Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36336
Title: การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตลาดญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย
Other Titles: Tourism promotion for the senior Japanese tourists market to Thailand
Authors: ธีร์ ตีระจินดา
Advisors: สมบัติ กาญจนกิจ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Advisor's Email: Sombat.K@Chula.ac.th
Subjects: อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- ไทย
ผู้สูงอายุ -- ญี่ปุ่น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ไทย
Tourism
Older people -- Thailand
Older people -- Japan
Visitors, Foreign -- Thailand
Issue Date: 2555
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 200 คน และอีก 200 คนในญี่ปุ่นที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจากสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (7 Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ โดยการทดสอบค่าที จำแนกตามเพศ, อายุ และระยะเวลาพำนักในประเทศไทย และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ดำเนินการกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย จำนวน 12 ราย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 55 – 65 ปี เกษียณอายุ มีรายได้ประมาณ 2,500,000 – 5,000,000 เยน/ปี มีแหล่งที่มาของรายได้จากธุรกิจส่วนตัวมีลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยจัดการเดินทางเอง เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 2 – 5 ครั้ง พำนักในประเทศไทย 11 – 20 วัน รู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทยจากการบอกเล่าปากต่อปาก ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย โดยพิจารณาจากความปลอดภัย มีความประสงค์ จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยและ/หรือแนะนำเพื่อนให้มาอีกแน่นอน ส่วนประสมทางการตลาด ที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ( X̅ = 4.53) รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ( X̅ = 4.51) และด้านราคา ( X̅ = 4.32) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นตามระยะเวลาในการพำนักในประเทศไทย พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นตามเพศและอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ได้แก่ การท่องเที่ยวเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว การท่องเที่ยวเพื่อกีฬากอล์ฟ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Other Abstract: The purpose of this research was to study the tourism promotion for the senior Japanese tourists market to Thailand. The sample size included a group of 400 senior Japanese tourists aged 55 years and above. The researcher distributed 200 questionnaires to senior Japanese tourists in Thailand and another 200 senior Japanese tourists previous visited Thailand via the Tourism Authority of Thailand’s offices in Japan. The collected data was analyzed in term of frequency distribution, percentage, arithemic means, and standard deviation. The Marketing Mix (7 Ps) were compared namely: product, price, place or distribution, promotion, people, physical evidence, and process. The t-test was utilized to compare gender, age, and length of stay. Twelve Thai tourism stakeholders experted in the Japanese market were interviewed. The results showed that the majority of the sample size were female, 55 – 65 years old, retired, average revenue of 2,500,000 - 5,000,000 Yen/year, a source of income from private business, most of them were Frequent Individual Travelers (FITs), having travelled to Thailand 2-5 times, stay in Thailand 11-20 days, knew information about Thailand from friends and relatives, travelled to Thailand because of safety, and would come back to Thailand again and/or recommended Thailand to their friends and relatives. The marketing mix which received a highest level were Process ( X̅ = 4.53), Physical Evidence ( X̅ = 4.51) and Price ( X̅ = 4.32). There was significantly different in opinion regarding the length of stay, at the 0.05 level but there was no differences in opinion among gender and age. The appropriate forms of tourism for the senior Japanese tourists market were voluntourism, cultural tourism, longstay tourism, golf tourism, and health tourism.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิทยาศาสตร์การกีฬา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36336
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.1494
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2012.1494
Type: Thesis
Appears in Collections:Spt - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thee_ti.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.