรัตน์
2546ความครบถ้วนและความสอดคล้องตรงกันของใบสรุปการจำหน่ายผู้ป่วยและการลงสาเหตุการตาย ในหนังสือรับรองการตายของผู้ที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2546สิรินทรา ฟูตระกูล
2546การประเมินภาวะสุขภาพด้วยตนเองของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ในเขตภาคกลางเสาวคนธ์ สิงห์อาจ
2546ภาวะสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ในปี พ.ศ. 2546อรวรรณ น้อยวัฒน์
2546โอกาสในการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ในมุมมองของผู้รับบริการวันดี หาญโยธา
2546ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของบุคลากรทีมสุขภาพโรงพยาบาลอ่างทองวัลลภา กิตติมาสกุล
2003Comparison of time to umbilical cord separation using 3 cord-care regimens : triple dye, alcohol and no antiseptic agentSangkae Chamnanvanakij
2003The efficacy of ginger in prevention of postoperative nausea and vomiting after intrathecal morphine for lower extremity surgeryJeratkana Janngam
2546บรรยากาศองค์กรด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยในมุมมองของบุคลากรโรงพยาบาลยอดชาย สุวรรณวงษ์
2546ผลการจัดกลุ่มให้การศึกษาต่อการลดความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เยาวภา ยงดีมิตรภาพ
2546การเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยการฉายแสงอัลตร้าไวโอเล็ตบีช่วงคลื่นแคบและการฉายแสงอัลตร้าไวโอเล็ตบีช่วงคลื่นแคบร่วมกับการใช้ยาเม็ทโทเทร็กเซทในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเยาวลักษณ์ นทีทองรุ่งศักดิ์
2546ความร่วมมือของผู้ปกครองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรักษาเด็กโรคสมาธิสั้นในแผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แผนกจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาศมณี วีระณรงค์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1882