Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36214
Title: การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)
Other Titles: Distance learning curriculum development for bachelor's degree in marketing for small and medium enterprises (SMEs)
Authors: พนารัตน์ แซ่ลิ้ม
Advisors: ปทีป เมธาคุณวุฒิ
สรชัย พิศาลบุตร
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
Subjects: ธุรกิจขนาดย่อม
การศึกษาทางไกล
การตลาด -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การวางแผนหลักสูตร
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Small business
Distance education
Marketing -- Study and teaching (Higher)
Web-based instruction
Curriculum planning
Issue Date: 2551
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ภูมิหลัง ความต้องการ และความพร้อมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการเรียนการสอนทางไกล 2) วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทางไกลที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 3) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 4) การทดลองใช้หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ข้อมูลเชิงปริมาณได้จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สัมภาษณ์เจาะลึก ผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้บริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4 คน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรการสอนด้านการตลาดระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 7 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมทางการตลาด 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนทางไกล 3 คน และอาจารย์สอนวิชาด้านการตลาดจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 4 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย 1) กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จบปริญญาตรี ดำเนินธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมแบบเจ้าของคนเดียว ส่วนใหญ่สนใจที่จะเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ต ต้องการหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง โดยเน้นกรณีศึกษา การศึกษาดูงานและเรียนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเวลา 2) พัฒนาหลักสูตรทางไกลเป็นชุดวิชาทั้งหมด 12 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต หลักสูตรมีการเทียบโอนประสบการณ์ การพัฒนาบทเรียน การสื่อสารการตลาดการค้าสมัยใหม่ เป็นบทเรียนบนเว็บ (e-learning) ด้วยซอฟต์แวร์ Moodle 3) กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการจำนวน 10 คนทดลองใช้บทเรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน เนื้อหาบทเรียนที่ทันสมัย มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น และทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา มีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดการค้าสมัยใหม่ การคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการวิจัย 1) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐด้านข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดการค้าสมัยใหม่ระหว่างประเทศ 2) การพัฒนาหลักสูตรทางไกลบนเว็บที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Other Abstract: The research objectives were 1) to analyze enterprises’ background, readiness and needs of distance learning in study bachelor’s degree program; 2) to analyze distance learning that suitable to small and medium enterprises; 3) to develop distance learning bachelor’s degree curriculum in marketing for small and medium enterprises; and 4) to experiment one module of the distance learning curriculums. The questionnaire samples are 200 personnel from small and medium enterprises in Bangkok metropolis and boundary areas. There are 4 executives of Industrial Promotion Department, 7 executives of public and private universities which provided marketing curriculums, 3 specialists of distance learning design, 2 specialists of marketing training programs, and 4 marketing lecturers for in-dept interviews in curriculum development, web design, learning activities and evaluation forms. The data analysis was content analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation. The findings of the study reveal: 1) the sample group of enterprises graduated bachelor‘s degree were the owner of business in service areas. Most of them wanted to study other bachelor’s degree program in marketing and were interested in distance learning. About half of them have computer skills and the use of internet. They preferred distance learning that is applicable to their businesses which emphasize in cases study, field trips with unlimited time of study to earn the marketing bachelor’s degree; 2) development of modular structure of the curriculum consisted of 12 modules with 6 credits for each module. The curriculum proposes the system of waving credits from the learners’ experiences. One module named Modern Trade and Marketing Communications was developed as a guideline of the distance learning lesson on web based by using free software the Moodle; 3) the web based learning experiment of 10 personnel from small and medium enterprises show their satisfactions and the implementation for real situations. They like the lesson of learning any time and anywhere and also the online discussion. The suggestions for the curriculum implementations are 1) the corporation between the university program staff and other government department staff in international and modern trade information for small and median enterprise web based lessons; 2) the content in each module should relate to their business.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Degree Name: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาเอก
Degree Discipline: อุดมศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36214
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panarat_sa.pdf4.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.