Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36926
Title: ประสิทธิภาพของฟอลลิเคิล สติมูเลติง ฮอร์โมน ชนิดรีคอมบิแนนต์ในการเหนี่ยวนำการเป็นสัด การตอบสนองของรังไข่และการตั้งท้องภายหลังการผสมเทียมผ่านทางท่อนำไข่ในแมวบ้าน
Other Titles: The Efficacy of recombinant follicle stimulating hormone on oestrus induction, ovarian response and pregnancy after intratubal insemination in domestic cats
Authors: อัจจิมา จันท์แสนโรจน์
Advisors: ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์
เกวลี ฉัตรดรงค์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
Advisor's Email: sponglowhapan@gmail.com
Kaywalee.C@Chula.ac.th
Subjects: Recombinant FSH
Follicle-stimulating hormone
Estrus
Cats -- Artificial insemination
รีคอมบิแนนต์เอฟเอสเอช
ฟอลลิเคิลสติมูเลติงฮอร์โมน
การเป็นสัด
แมว -- การผสมเทียม
Issue Date: 2554
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การทดลองที่ 1 ของการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดการใช้ rhFSH ที่เหมาะสมต่อการเหนี่ยวนำการเป็นสัด และความสามารถในการเจริญไปถึงระยะพร้อมปฏิสนธิของโอโอไซต์ (COCs) ภายหลังได้รับฮอร์โมน rhFSH แมวบ้านจำนวน 24 ตัว นำมาใช้ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบขนาดการใช้ของ rhFSH ในการเหนี่ยวนำการเป็นสัด (กลุ่มควบคุม, 5 ไอยู, 10 ไอยู และ 25 ไอยูต่อตัว) โดยการฉีด rhFSH เข้ากล้ามเนื้อทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ในวันที่ 4 ทำหมันแมวเพื่อทำการเก็บโอโอไซต์ COCs ที่ได้มาจะถูกเลี้ยงในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส และความชื้น 5% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วจึงประเมินโอโอไซต์ที่เจริญถึงระยะพร้อมปฏิสนธิ (metaphase II) โดยย้อมสี Hoechst33342 ผลการศึกษาคือ แมวที่ได้รับ rhFSH 5 ไอยู ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและเซลล์เยื่อบุช่องคลอด ในขณะที่แมวที่ได้รับ 10 ไอยูหรือ 25 ไอยู แสดงอาการเป็นสัด 67% ทั้งสองกลุ่มและเซลล์เยื่อบุช่องคลอดเปลี่ยนแปลง 50% และ 67% ตามลำดับ หลังจากได้รับฮอร์โมน จำนวน COCs ที่ได้จากแมวที่ได้รับฮอร์โมน 10 ไอยู และ 25 ไอยู มากกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับฮอร์โมน 5 ไอยู (31%, 40%, 54% และ 61% ตามลำดับ) (P < 0.05) โดยอัตราการเจริญถึงระยะพร้อมปฏิสนธิมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม (กลุ่มควบคุม 25%, กลุ่ม 5 ไอยู 43%, กลุ่ม 10 ไอยู 42% และกลุ่ม 25 ไอยู 54%) จากการศึกษานี้ฮอร์โมน rhFSH ขนาด 10 ไอยู คือขนาดที่เหมาะสมในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและเหนี่ยวนำการตกไข่ด้วยฮอร์โมน hCG การทดลองที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการผสมติดภายหลังการผสมเทียมผ่านทางท่อนำไข่ทั้งสองข้าง ด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งในแมวที่เหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วย rhFSH แมวจำนวน 9 ตัว ได้รับฮอร์โมน rhFSH ขนาด 10 ไอยู วันละสองครั้ง จนกระทั่งแสดงอาการเป็นสัดและเซลล์เยื่อบุช่องคลอดมีการเปลี่ยนแปลง (วันที่ 1 ของการเป็นสัด) ในวันที่ 4 ของการเป็นสัดเหนี่ยวนำการตกไข่ด้วย hCG 150 ไอยู 24 ชั่วโมงภายหลังฉีด hCG ทำการผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง (อสุจิ 5×106 ตัวมีอัตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิภายหลังการละลายน้ำเชื้อไม่ต่ำกว่า 50%) ทำการผสมเทียมผ่านทางท่อนำไข่ทั้งสองข้างผ่านทางสายยางให้อาหารโดยสอดเข้าไปใน ampulla โดยผ่าน fimbria เข้าไปประมาณ 2 ซม. หลังจากผสมเทียม20 วัน ทำอัลตราซาวน์เพื่อยืนยันการตั้งท้อง ได้อัตราการตั้งท้องเป็น 20% (1 ใน 5 ตัว) โดยลูกคลอดสมบูรณ์ 2 ตัว
Other Abstract: The objectives of this study were (i) to evaluate optimal dosage of rhFSH on oestrous induction and maturation ability of cumulus oocyte complexes (COCs) in domestic cats (Study I) and (ii) to investigate the fertility rate after bilateral intratubal artificial insemination with frozen semen of queens induced into oestrus with rhFSH (Study II). Domestic cats (n = 24) were used to compare various dosages of rhFSH (control, 5, 10 or 25 IU per cat) on oestrous induction. Intramuscular injection of rhFSH was performed every 12 hours for 3 consecutive days. Ovaries were surgically removed on the fourth day and oocytes were retrieved. COCs were cultured for 24 hours. Metaphase II stage of the oocytes were evaluated by Hoechst33342 staining. All cats receiving 5 IU rhFSH did not show any changes in their oestrous behaviour or vaginal cytology. However, cats receiving 10 IU or 25 IU rhFSH showed oestrus behaviour (66.7% in both groups) and oestrus vaginal cytology (50% and 67% respectively) post-treatment. The number of recovered COCs in the 10 IU and 25 IU groups was higher than those in the control and 5 IU groups (31%, 40%, 54% and 61% respectively) (P < 0.05). The in vitro maturation rate of COCs differed among treatments (control = 25%, 5 IU = 43%, 10 IU = 42% and 25 IU = 54%). Based on these findings, 10 IU was selected as an optimal dosage for oestrous induction in domestic cats. In Study II, 9 female cats were received administration of 10 IU rhFSH twice daily until the queens presented signs of oestrus and vaginal exfoliative cytology showed a typical oestrus smear (Day 1 of oestrus). On day 4 of oestrus, ovulation induction was performed using 150 IU hCG IM. Twenty four hours after hCG injection, all queens were inseminated via bilateral intratubal artificial insemination with frozen-thaw semen (5×106 spermatozoa, at least 60% post-thaw motility). Pregnancy diagnosis was done ultrasonographically 20 days after insemination. Pregnancy rate was 20% (1/5).
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36926
Type: Thesis
Appears in Collections:Vet - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ajjima_ch.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.