Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42905
Title: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในบริษัทผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน กรณีศึกษาบริษัทรับเหมางานตกแต่งภายใน
Other Titles: AN APPLICATION OF CONFLICT MANAGEMENT THEORY IN INTERIORS CONTRACTOR WORK: A CASE STUDY IN A THAI INTERIOR CONTRACTOR
Authors: อภินันท์ วิชญธาดา
Advisors: วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Advisor's Email: visuthchovi@gmail.com
Subjects: การแก้ปัญหา
การบริหารความขัดแย้ง
การก่อสร้าง
Problem solving
Conflict management
Building
Issue Date: 2556
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การดำเนินงานตกแต่งภายในของงานประเภทอาคารสำนักงาน ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน ต้องมีการดำเนินงานร่วมกับผู้รับเหมางานประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและงานระบบเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง (Conflict) ระหว่างผู้รับเหมาที่ทำงานร่วมกัน อีกทั้งในการทำงานร่วมกันความล่าช้าหรือความผิดพลาดของงานเพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบให้การดำเนินงานประเภทอื่นล่าช้าตามไปด้วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงและตกแต่งภายในของผู้รับเหมางานตกแต่งภายในกับผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ และนำเสนอผลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict management theory) รวมถึงการเสนอแนวทางการปรับปรุงในการนำทฤษฎีการจัดการกับความขัดแย้งไปใช้ในองค์กรและบริษัทผู้รับเหมางานตกแต่งภายในกับผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทำการสัมภาษณ์ผู้รับเหมางานตกแต่งภายในและผู้รับเหมางานระบบ เพื่อทำการรวบรวมปัญหาและทางแก้ไข เพื่อนำไปใช้เป็นตัวช่วยในการสร้างทางเลือกในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี จากนั้นทำการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสังเกตการณ์โดยให้มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในโครงการที่นำมาใช้เป็นกรณีศึกษา จากการศึกษาพบว่าการนำทฤษฎีการแก้ไขปัญหามาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ผู้ร่วมทำการทดลองมีวิธีคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้มองเห็นภาพรวมของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทางเลือกต่างๆ รวมถึงยังสามารถใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาในโครงการต่อไปได้ การประยุกต์ใช้ทฤษฎียังมีปัญหาในการใช้งาน เนื่องจากมีการวิเคราะห์หลายขั้นตอนทำให้ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่าปกติ ส่งผลให้ไม่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือปัญหาที่มีมูลค่าความเสียหายน้อยๆ
Other Abstract: In general interior decoration projects, interior decoration contractors have to coordinate with other parties, such as electrical and air-conditioning contractors. Conflicts may occur due to the complexities of work and could affect other subcontractors too. The research objective is to study the operation conflicts between interior decoration, electrical, and air-conditioning contractors by using case studies, the scope being limited to the period of operation in the field. The process of this research is, firstly, to study the related research and to interview the interior decoration, electrical, and air-conditioning contractors in order to take notice of most experienced problems and solutions. This would lead the researcher to come up with theoretical applied options. Secondly, the observation is performed.by precisely applying associated theories into the case study. By applying Conflict management theory during the process, the result (of this study) shows that the researcher has become more logical and more systematic. Moreover, it is easier for the researcher to forecast the overall obstacles and effects in each chosen options/solutions. These would bring more effective solutions for the next/upcoming case studies. However, there are still some issues during the theoretical application. The reason is that the theoretical application requires many analytic stages, which would prolong the solving time. This is the crucial limitation for urgent issues/problems, which should be solved in the shortest time possible.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมโยธา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42905
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.374
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2013.374
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5470450021.pdf2.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.