Pharm - Research Reports : [95] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 95
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมในยีน CYP2C9, CYP2C19 และ ABCB1 ร่วมกับความผันแปรที่ไม่ใช่พันธุกรรมกับขนาดยาเฟนิทอยน์ในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย : รายงานวิจัยพรพิมล กิจสนาโยธิน
2556การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในการตรวจระบุเอกลักษณ์ของสมุนไพรสกุล Strychnos ที่ปนในตำรับยา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุชาดา สุขหร่อง
2558อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัยสุรีย์ เจียรณ์มงคล; นนทิมา วรรธนะภูติ
2558สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส I จากต้นเข็มพระราม : รายงานผลการดำเนินงานสุชาดา สุขหร่อง; อารีรัตน์ ลออปักษา; รุทธ์ สุทธิศรี
2558การหาจลนพลศาสตร์ในการยับยั้งเมตาบอลึซึมของไขมัน โดยสารสำคัญที่แยกได้จากพืชสมุนไพรในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ บริเวณเกาะแสมแสมสาร จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานทักษิณา ชวนอาษา
2559ออกซิเรสเวราทรอล : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมของระบบประสาท : รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; บุญชู ศรีตุลารักษ์; วราภรณ์ ภูตะลุน; ฤดีกร วิวัฒนปฐพี; ธงชัย สุขเศวต; พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์
2557การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของออกซิเรสเวอราทรอล: รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; บุญชู ศรีตุลารักษ์; ปิติ จันทร์วรโชติ
2551การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของรำข้าวและมะขามสุนันท์ พงษ์สามารถ; อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์
2556การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเมตาบอลึซึมของไขมันในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แพนครีเอติกไลเปส : รายงานวิจัยทักษิณา ชวนอาษา
2537การผลิต การแยก และคุณสมบัติของสารปฏิชีวนะจากแบคทีเรียจำพวกแอคติโนมัยสีท (Act inomycetes) : รายงานการวิจัยสัตถาพร สิโรตมรัตน์
2549Formulation of pharmaceutical products of Garcinia mangostana Linn. extractsSuchada Chutimaworapan; Chaiyo Chaichantippayuth; Areerat Laopaksa
2548การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง : รายงานการวิจัยมยุรี ตันติสิระ; บุญยงค์ ตันติสิระ; จุไรพร สมบุญวงศ์
2548การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรบัวบกและสิ่งสารสกัดที่มีฤทธิ์ทางยา : รายงานการวิจัยชำนาญ ภัตรพานิช; สุวรรณา เหลืองชลธาร
2548การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานจากสมุนไพรบัวบกสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหารเอกรินทร์ สายฟ้า; รุทธ์ สุทธิศรี; ชำนาญ ภัตรพานิช; สุวรรณา เหลืองชลธาร; สุรชัย อัญเชิญ; มยุรี ตันติสิระ; กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
2560โครงการ บทบาทของการได้รับไนตริกออกไซด์ต่อลักษณะของเซลล์มะเร็งปอดต้นกำเนิด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปิติ จันทร์วรโชติ
2016Pharmaceutical equivalence drugs assessment-I (PEDA-I) : assess the pharmaceutical equivalence of generic antiretrovirals distributed in Thailand : Final reportKiat Ruxrungtham; Vorapot Sapsirisavat; Vorasit Vongsutilers; Bodin Tuesuwan; Anchalee Avihingsanon; Narukjaporn Thammajaruk; Suwapit Prasertthanuwut
2551พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขาม เพื่อใช้เป็นยาระบายมณีวรรณ สุขสมทิพย์; อำไพ ปั้นทอง; ธิติรัตน์ ปานม่วง; พวงทิพย์ คุณานุสรณ์; ปริรัตน์ คนสูง; ณัฎฐิกานต์ จิรัณชนัฐ; สุนันท์ พงษ์สามารถ
2557อนุกรมวิธานและฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยสีทจากดินป่าพรุในจังหวัดระยอง : รายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์; คณิต สุวรรณบริรักษ์
2554การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ glucosidase ปีที่ 2 : รายงานวิจัยสุรัตนา อำนวยผล
2551การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อบำบัดผู้เสพติดสารกระตุ้นประสาท : รายงานแผนงานวิจัยสุรชัย อัญเชิญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 95