Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 41-49 of 49 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัยพวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
2552การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มอาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในภาคใต้ ประเทศไทยสว่างวรรณ พิทยานฤมาน
2551การศึกษาสมรรถนะพยาบาลเคมีบำบัด โรงพยาบาลสังกัดรัฐนุจรี สันติสำราญวิไล
2556การศึกษาความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ ตามการรับรู้ของผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล และพยาบาลจิตเวชกนกรัตน์ แสงกระจ่าง
2542การปฎิบัติงานร่วมกับแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนัยนา เตโชฬาร
2549การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังปลูกถ่ายไต : การศึกษาเชิงคุณภาพนวลน้อย ห่วงเจริญ
2542การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครภาวนา จงทักษิณาวัตร
2013THE EFFECT OF TUBERCULOSIS HEALTH PROMOTION PROGRAM ON MEDICATION ADHERENCE AMONG TUBERCULOSIS PATIENTS IN INDONESIAYunus Adhy Prasetyo
2013Nurses' Caring behavior in medical-surgical units, Cambodia : the comparison among the perception of patients, nurses and nursing studentsNaryna Yel