Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 31-40 of 1613 (Search time: 0.03 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554สมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์กฤตยา อุบลนุช
2558สมรรถนะพยาบาลทางระบบประสาทศัลยศาสตร์จารุยา ชปารังษี
2557สมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพณธิดาทิพย์ ดาราช
2553สมรรถนะผู้จัดการหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
2551สมรรถนะที่พึงประสงค์ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อของพยาบาลประจำการในหอผู้ป่วยอุไรวรรณ จันทรปลิน
2546สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลรัฐพรกุล สุขสด, 2503-
2552สมรรถนะของหัวหน้าพยาบาลที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลทั่วไปโสภา อิสระณรงค์พันธ์
2550สมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิปัทมาพร รุ่งพิพัฒนพงศ์
2550สมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิปัทมาพร รุ่งพิพัฒนพงศ์
2547สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิจันทิมา นิลจ้อย, 2507-