Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 49 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550องค์ประกอบสมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงพุทธศักราช 2550-2554ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ
2558สมรรถนะพยาบาลเด็กรัตนา นิยมชาติ
2557สมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานปรารถนา ศรีธิสาร
2551สมรรถนะที่พึงประสงค์ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อของพยาบาลประจำการในหอผู้ป่วยอุไรวรรณ จันทรปลิน
2550สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนวีรนุช วิบูลย์พันธุ์
2551ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพในศตวรรษที่ 21แขไข เอมะรักษ์
2549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสุธิดา โตพันธานนท์
2553ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุขพจนี ไตรเกษมศักดิ์
2553ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง สังกัดกระทรวงสาธารสุขยุวดี บาคาล
2549ปัจจัยทำนายความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมมธุรส เมืองศิริ