Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ; เพ็ญพักตร์ อุทิศ; จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2541ศึกษาความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ; สุรีพร ธนศิลป์; สัจจา ทาโต
2541ผลของการใช้วิธีการเพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฎิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนในชุมชนลุมพินี: รายงานการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร; ภาวนา จงทักษิณาวัตร; พรนิภา ลีละธนาฤกษ์; ภวพร ไพศาลวัชรกิจ; ปรารถนา หมี้แสน; ประดับ แก้วแดง; นารีรัตน์ รูปงาม; ภัสรา จารุสุสินธิ์; วิภาสิริ นราพงษ์; ศิรินภา ชี้ทางให้; บุบผา พวงมาลี; น้ำค้าง แสงสว่าง; นัยนา เตโชฬาร
2541การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ
2543การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ; สุกัญญา แสงมุกข์; วาสินี วิเศษฤทธิ์; โสภี อุทรุท